Аннотації

Автор(и):
Тесля Ю.М., Кубявка Л.Б., Хлевна Ю.Л.
Автор(и) (англ)
Teslya Yuriy, Kubiavka Liubov, Khlevna Yliia
Дата публікації:

28.01.2016

Анотація (укр):

Розглянуто цілі та задачі інформатизації ВНЗ на сучасному етапі. Встановлено, що комплексного підходу побудови систем управління програм інформатизації немає, створення принципово нових організаційно-управлінських побудов у структурі ВНЗ залишається відкритими. Запропоновано організаційно-управлінську побудову структури програм інформатизації ВНЗ, яка проходить апробацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Реалізація представленої організаційно-управлінської структури полягає у формуванні проектів за напрямами програми інформатизації (розвиток ІТ інфраструктури, автоматизація управління університетом, інформатизація навчального процесу, інформаційно-технологічна підтримка наукової роботи, інформатизація бібліотеки, розвиток системи управління адміністративно-господарськими проектами). Запропоновано матричну модель управління для покращення організації реалізації програми інформатизації, в якій до операційних процесів належать процеси підтримки, адміністрування та супроводження розроблених в програмі інформатизації засобів. А до проектних процесів віднесено всі дії, спрямовані на створення нових програмно-інформаційних продуктів. Такий підхід дозволив створити раціональну схему інформаційної взаємодії підрозділів при реалізації програми інформатизації.

Анотація (рус):

Рассмотрены цели и задачи информатизации ВУЗов на современном этапе. Установлено, что комплексного подхода построения систем управления программ информатизации нет, создание принципиально новых организационно-управленческих построений в структуре ВУЗов остаётся открытым. Предложено организационно-управленческое построение структуры программ информатизации ВУЗов, которая проходит апробацию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Реализация представленной организационно-управленческой структуры заключается в формировании проектов по направлениям программы информатизации (развитие ИТ инфраструктуры, автоматизация управления университетом, информатизация учебного процесса, информационно-технологическая поддержка научной работы, информатизация библиотеки, развитие системы управления административно-хозяйственными проектами). Предложена матричная модель управления для улучшения организации в реализации программы информатизации, в которой к операционным процессам относятся процессы поддержки, администрирования и сопровождения разработанных в программе информатизации средств. А к проектным процессам отнесены все действия, направленные на создание новых программно-информационных продуктов. Такой подход позволил создать рациональную схему информационного взаимодействия подразделений при реализации программы информатизации.

Анотація (англ):

Goals and objectives of informatization at universities considered at the present stage. Authors established that the integrated approach of constructing informatization management system hasn’t been created. The creation of fundamentally new organization-management method in institutions structure had been staying open. Authors propose organizational and managerial method of program of informatization structure at universities which is being tested in the Taras Shevchenko National University of Kyiv. The implementation of organizational and management structure consist of formation of projects in areas of information programs (development of IT infrastructure, university management automation, computerization of the educational process, information and technological support of research, information library, administrative and economic development of the project management system). The matrix management model has been proposed for improvement the organization of informatization program implementation in which to operating processes applies support processes, administration and maintenance of information had developed in program of informatization facilities. And to the project's processes apply all actions aimed to the creation of new software and information products. This approach had allowed us to create a rational scheme of information interaction departments in the implementation of informatization programs.

