Аннотації

Автор(и):
Огірко І.В., Огірко О.І., Крап-Спісак Н.П.
Автор(и) (англ)
Ogirko Igor, Ogirko Olga, Krap-Spisak Natalia
Дата публікації:

10.02.2016

Анотація (укр):

Система генерації передбачає автоматичну генерацію програм з формул теорії секвенційних алгоритмів. Відомо, що актуальною є проблема організації інтерфейсу і підтримки раціонального обміну даними та інформацією. Тому інтерфейс системи генерації програм з формул теорії секвенційних алгоритмів також повинен забезпечувати обмін інформацією між користувачем і програмою. Здійснення генерації передбачає запис алгоритму у вигляді формул теорії секвенційних алгоритмів. Алгоритм містить ключові слова і саму формулу, записану операціями теорії секвенційних алгоритмів. Принцип побудови системи генерування, який включає інтерфейс з полями секвенційного алгоритму, змінних, секвенційних областей значень змінних, меню команд, повідомлень про стан системи і результатів виконання програми, розділи імені, початку і кінця алгоритму, змінних та дійсних, підсистеми перевірки наявності всіх розділів та ідентифікування операцій теорії секвенційних алгоритмів та генерацію.

Анотація (рус):

Система предусматривает автоматическую генерацию программ из формул теории секвенционных алгоритмов. Известно, что актуальной является проблема организации интерфейса и поддержки рационального обмена данными и информацией. Поэтому пользовательский интерфейс системы генерации программ из формул теории секвенционных алгоритмов также должен обеспечивать обмен информацией между пользователями и программой. Осуществление генерации предусматривает запись алгоритма в виде формул теории секвенционных алгоритмов. Алгоритм содержит ключевые слова и саму формулу, записанную операциями теории секвенционных алгоритмов. Принцип построения системы генерирования, который включает интерфейс с полями секвенциального алгоритма, переменных, секвенционных областей значений переменных, меню команд, сообщений о состоянии системы и результатов выполнения программы, разделы имени, начала и конца алгоритма, переменных и действительных, подсистемы проверки наличия всех разделов и идентификации операций теории секвенционных алгоритмов и генерацию.

Анотація (англ):

The generation system provides automatic generation application the formulas in the theory of sequential algorithms. We know that the actual problem is the organization and interface support data exchange and management of information. Therefore, system interface generation programs of the formulas of the theory of sequential algorithms should also provide for the exchange of information between the user and the application. The exercise involves the generation recording algorithm in theory formulas sequential algorithms. The algorithm has keywords and the same formula transactions recorded sequential theory of algorithms. The principle of building a system for generating, which includes interface with fields sequential algorithm variables sequential areas variables, menu commands, messages, system status and results of the program, sections name, start and end of the algorithm, variable and real, subsystems check all sections and identifying operations sequential theory of algorithms and generation.

Література:

 

 1. Крап Н. П. Нейронні мережі як засіб управління конфігураціями проектів туристичних потоків / Н. П. Крап, В. М. Юзевич // Управління розвитком складних систем. – 2013. – 14. – С. 37-40.
 2. Бушуєв С.Д., Бойко О.О. Формування потоку цінності володіння в Канбан при реалізації проектів розробки програмного забезпечення // Управління розвитком складних систем. – 2014. – 20. – С. 17-20.
 3. Овсяк В. АЛҐОРИТМИ: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності. – Львів: Світ, 2001. – 160 с.
 4. Огірко О. Принцип побудови системи генерації програм з операцій теорії секвенційних алгоритмів. // КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ, № 6, 2003. – С. 189-193.
 5. Огірко О. Модель компютерної системи генерації програм з операцій алгоритмів // Комп'ютерні технології друкарства, № 6, 2001. – С. 93-97.
 6. Огірко О. Синтаксис оптимізації моделі та моделювання синтаксису механізму розпізнавання символіки алгебри алгоритмів секвенції // Комп"ютерні технології друкарства, № 5, 2000. – С. 296- 303.
 7. Овсяк В. Засоби еквівалентних перетворень алгоритмів / Овсяк В. // Доповіді національної академії наук України. –1996. –№ 9. – C. 83-89.
 8. Овсяк В.К., Бритковський В.М., Овсяк О.В., Овсяк Ю. В. Теорія секвенційних алгоритмів і проектування комп'ютерних систем : Навчальний посібник. – Львів: УАД, 2001. – 141 с.
 9. Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. Teoria algorytmów abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów informacyjnych / Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. –Opole: Politechnika Opolska, 2005. –275 s.
 10. Рижакова Г.М, Стеценко С.П., Лагутіна З.В. Альтернативні аналітичні інструменти забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів // Управління розвитком складних систем. – 2013.
  –16
  . – С. 204–208.
 11. Цейтлин Г. Е.  Введение в алгоритмику. К.: Сфера, 1998.  310 с
 12. Цюцюра С.В. Методи проекції об'єктних моделей на структури даних / С.В. Цюцюра, Є.В. Бородавка // Управління розвитком складних систем, 2015. – 21. – С. 92-98.

References:

 

 1. Krap N.P. (2013). Neural networks as a means of configuration management projects of tourist flows / N.P.Krap, V.N. Yuzevych // Managing the development of complex systems.
  − 2013 − Vol. 14. − P. 37-40
 2. Bushuev, S.D, & Boyko, O.O. (2014). Formation of flow values possessions in the implementation of Kanban software development projects // Management of development of complex systems, 20, 17-20.
 3. Owsiak V. (2001). ALGORYTMY, methods of construction, optimization, probability studies. − Lviv: World, 2001. − 160 p.\ Ogirko, O. (2003). The principle of building generation system operations programs theory of sequential algorithms. // Kva- lilohiya books, number 6, 2003. − P. 189-193.
 4. Ogirko O. (2001). Тhe computer model books generation system with operations software algorithms. // Computer tech- nologies of printing, number 6, 2001. − P. 93-97.
 5. Ogirko O. (2000). Syntax optimization models and modeling syntax recognition mechanism algebra algorithms sequence of symbols // Computer Books printing technology, number
  5, 2000. − P. 296-303
 6. Owsiak V. (1996). Means equivalent transformation algorithms / Owsiak V. // Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. − number 9. 1996. − P. 83-89.
 7. Owsiak V.K., Brytkovsky V.M., Owsiak O.V., & Owsiak U.V. (2001). Theory sequential of algorithms and design of computer sys tems: Textbook. − Lviv: UAH works, 2001. − 141 p.
 8. Owsiak W., Owsiak A., & Owsiak J. (2005). Teoria algorytmów, abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów infor- macyjnych / Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. − Opole: Politechnika Opolska, 2005.− 275 p.
 9. Ryzhakova H.M, Stetsenko S.P., & Lagutina Z.V. (2013). Alternative analytical tools to ensure the economic security of public investment construction projects // Managing the development of complex systems, 2013, №16. - P. 204-208
 10. Zeitlin G. E. (1998). Introduction to Algorithmics. – Kiev:"Sphere", 1998. – 310 p.
 11. Tsutsura S.V., & Borodavka E.V. (2015). The methods projection object models for data structure // Managing the development of complex systems, 2015, number 21.P. 92-98.