Аннотації

Автор(и):
Мина Ж.В., Ярка У.Б., Пелещишин О.П., Білущак Т.М.
Автор(и) (англ)
Myna Zhanna , Yarka Ulyana , Peleschyshyn Oksana , Bilushchak Тetiana
Дата публікації:

12.02.2016

Анотація (укр):

Досліджено використання міжнародних стандартів системи управління якістю у вищому навчальному закладі. З'ясовано, що ефективна діяльність університету з надання освітніх послуг проходить через запровадження стандартів якості ISO 9001, які дають можливість забезпечити якість вищої освіти і дозволяють удосконалювати діяльність ВНЗ, систематизувати процеси ВНЗ, які впливають на якість підготовки випускників та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Показано взаємозалежність якості організації освітнього процесу та використання інформаційних технологій у всіх видах діяльності ВНЗ. Розглянуто інформаційно-документні потоки з погляду вимог до документації системи якості. Підкреслено, що для досягнення цілей у сфері якості освіти потрібна оцінка можливостей використання існуючих інформаційних систем (ІС). Також у статті представлено аналіз використання даних та функціональності ІС Національного університету «Львівська політехніка» у процесі розроблення системи управління якістю. Розглянуто використання інформаційних систем, які дозволяють упорядкувати та стандартизувати освітній процес, а також доведено, що постійне покращення якості освіти досягається за рахунок періодичного аналізу даних ІС та прийняття зважених управлінських рішень.

Анотація (рус):

Авторами исследовано использование международных стандартов системы управления качеством в высшем учебном заведении. Установлено, что эффективная деятельность университета по предоставлению образовательных услуг проходит через внедрение стандартов качества ISO 9001, которые дают возможность обеспечить качество высшего образования и позволяют совершенствовать деятельность вузов, систематизировать процессы вузов, которые влияют на качество подготовки выпускников и повышение квалификации научно-педагогических работников. Представлена взаимозависимость качества организации образовательного процесса и использования информационных технологий во всех видах деятельности вуза. Рассмотрены информационно-документные потоки с точки зрения требований к документации системы качества. Подчеркнуто, что для достижения целей в области качества образования нужна оценка возможностей использования существующих информационных систем (ИС). Также в статье представлен анализ использования данных и функциональности ИС Национального университета «Львовская политехника» в процессе разработки системы управления качеством. Рассмотрено использование информационных систем, которые позволяют упорядочить и стандартизировать образовательный процесс, а также доказано, что постоянное улучшение качества образования достигается за счет периодического анализа данных ИС и принятия взвешенных управленческих решений.

Анотація (англ):

In this paper the authors have investigated the use of international standards of quality management system in higher educational institutions. It has been found that the effective work of a university, in order to provide educational services, depends on the implementation of quality standards ISO 9001, which enable to ensure the necessary quality of higher education and can improve the activity of higher educational institutions and systematize their processes, which affect the quality of graduates training and professional development of research and teaching staff. In addition, The quality of the organization of educational process is enhanced through the use of information technology in all kinds of higher educational institution’s activities. Determined that it is appropriate to review information document flow requirements in terms of documentation quality system. Therefore, it is also necessary to consider the document-information flows in terms of requirements for quality system documentation. The paper analyzes data usage and functionality of IS at Lviv Polytechnic National University in the process of development of quality management system. The continuous improvement of the quality of education is achieved by periodic analysis of data of information systems and management decisions based on facts.

Література:

 

 1. Мина Ж. Структура документації системи управління якістю вищого навчального закладу /Ж. Мина // Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2013 «Інформація, комунікація, суспільство 2013» ( 16–19 травня 2013 року). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 32–33.
 2. Ярка У. Використання OpenOffice.org Basic для потреб документознавства / У. Ярка, О. Джигінас, О. Шепелюк, // Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2014 «Інформація, комунікація, суспільство 2014» (21-24 травня 2014 року). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 276–277.
 3. Білущак Т. Засоби опрацювання вхідної кореспонденції на підприємстві з використанням офісного пакету / Т. Білущак, Ю. Москалюк // Наукові записки. Серія «Культурата соціальні комунікації». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 3. – С. 32-43.
 4. Korzh, R., Peleschyshyn, A., Syerov, Yu., & Fedushko, S. The cataloging of virtual communities of educational thematic. Webology, 11(1), 2014, 1-16. Available: http://www.webology.org/2014/v11n1/a117.pdf.
 5. Пелещишин А. М. Дослідження етапів формування цілісного інформаційного образу ВНЗ /А. М. Пелещишин, Р. О. Корж // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2014. – С. 127-132.
 6. Пелещишин А. М. Базові характеристики та модель підрозділів ВНЗ як суб’єкта інформаційної діяльності / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 2 (2). – С. 27-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_2(2)__6.
 7. Діхтяренко О.В. Проблеми і перспективи стану сучасного документообігу та діловодства / О. В. Діхтяренко // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 13. – С. 147-151.
 8. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ІSO 9001:2009 – [Чинний від 2009-09-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 26 с.
 9. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001-2001. – [Чинний від 2001-06-27]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 25 с.
 10. Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 2: Основні документи системи управління якістю надання освітніх послуг / кол. авт.;за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 196 с.

References:

 

 1. Myna, Zh. (2013). The Structure of Documentation of Quality Management System of a Higher Educational Institution. In 2nd International Academic Conference ICS-2013. pp. 32-33 [in Ukrainian].
 2. Yarka, U., Dzhiginas, O., Shepelyuk, O. (2014). The Use of OpenOffice.org Basic for the Needs of Document Study. In 3nd International Academic Conference ICS-2014, pp. 276–277 [in Ukrainian].
 3. Bilushchak, T., Moskalyuk, Yu. (2012). The means of processing the incoming correspondence of an enterprise using the office suite OpenOffice.org. In Naukovi Zapysky, Culture and Social Communications Series, 3, pp.32-43 [in Ukrainian].
 4. Korzh, R., Peleschyshyn, A., Syerov, Yu. & Fedushko, S. (2014). The cataloguing of virtual communities of educational thematic. Webology. Vol. 11, Ed. 1, 1-16. Retrieved from http://www.webology.org/2014/v11n1/a117.pdf [in English].
 5. Peleshchyshyn, A. M., Korzh, R.O. (2014). Research stages of formation of integrated information image HEI. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 14, 127-132. [in Ukrainian].
 6. Peleshchyshyn, A. M., Korzh, R. O. (2015). Basic features and a model of university units: university as a subject of information activity. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2, 27-34. DOI: 10.15587/1729-4061.2015.40898[in Ukrainian].
 7. Dikhtiarenko, О. (2013). Problems and prospects of the state of modern case management. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 13, 147-151. [in Ukrainian].
 8. Quality Management Systems. Requirements. (2009). DSTU ISO 9001:2009 from 01th September 2009. Kyiv: Derzhstandart Ukraine [in Ukrainian].
 9. Quality Management Systems. Requirements. (2001). DSTU ISO 9001-2001 from 27th June 2001. Kyiv: Derzhstandart Ukraine [in Ukrainian].
 10. Zahorskiy, V.S. (2011). Education Quality Management in Higher Educational Institutions. Lviv: LRIPA NAPA, 196 [in Ukrainian].