Література:

 

 1. Гриценко В. Організаційні засади інформатизації вищої освіти / В. Гриценко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 121(1). – С. 45–50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121(1)__13
 2. Шишкіна М.П. Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ / М.П.Шишкіна, О.М.Спірін, Ю.Г.Запорожченко // Електронне фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання. – №1 (27). – 2012. – Режим доступу до журналу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/632/483 – хмарні технології.
 3. Гриценко В.Г. Шляхи інформатизації університетської освіти / В.Г.Гриценко // Вісник Черкаського університету. Випуск 211. Серія: педагогічні науки.: Збірник. – Черкаси: ЧНУ, 2011. Частина ІІ. – C. 35–39
 4. Биков В.Ю. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф.
  В. Ю.
  Бикова К.: Педагогічна думка, 2010. 160 с. – Хмарні +компютеризація
 5. Комарова О.А. Освіта у вимірі інформаційного суспільства / О. А. Комарова // Економічний часопис ХХІ. Науковий журнал . – 2011. – №7–8. – С. 50 – 53. – роль інформації
 6. Білощицький А.О. Управління вищими навчальними закладами із застосуванням методів управління проектами / А.О. Білощицький, П.П. Лізунов, Т.О Лященко, Р.В. Лісневський // Управління розвитком складних систем. – 2010. – Вип. 3. – С. 87–91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2010_3_18
 7. Бушуев С.Д. Современые подходы к развитию методологий управления проектами / С.Д.Бушуев, Н.С.Бушуева // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – №1. – С. 5–19.
 8. Тесля Ю.М. Структури програм інформатизації вищих навчальних закладів / Ю. М. Тесля, Л. Б. Кубявка, Т. В. Латишева // Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 18. – С. 98–101.
 9. Гнедко Н. Дослідження комп’ютеризації освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н. Гнедко, І Войнович. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vtot/2011_1/91gne.pdf]
 10. Ткаченко В.І. Інформатизація вищого навчального закладу на сучасному етапі / В. І.Ткаченко, М. І.Гіневський, Г. А. Кучук // Системи обробки інформації/ – 2001. – № 4(14). – С. 50–55.

References:

 

 1. Gritsenko, V. (2013). Organizational Principles of Informatization of higher education / V. Gritsenko // Scientific Notes [Kirovograd State Pedagogical University named after]. Avg.: Pedagogical Sciences: 121 (1), 45-50. Access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121(1)__13
 2. Shishkina, M. (2012). Problems of Informatization of Education of Ukraine in the context of studies evaluating the quality of ICT / M. Shyshkina, O. Spirin, Y. Zaporozhchenko // electronic issue. Information technology and learning tools: 1(27). Access to the magazine: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/632/483 Technical cloudy.
 3. Gritsenko, V. (2011). Ways Informatization of University Education. Vestnik of Cherkassky University. 211. Issue Series: pedagogical sciences collection. Cherkasy, Chernivtsi National University, Part II, 35-39.
 4. Bukov, V. (2010). Means of ICT common information space of education Ukraine: monograph / [V. C. Lapinsky, A.YPilipchuk, M.P. Shishkin et al.] for science. Ed. prof. VY Bykov. Kuiv, Ukraine: Teaching opinion, 160.
 5. Komarova, O. (2011). Education in measuring the information society. Economic Journal XXI. Science journal, 7-8, 50-53.
 6. Biloschytskyy, A. (2010). Managing universities using the methods of project management / A.A. Biloschytskyy,
  P.P. Lizunov, R.V. Liashchenko T. Lisnevskyy // Management of development of complex systems,. 3, 87-91. – Access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2010_3_18.
 7. Bushuyev, S. (2005). The modern approach to the development of methodologies for project management / S.D.Bushuev, N.S.Bushueva // Management of projects that develop manufacture: ST. Sciences. Etc. Luhansk, Ukraine: SNU name after Dahl, 1, 5-19.
 8. Teslia, Y. (2014). Structures informational programs of higher education institutions / N. Teslia, L. Kubyavka, T. Latysheva // Management of development of complex systems, 18, 98-101.
 9. Hnedko, N. Research computerization of education in Ukraine [electronic resource] / N. Hnedko, and Voinovich. – Access: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vtot/2011_1/91gne.pdf]
 10. Tkachenko, V. (2001). Informatization of higher education at the present stage / V. Tkachenko, M. Hinevskyy, G. Kuchuk // Information processing systems, 4 (14), 50-55.