Аннотації

Автор(и):
Терентьєв О.О., Баліна О.І., Шабала Є.Є., Турушев О.С.
Автор(и) (англ)
Terent’ev Alexandr, Balina Yelena, Shabala Yevgeniya, Turushev Alexandr
Дата публікації:

10.02.2016

Анотація (укр):

Актуальність проведених досліджень обумовлено розробкою створення системи контролю за місцеположенням мобільних об’єктів із застосуванням геоінформаційних технологій, яка зводиться до розробки математичних моделей, методів визначення маршруту за даними GPS приймача, програмних процесорів, тобто до реалізації розробленої концептуальної моделі в реальних програмних об’єктах, в таблицях баз даних і об’єктах інтерфейсу з користувачем. Однією із проблем, що характерна для сучасного рівня інформатизації, є така можливість, як мобільність та широке впровадження і застосування різноманітних засобів зв’язку і контролю за місцеположенням різноманітних об’єктів. Для розв’язку цієї задачі застосовують так звану систему контролю за місцеположенням – GPS “Global Positioning System”. Ця система в поєднанні з можливостями ГІС дає повну інформацію, як координатну так і візуальну (положення на карті) про об’єкт, за яким ведеться спостереження. Об'єкт картографічного моделювання –це та частина об'єктивної реальності, що пізнається методом картографічного моделювання, це ті об'єктивні матеріальні явища або абстрактні та штучні конструкти, які дослідник уявляє собі як конкретну сукупність незалежних від його свідомості явищ, що підлягають вивченню.

Анотація (рус):

Актуальность проведенных исследований обусловлена разработкой создания системы контроля за местоположением мобильных объектов с применением геоинформационных технологий, которая сводится к разработке математических моделей, методов определения маршрута по данным GPS приемника, программных процессоров, то есть к реализации разработанной концептуальной модели в реальных программных объектах, в таблицах баз данных и объектах интерфейса с пользователем. Одной из проблем, которая характерна для современного уровня информатизации, это такая возможность, как мобильность и широкое внедрение и применение различных средств связи и контроля за местоположением различных объектов. Для решения этой задачи применяют так называемую систему контроля за местоположением – GPS "Global Positioning System". Эта система в сочетании с возможностями ГИС дает полную информацию, как координатную так и визуальную (положение на карте) об объекте, по которому ведется наблюдение. Объект картографического моделирования – это та часть объективной реальности, которая познается методом картографического моделирования, это те объективные материальные явления или абстрактные и искусственные конструкты, которые исследователь представляет себе как конкретную совокупность независимых от его сознания явлений, подлежащих изучению.

Анотація (англ):

The relevance of the research due to the development of creating a system of monitoring the location of mobile objects using GIS technology, which reduces the development of mathematical models and methods of determining the route for this GPS receiver, processor software that is designed to implement the conceptual model in real software objects tables in the database and user interface objects. One of the problems is typical for the current level of information possible, mobility and widespread adoption and use of a variety of communication and control of the location of various objects. For the solution of this problem used so-called system of control over the location – GPS "Global Positioning System" This system, combined with the capabilities of GIS gives full information as coordinate and visual (position on the map) of the object monitored Rev. 'cartographic modeling object – this part of objective reality, known by cartographic modeling is the objective physical phenomena or abstract and artificial constructs that researcher imagines how a specific set independent of his consciousness phenomena to be studied.

Література:

 

 1. Электронный архив Житомирского государственного технологического университета. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uran.donetsk.ua/masters/2013/igg/verkholantseva/library/svitluchniu.
 2. http://kadastrua.ru/kursovye-raboty/882-kursovaya-rabota-ispolzovanie-gis-tekhnologij-na-primere-digitals-dlya-uporyadochivaniya-zemlepolzovanij-gorodskikhterritorij.html.
 3. Геоінформаційні системи та інформаційні технології у військових і спеціальних задачах. «Січневі ГІСи». Збірка матеріалів, статей, доповідей і тез ІІІ науково-практичного семінару 27 січня 2012 року. – Львів : АСВ, 2012. – 294 с.
 4. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. – К.: НДІБВ, 2003.–С.144.
 5. Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86 (р)) //Госгражданстрой. –М.: Прейскурантиздат, 1988. –С.72.
 6. Гайна Г.А. Концепція багатомодельного підходу до розробки інтелектуальних СППР у містобудуванні //

Управління розвитком складних систем. – К. : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 28.

 1. Гайна Г.А., Золотова Н.С. Задачі побудови інформаційної технології навчання системи автоматизованого

прийняття рішень // Управління розвитком складних систем. – К. : КНУБА, 2010. – № 2. – С. 20.

 1. Терентьєв, О. О. Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель та споруд [Текст]: зб. наук. пр. / О. О. Терентьєв, Є. Є. Шабала, Б. С. Малина. – К.: Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 22. – С. 138–143.
 2. Терентьєв О. О. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань / О. О. Терентьєв, Є. Є. Шабала, Б. С. Малина // Управління розвитком складних систем. – 2015. – Вип. 23(1). – С. 133-139.
 3. Терентьєв О. О. Інформаційні технології оцінки технічного стану будівельних конструкцій із застосуванням нечітких моделей / О. О. Терентьєв, О. Б. Полторак // Нові технології в будівництві. – 2013. – № 25-26. – С. 57-61.

References:

 

 1. Electronic Archive Zhytomyrsk tehnolohycheskoho state-owned university. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.uran.donetsk.ua/masters/2013/igg/verkholantseva/library/svitluchniu.
 2. http://kadastrua.ru/kursovye-raboty/882-kursovaya-rabota-ispolzovanie-gis-tekhnologij-na-primere-digitals-dlya-uporyadochivaniya-zemlepolzovanij-gorodskikhterritorij.html.
 3. Information systems and information technology in military and special tasks. (2012). "The January HISy." Collection materials, papers, reports and theses III scientific workshop January 27, 2012. Lviv: DIA, 294.
 4. Regulations on surveys, certification, safe and reliable operation of industrial buildings. (2003). Kyiv, Ukraine: NDIBV, 144.
 5. The rules of evaluation of physical deterioration of residential buildings (VSN 53-86 (p)) (1998)./ Gosgrazhdanstroy. Moscow, Russia: Preyskurantizdat, 72.
 6. Gayna, G.A. (2010). The concept many models approach to the development of intelligent DSS in urban planning. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: KNUBA, 1, 28.
 7. Gayna, G.A., Zolotovа, N.S. (2010). The tasks of building information technology computer-aided learning 8. The decisio. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: KNUBA, 2, 20.
 8. Terentyev, O.O. Shabala, E.E., Malina, B.S. (2015). Fundamentals of fuzzy inference tasks for diagnostics of technical condition of buildings and structures [Text]: Coll. Science. pr. Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 22, 138-143.
 9. Terentyev, O.O. Shabala, E.E., Malina, B.S. (2015). Information technology diagnostic system technical condition of buildings based on studies of macroseismic. Management of development of complex systems, 23(1), 133-139.
 10. Terentyev, О.О., Poltorak, O.B. (2013). Technical condition assessment of building structures using fuzzy models. New technologies in construction, 25-26, 57-61.