Аннотації

Автор(и):
Стеценко І.В., Зав'ялець Ю.А.
Автор(и) (англ)
Stetsenko Inna, Zav'yalets Julia
Дата публікації:

16.02.2016

Анотація (укр):

Останнім часом в Україні у зв’язку з економічною кризою та зростанням цін на енергоресурси все більше значення приділяється застосуванню відновлювальних джерел енергії та розвиток технологій у цій сфері. Досліджується проблема ефективного споживання енергії альтернативних джерел, зокрема сонячної енергетики на території України. У статті запропоновано модель енергоспоживання та наведено результати дослідження ефективності впровадження проектів з генерування сонячної електроенергії фізичними особами, проаналізовано умови, які впливають на зменшення терміну окупності сонячних установок. Імітаційна модель енергоспоживання побудована з використанням стохастичної мережі Петрі. Створена модель системи електроспоживання дає можливість фізичним особам визначити для себе найбільш прибуткову стратегію споживання електроенергії.

Анотація (рус):

В последнее время в Украине в связи с экономическим кризисом и ростом цен на энергоресурсы все большее значение уделяется применению возобновляемых источников энергии и развитию технологий в данной сфере. Исследуется проблема эффективного потребления энергии альтернативных источников, в частности солнечной энергетики на территории Украины. В статье предложена модель энергопотребления и приведены результаты исследования эффективности реализации проектов по генерированию солнечной электроэнергии физическими лицами, проанализированы условия, которые влияют на уменьшение срока окупаемости солнечных установок. Имитационная модель энергопотребления построена с использованием стохастической сети Петри. Созданная модель системы электроснабжения дает возможность физическим лицам определить для себя наиболее прибыльную стратегию потребления электроэнергии.

Анотація (англ):

Due to the economic crisis and rising energy prices the use of renewable energy and the development of technologies in this area are becoming more important in Ukraine. The problem of efficient energy consumption of alternative sources such as solar energy in Ukraine is investigated. In the article the model of energy consumption is proposed and research results of the effectiveness of projects for individual solar electricity systems are considered, impact factors on reducing the payback period of solar electricity system are analyzed. Simulation model of energy consumption is constructed using stochastic Petri net. The model of system of power consumption enables individuals to determine for themselves the most profitable strategy for electricity consumption.

Література:

 

 1. Кудря С.О. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії: Підручник / С.О.Кудря.¬ 2012 -¬ 492 с.
 2. Сучасні технології виробництва кремнію та кремнієвих фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії [Текст] : монографія / А.П.Оксанич [та ін..]; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім.. В.Є.Лашкарьова.  – 2010. – 266 с.
 3. Патон Б.Є. Умови ефективного застосування сонячних електроенергетичних систе / Б.Є. Патон, М.І. Клюй, О.Є.Коротинський, А.В.Макаров, Ю.О.Трубіцин // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 3. – С. 48-58.
 4. Возняк О.Т. Енергетичний потенціал сонячної енергетики та перспективи його використання в Україні / О.Т.Возняк, М.Є.Янків // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Теорія і практика буд-ва. ¬ 2010. ¬ № 664. ¬ С.7-10.
 5. Сонячна енергія. Чому це вигідно для України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teplovam.com/index.php/opalennya/4-soniachni-systemy?showall=&start=1.
 6. Литовченко В.Г. Сонячна енергетика: порядок денний для світу й України / В.Г. Литовченко, М.В. Стріха ; Укр. фіз. т-во, Наук. рада «Фізика напівпровідників та діелектриків» НАН України. – 2015. – 37 с.
 7. Шаповалов С.П. Перспективи використання сонячної енергії на території України / С.П.Шаповалов., І.І.Венгрин. // Науковий журнал «Молодий вчений» ¬ 2014.¬ №7.¬ С.21-23.
 8. Томашевський В.М. Моделювання систем. – 2005. – 352 с.
 9. Stetsenko, I.V. State equations of stochastic timed Petri nets with informational relations // Cybernetics and Systems Analysis. – 2012. –  Vol.48. – No. 5. – P. 784-797.
 10. Стеценко І.В. Моделювання систем: навч. посібник / І.В. Стеценко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 2011 . – 502 с.
 11. Демченко В.В. Методи підвищення енергоефективності будівлі / В.В.Демченко, Х.М.Чуприна, О.В.Невмержицький // Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип.16. – С.138-143.

References:

 

 1. Kudrya, S. (2012). Alternative and renewable energy sources: tutorial. [in Ukrainian]
 2. Modern technologies of production of silicon and silicon photovoltaic solar energy [Text] : monograph (2010) / A.P.Oksanych [and other.]; NAS of Ukraine, V.Ye.Lashkarov Institute of Semiconductor Physics. [in Ukrainian]
 3. Paton B.Ye. (2012). Conditions of efficient use of solar power systems / B.Ye. Paton, M.I. Klyuy, O.Ye.Korotyns'kyy, A.V.Makarov, Yu.O.Trubitsyn // Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3, 48-58. [in Ukrainian].
 4. Voznyak O.T. (2010). The energy potential of solar energy and the prospects for its use in Ukraine / O.T.Voznyak, M.Ye.Yankiv // Proceedings of the National University "Lviv Polytechnic" Theory and practice of construction, 664,7-10.
 5. Solar energy. Why is it profitable for Ukraine. http://teplovam.com/index.php/opalennya/4-soniachni-ystemy?showall=&start=1. [in Ukrainian]
 6. Lytovchenko V.H. (2015). Solar energy: an Agenda for Peace and Ukraine / V.H. Lytovchenko, M.V. Strikha ; Ukrainian Physical Society, Scientific Council "Physics of semiconductors and dielectrics" NAS of Ukraine. –– 37 s.
 7.  Shapovalov, S., & Shapovalov, S., Venhryn I. (2014). Prospects of the use of solar energy in Ukraine // Scientific journal "Young Scientist", No.7, 21-23. [in Ukrainian]
 8. Tomashevs'kyy V.M. Systems modeling. – 2005. - 352 s.
 9. Stetsenko, I.V. (2012). State equations of stochastic timed Petri nets with informational relations // Cybernetics and Systems Analysis, Vol.48, No. 5, 784-797.
 10. Stetsenko, I.V. (2011). Systems modeling: tutorial / I.V. Stetsenko; Cherkasy state technological university. Demchenko, V., & Chupryna, Kh., Nevmerzhyts'kyy, O. (2014). Methods of energy efficiency increasing of the building // Upravlinnya rozvytkom skladnykh system, Vyp.16, 138-143.