Аннотації

Автор(и):
Костюкевич Р.М., Мандзюк О.М.
Автор(и) (англ)
Kostiukevych Ruslan, Mandziuk Olga
Дата публікації:

18.03.2016

Анотація (укр):

З початком адміністративної реформи актуальності набуває потреба у розробці рекомендацій щодо запровадження проектного управління в системі стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах. У статті запропоновано модель розроблення стратегії сталого розвитку об’єднаної територіальної громади, що базується на сучасних методах стратегічного аналізу та дає змогу системно підходити до стратегічного розвитку громади. Розроблено механізм управління портфелем проектів стратегії сталого розвитку об’єднаної територіальної громади, що базується на сучасних методах проектного менеджменту та створює передумови для досягнення цілей стратегій. Розвинено організаційні аспекти запровадження проектного управління в об’єднаних територіальних громадах на основі створення проектного офісу (комітету) з управління стратегією. Запропоновані підходи щодо формування територіальних стратегій дозволять забезпечити економічний розвиток громади та ефективність використання ресурсів, які наявні у громади.

Анотація (рус):

С началом административной реформы приобретает актуальность необходимость в разработке рекомендаций по внедрению проектного управления в системе стратегического планирования в объединенных территориальных общинах. Предложена модель разработки стратегии устойчивого развития объединенной территориальной общины, которая основывается на современных методах стратегического анализа и позволяет системно подходить к стратегическому развитию общества. Разработан механизм управления портфелем проектов стратегии устойчивого развития объединенной территориальной общины, который основан на современных методах проектного менеджмента и создает предпосылки для достижения целей стратегии. Усовершенствованы организационные аспекты внедрения проектного управления в объединенных территориальных общинах на основе создания проектного офиса (комитета) по управлению стратегией. Предложенные подходы к формированию территориальных стратегий позволяют обеспечить экономическое развитие общины и эффективность использования ресурсов.

Анотація (англ):

The development of recommendations for the implementation of project management in the strategic planning in united territorial communities is necessary because the beginning of administrative reform. The model of the strategy development for the sustainable development of the united territorial community, based on modern methods of strategic analysis and systematic approach to strategic community development is proposed. The mechanism of project portfolio management of sustainable development strategy of the unified local community, based on modern project management methods and a prerequisite for achieving the objectives of strategies is suggested in the article The organizational aspects of the project management implementation in united territorial communities through the creation of a management strategy project office (committee) have been developed. The proposed approaches to the formation of territorial strategies will provide economic development and efficient use of the resources available in the community.

Література:

 

 1. Берулава Д. З. Несилова взаємодія суб’єктів управління в рамках стратегічних програм розвитку міст /
  Д. З. Берулава // 
  Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 18. – С. 31-34.
 2. Бондаренко М.Ф. Моделирование и проектирование бизнес-систем: методы, стандарты, технологии: учеб. пос. / М. Ф. Бондаренко, С. И Маторин, Е.А Соловьев. – Х. : Компания СМИТ, 2004. – 272 с.
 3. Васильченко Г. Планування розвитку територіальних громад. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 256 с.
 4. Галузевий моніторинг № 18. “Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні” (Проект Діалог) – 2014  [Електронний ресурс] / за ред Птіцика М.В. – Режим доступу – http://auc.org.ua/sites/default/files/mon18_1.pdf
 5. Досвід формування та реалізації стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року за участю громади / С. Слава, В. Гоблик, М. Попадинець, О. Лукша, О. Станкевич, Л. Грицак; за ред. С.С. Слави, В.В. Гоблика, М.А. Попадинець. – К.: «К.І.С.», 2010. – 144 с.
 6. Енергоефективність в муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування /А. Максимов, І. Вахович, Т. Гутніченко, П. Бабічева, Н. Вакуленко, Н. Ігольнікова, Т. Цифра, О. Молодід, О. Молодід, О. Бєлєнкова, Ю. Ячменьова, Ю. Дорошук, А. Скрипник, А. Ваколюк, В. Бойко, М. Сегедій, Д. Вахович/ Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ»,2015. –184 с.
 7. Карий О.І. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування: Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О.І. Карий, Я.В. Панас/ Асоціація міст України.
  – К.: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 176 с.
 8. Кобзарев О. Фандрейзинг. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кобзарев / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 84 с.
 9. Місцевий розвиток за участі громади : монографія / кол. авт. : Ю. М. Петрушенко, О. М. Руденко,
  С. В. Штурхецький. – Суми : Університетська книга, 2014. – Т. 2 : Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду. – 368 с.
 10. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади/О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін/ Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.
 11. Рыбак А. И. Методологические основы управления программами развития регионов Украины / А. И. Рыбак,
   Г. С. Панафидин // 
  Управління розвитком складних систем. – 2014. – Вип. 19. – С. 71-77.
 12. Тимощук В. Надання адміністративних послуг у муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / В.Тимощук / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 124 с.
 13. Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні : монографія / Штурхецький С. В. – Рівне : Овід, 2011. – 148 с.
 14. A Practical Guide to Regional Foresight [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://foresight.jrc.ec.europa.eu/documents/eur20128en.pdf

