Аннотації

Автор(и):
Крап-Спісак Н.П., Саницька А.О.
Автор(и) (англ)
Krap-Spisak Natalia , Sanytskaya Alla
Дата публікації:

04.04.2016

Анотація (укр):

Введено поняття інтегрального показника зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності (туроператори, турагенти, суб’єкти екскурсійної діяльності), який характеризує зміну числа суб’єктів туристичної діяльності за заданим критерієм дослідження, а також проведено дослідження кількості суб’єктів туристичної діяльності по областях України. Визначено інтегральний показник зміни кількості суб’єктів туристичної діяльності, що дає можливість визначати рівень розвитку туризму в заданому регіоні дослідження. На основі аналізу кількості суб’єктів туристичної діяльності (туроператори, турагенти по областях України) можна зробити висновок, що вона характеризується інтегральним показником , що свідчить про наявність значного числа підприємств сфери туризму та відповідно розвиток туризму в заданому регіоні. Визначення інтегрального показника дає можливість аналізувати стан розвитку туристичної індустрії як для окремого регіону, так і для декількох регіонів.

Анотація (рус):

Введено понятие интегрального показателя изменения количества субъектов туристической деятельности (туроператоры, турагенты, субъекты экскурсионной деятельности), который характеризует изменение числа субъектов туристической деятельности по заданному критерию исследования, а также проведено исследование количества субъектов туристической деятельности по областям Украины. Определен интегральный показатель изменения количества субъектов туристической деятельности, что дает возможность определять уровень развития туризма в заданном регионе исследования. На основе анализа количества субъектов туристической деятельности (туроператоры, турагенты по областям Украины) установлено, что количество субъектов туристической деятельности характеризуется интегральным показателем, свидетельствующим о наличии значительного числа предприятий сферы туризма и соответственно о развитии туризма в заданном регионе. Определение интегрального показателя дает возможность анализировать состояние развития туристической индустрии как для отдельного региона, так и для нескольких регионов.

Анотація (англ):

The concept of integral indicator of changes in the number of tourism (tour operators, travel agents, subjects of the tour), which characterizes the change in the number of tourist activity for a given test study, and a study of the number of tourist activities in regions Ukraine. Defined integral index change the amount of tourism, which makes it possible to determine the level of development of tourism in a given area of research. Analyzing the number of tourism activities, tour operators, travel agents in regions Ukraine can conclude that the number of tourist activities is characterized by integral indicator that indicates the presence of a significant number of enterprises in the tourism and tourism development according to a given region. Determination of the integral index makes it possible to analyze the state of the tourism industry as a specific area or for several areas.

Література:

 

 1. Банько В.Г. Туристська логістика: навч. посібник / В. Г. Банько. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 204 с.
 2. Бродська А.О. Використання інформаційних технологій в управлінні проектами підприємств / А.О. Бродська // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем” – 2013. – № 13. – C. 8 - 11.
 3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
 4. Крап Н.П. Якість туристичних послуг на Львівщині / Н.П. Крап, В.М. Юзевич // Стандартизація. Сертифікація. Якість. Науково-технічний журнал. – 2010. – № 4(65). – C. 64-66.
 5. Крап Н.П. Методологічні основи управління проектами туристичних потоків / Н.П.Крап, В.М.Юзевич // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Cерія “Управління проектами і програмами”. – 2012. – № 6. – C. 79-84.
 6. Крап Н.П. Методологія управління проектами на основі підходу нечіткого відношення переваги / Н.П.Крап, В.М.Юзевич // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2012. – № 10. – C. 53 - 56.
 7. Крап Н.П. Методологія управління конфігурацією проектів засобами факторного аналізу / Н.П.Крап, В.М. Юзевич // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем” – 2012. – № 12. – C. 64 - 67.
 8. Пелещишин О.П. Пошук оптимального розподілу маркетологів для діяльності в онлайн-спільнотах // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем” – 2013. – № 16. – C. 115 - 118.
 9. Сайт Державного агентства України з туризму і курортів / Режим доступу: www.stat.gov.ua
 10. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т. І. Ткаченко.
  –2-ге вид., випр. та доповн. – К.: КНТЕУ, 2009. – 463 с.

References:

 

1. Banko V.G. Turistska logіstika: Training manual / V.G. Banko. – K. : Dakor, CST, 2008. – 204 p.

2. Brodska A.O. Information technology project management enterprises / Brodska A.O. // Proceedings of "Managing the development of complex systems". − 2013 − № 13 – P. 8-11.

3. State Statistics Service of Ukraine [electronic resource] − access mode: www.ukrstat.gov.ua

4. Krap N.P. The quality of tourism services in Lviv / N.P. Krap, V.M. Yuzevich // Standardization. Sertifіkatsіya. Yakіst. Naukova-tehnіchny magazine. – 2010. − № 4 (65). − P. 64-66.

5. Krap N.P. Methodological basics of project management of tourist flows / N.P. Krap, V.M. Yuzevich // Bulletin of Lviv State University of Life Safety. Series "Management of projects and programs". − 2012 − № 6− P. 79-84.

6. Krap N.P. The project management approach based on fuzzy preference relations / N.P. Krap, V.M. Yuzevich // Collection Naukova Prace "Managing the development of complex systems." − 2012 − № 10 − P. 53-56.

7. Krap N.P. Methodology configuration management projects by means of factor analysis / N.P. Krap, V.M. Yuzevich // Collection Naukova Prace "Managing the development of complex systems" − 2012 − № 12 − P. 64-67.

8. Peleschishin O.P. Find the optimal allocation of marketing to online communities// Collection Naukova Prace "Managing the development of complex systems" − 2013− № 16 − P. 115-118.

9. Site of the State Agency of Ukraine for Tourism and Resorts [electronic resource] − access mode: www.stat.gov.ua

10. Tkachenko T.І. Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, the realities of business: Monograph / T.I. Tkachenko. -2-N kind., Vipra. that dopovn. − K. : KNTEU, 2009 − 463 p.