Аннотації

Автор(и):
Тесля Ю.Н., Оберемок И.И., Оберемок Н.В.
Автор(и) (англ)
Teslya Yuriy, Oberemok Ivan, Oberemok Nataliia
Дата публікації:

15.02.2016

Анотація (укр):

Нестабільна ситуація в Україні призвела до підвищення рівня ризикованості більшості проектів вітчизняних компаній, а також збільшення вартості ключових ресурсів. У зв'язку з цим зросли вимоги до якості прийнятих у проекті рішень. Для забезпечення стабільної реалізації проекту необхідно враховувати думку всіх учасників проекту. Проведено аналіз особливостей прийняття рішень в управлінні проектами з позицій гомеостатики та ціннісного підходу. Розглянуто підхід до визначення пріоритетів проектів його учасниками на базі ціннісного підходу. У результаті проведених досліджень було запропоновано підхід до оцінки варіантів рішень у проектах на основі інтегрованого ціннісно-гомеостатичного підходу (ЦГП). Забезпечуючи високий рівень відповідності вироблених проектом цінностей очікуванням учасників, керівник гарантує стабільну реалізацію проекту.

Анотація (рус):

Нестабильная ситуация в Украине привела к повышению уровня рискованности большинства проектов отечественных компаний, а также увеличению стоимости ключевых ресурсов. В связи с этим возросли требования к качеству принимаемых в проекте решений. Для обеспечения стабильной реализации проекта необходимо учитывать мнение всех участников проекта. Проведен анализ особенностей принятия решений в управлении проектами с позиций гомеостатики и ценностного подхода. Рассмотрен подход к определению приоритетов проектов его участниками на базе ценностного подхода. В результате проведенных исследований был предложен подход к оценке вариантов решений в проектах на основе интегрированного ценностно-гомеостатического подхода (ЦГП). Обеспечивая высокий уровень соответствия производимых проектом ценностей ожиданиям участников, руководитель гарантирует стабильную реализацию проекта.

Анотація (англ):

The unstable situation in the country has led to an increase in the riskiness of most projects of domestic companies, as well as an increase in the cost of key resources. In this regard, increased requirements for quality design decisions taken. In order to ensure a stable implementation of the project must take into account the views of all participants. The analysis of the characteristics of the decision-making in project management from the standpoint of Homeostatics and value approach. An approach to the prioritization of projects by the participants based on the value approach. The studies proposed an approach to the evaluation of possible solutions in the projects on the basis of an integrated value and a homeostatic approach (IVH). By providing a high level of compliance of the expectation value of the project participants, the head ensures a stable project. If it is to meet the needs of the value of the project participants will provide the missing resources.

Література:

 

 1. Бушуев С.Д. Модель гармонизации ценностей программ развития организаций в условиях турбулентности окружения управлении / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, Р.Ф. Ярошенко // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К.: КНУБА. – 2012. – №10. – С. 9-13.
 2. Бушуев С.Д. Ценностый подход в управлении развитием сложных систем / С.Д. Бушуев, Д.А. Харитонов // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К.: КНУБА. – 2010. – №1. – С. 10-15.
 3. Бушуєв С.Д. Формування цінності в діяльності проектно-орієнтованих організацій / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 3 (31).
  – С. 5-14.
 4. Бойко Е.Г. Процессная модель корпоративной системы управления проектами на базе ценностного подхода для проектно-ориентированного предприятия / Е.Г. Бойко // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр.
  – К.: КНУБА. – 2015. – №21. – С. 19-24.
 5. Гловацкая С.Н. Подход к оценке ценности проектов международной деятельности / С.Н. Гловацкая // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К.: КНУБА. – 2014. – №18. – С. 53-57.
 6. Литвинченко А.А. Поток ценности в управлении проектом / А.А. Литвинченко // Управління проектами та розвиток виробництва: зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2006. – № 4(20). – С.5-9.
 7. Горский Ю.М. Гомеостатика гармония в игре противоречий / Ю.М. Горский, А.М. Степанов, А.Г. Теслинов // Иркутск : Репортер A1, 2008 – 634 c.
 8. Тесля Ю.Н. Введение в информатику природы: Монография. – К.: Маклаут, 2010. – 255 с.
 9. Оберемок И.И. Гомеостатический подход в проектном управлении / Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К.: КНУБА. – 2013. – №19. – С. 49-52.
 10. Оберемок И.И. Гоместаз подходов к управлению в корпоративной системе управления проектами / И.И. Оберемок, Н.В. Оберемок // Вісник Львівського державного університету безпеки, 2014. – №10. – С. 106-111.

References:

 

 1. Bushuyev, S., Bushueva, N., Yaroshenko, F. (2012). Model harmonize values. Development programme in turbulence environment management, 10, 9-13.
 2. Bushuyev S., Kharitonov, D. (2010) Value approach in managing the development of complex systems. Development programme in turbulence environment management, 1, 10-15.
 3. Bushuev, S., Bushueva, N. (2009) The formation of values in project-oriented organizations. Project management and development of production, 3 (31), 5-14.
 4. Boyko E. (2015) Process model of corporate project management system based on the value approach to project-oriented enterprises. Development programme in turbulence environment management, 21, 19-24.
 5. Glovatskaya S. (2014) The approach to assessing the value of projects of international activities. Development programme in turbulence environment management, 18, 53-57.
 6. 6. Litvinchenko, A., (2006) The flow values in project management. Project management and development of production, 4 (20), 5-9.
 7. Gorsky, Y., Stepanov, A., Teslinov, A. (2008) Homeostatics harmony in the game of contradictions. Reporter A1, 634.
 8. Teslya, Y., (2010) Introduction to computer science of nature: Monograph. Maklaut, 255.
 9. Oberemok, I., (2013) Homeostatic approach to project management. Management of development of complex systems, 19, 49-52.
 10. Oberemok, I., Oberemok, N., (2014) Gomestaz approaches to the management of the corporate project management system. Bulletin of the Lviv state university safety, 10, 106-111.