References:

 

 1. Berulava, D.Z. (2014). Non-force interaction subject of management in the strategic programs for urban development. Management of complex systems. Kyiv, Ukraine: 18, 31-34.
 2. Bondarenko, M.F., Matoryn, S.I. & Soloviev E.A. (2004). Modeling and design of business systems: methods, standards, technologies. Kharkiv, Ukreine: SMIT Company, 272
 3. Vasilchenko, G., Parasiuk, I. & Eremenko, N. (2015). Planning the development of local communities. A manual for local government officials.Kyiv, Ukraine: LLC " ENTERPRISE " V N A ", 256.
 4. Ptitsyk, M.V. (Ed). (2014). Branch monitoring № 18. "Initiative rights protection and advocacy of local government in Ukraine" (Project Dialogue). Retrieved from - http://auc.org.ua/sites/default/files/mon18_1.pdf
 5. Slava, S., Hoblyk, V., Popadynets, M., Luksha, A., Stankevich, O. & Gritsak, L. (2010). Experience of formulation and implementation of development strategy Transcarpathian region by 2015, with the participation of the community. Slava, S.,  Hoblyk, V., Popadynets, M. (Ed). Kyiv, Ukraine: "KIS", 144.
 6. Maksimov, A., Vahovych, I., Hutnichenko, T., Babicheva, P., Vakulenko, N, Iholnikova N. & et. al. (2015). Energy efficiency in the municipal sector. A manual for local government officials. Kyiv, Ukraine:  LLC " ENTERPRISE " V N A ", 184.
 7. Karyi, O.I & Panas, Ya.V. (2015). Local initiatives and public engagement of local government. A manual for local government officials. Kyiv,Ukraine: LLC " ENTERPRISE " V N A ", 176.
 8. Kobzarev, O. (2015). Fundraising. A manual for local government officials. Kyiv, Ukraine: LLC "COMPANY" V N A ", 84.
 9. Petrushenko, M.U., Rudenko, O.M. & Shturhetskyy. S.V. (2014). Local Development with community participation: monograph. Institutional and applied aspects of local development-oriented community. (Vols 2). Sumy, Ukraine: University Book, 368.
 10. Kirilenko, O., Malynyak, B., Pismennyi, V. & Rusin, V. (2015). Planning and management of financial resources of territorial communities. Kyiv, Ukraine: LLC "ENTERPRISE" V N A ", 396
 11. Rybak, A.I. & Panafidin G.S. (2014). Methodological bases of management development programs, the regions of Ukraine. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 19, 71-77.
 12. Tymoschuk, V. (2015). Provision of administrative services in the municipal sector. A manual for local government officials. of Ukraine. Kyiv, Ukraine LLC " ENTERPRISE " V N A ", 124.
 13. Shturhetskyi, S.V. (2011). Communicative potential of local government in Ukraine. Rivne, Ukraine: “Ovid”,148.
 14. A Practical Guide to Regional Foresight (n.d.). Retrieved from - http://foresight.jrc.ec.europa.eu/documents/eur20128en.pdf.