Аннотації

Автор(и):
Попов С.О., Єріна О.О., Попрожук О.О.
Автор(и) (англ)
Popov Stanislav, Erina Olha, Poprozhuk Olena
Дата публікації:

22.07.2016

Анотація (укр):

У проектно-орієнтованої діяльності підприємств залізорудної гірничодобувної промисловості має місце актуальна проблема, яка полягає у гострій необхідності створення проблемно-орієнтованих інформаційних систем, які дозоляють формувати повноструктурні моделі промислових проектів зі всіма елементами, які необхідні для розробки оптимального плану реалізації проектів (виконання робіт проектів), формувати плани ресурсного забезпечення їх реалізації і контролю ходу виконання проектів. Для розв’язання цієї проблеми авторами запропоновано новий підхід до розробки проблемно-орієнтованих інформаційних систем управління проектами. Цей підхід базується на розробці комплексного програмно-апаратного забезпечення систем моделювання проектів. Такий підхід грунтується на поділенні задач, які мають бути розв’язані під час підготовки проекту, за ступенем їх складності і необхідних ресурсів комп’ютерів для їх вирішення між програмними і апаратними модулями. Модульна побудова цієї системи суттєво підвищить швидкість розв’язання складних задач професійного спрямування за рахунок більш раціонального розподілу ресурсів системи між задачами, що розв’язуються. Авторами розроблено підхід до декомпозиції функцій систем управління проектами у плані створення їх програмної і апаратної частин. Розроблено алгоритм для визначення оптимальної структури і характеристик програмно-апаратного забезпечення системи управління проектами. Вказані підходи формують методологічну основу для розробки інформаційних систем управління складними за структурою проектами у галузі залізорудного гірничодобувного виробництва і надають можливість практичної розробки таких систем з корпоративним рівнем користування.

Анотація (рус):

В проектно-ориентированной деятельности предприятий железорудной горнодобывающей промышленности остается актуальной задачей создание проблемно-ориентированных информационных систем, которые позволят формировать полноструктурные модели промышленных проектов со всеми элементами, необходимыми для разработки оптимального плана реализации проектов (выполнения работ проектов), а также формировать планы ресурсного обеспечения их реализации и контроля процесса выполнения проектов. Для решения этой проблемы предложен новый подход к разработке проблемно-ориентированных информационных систем управления проектами, который основывается на разработке комплексного программно-аппаратного обеспечения систем моделирования проектов. Такой подход основывается на разделении задач, которые должны решаться при подготовке проекта, по степени их сложности и необходимым ресурсам компьютеров для их решения между программными и аппаратными модулями. Модульная структура этой системы существенно повышает скорость решения сложных задач профессионального направления за счет более рационального распределения ресурсов системы между решаемыми задачами. Авторами разработан поход к декомпозиции функций систем управления проектами в плане создания их программной и аппаратной частей. Разработан алгоритм для определения оптимальной структуры и характеристик программно-аппаратного обеспечения системы управления проектами. Указанные подходы формируют методологическую основу для разработки информационных систем управления сложными по структуре проектами в сфере железорудного горнодобывающего производства и дают возможность практической разработки таких систем с корпоративным уровнем использования.

Анотація (англ):

The project-oriented activities of the enterprises of iron ore mining urgent problem urgent need to create a problem-oriented information systems that will generate all-structure model industrial projects with all the elements required to develop an optimal plan for the implementation of projects (works projects), to form plans for resource support for their implementation and monitoring of project implementation process. To solve this problem the authors propose a new approach to the development of problem-oriented project management information systems. This approach is based on the development of complex software and hardware systems modeling projects. This approach is based on the division of tasks that need to be addressed in the preparation of the project, according to their degree of complexity and the resources they need computers for their solution between software and hardware modules. The modular structure of this system greatly improves the speed of solving complex problems professional direction due to a more rational allocation of system resources between tasks. The authors have developed a campaign to decomposition functions of project management systems in terms of the creation of their software and hardware parts. The algorithm for determining the optimal structure and performance of hardware and software project management. These approaches form the methodological basis for the development of complex information on the structure of the project management systems in the field of iron ore mining operations and enable practical development of such systems with enterprise-level use.

Література:

 

 1. Охоменко В.М., Воронкова Т.Б. Автоматизація управління проектами на підприємствах / Інформаційні системи і технології на підприємствах. – Харків: ХНАМГ, 2006.  – 185 с.
 2. Модель проекту в автоматизованих системах управління проектами [Електронний ресурс]. – http:// helpiks.org / 1-117258.html.
 3. Нугайбеков Р.А., Максин Д.Г., Ляшук А.В. Корпоративная система управления проектами. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 236 с.
 4. Вілкул Ю.Г., Ніконець В.І., Ступнік М.І. Управління проектами рудних шахт. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2012. – 187 с.
 5. Кучерявенко І.А., Вілкул Ю.Г., Ступнік М.І. Проектування підземних рудників. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2010. – 332 с.
 6. Шаклеин С.В., Рогова Т.Б. Оценка риска пользования недрами. – Кемерово: КузГУ, 2009. –120 с.

References:

 

 1. Ohomenko, V., Voronkova, T. (2006). Automatization of the project management at the companies, 185.
 2. Model of the project at the automatization systems of the project management. – http:// helpiks.org / 1-117258.html.
 3. Nugaybekov, R., Maksin, D., Lyashuk, A. (2015). Corporation system of the project management, 236.
 4. Vilkul, U., Nikonec, V., Stupnik, M. (2012). The project management of the ore mine, 187.
 5. Kucheryavenko, I., Vilkul, U., Stupnik, M. (2010). Design of underground mines, 332.
 6. Shaklein, S., Rogova, T. (2009). Risk assessment of subsoil use, 120.