Аннотації

Автор(и):
Ярка У.Б., Мина Ж.В., Пелещишин О.П., Білущак Т.М.
Автор(и) (англ)
Yarka Ulyana, Myna Zhanna, Peleschyshyn Oksana, Bilushchak Тetiana
Дата публікації:

11.07.2016

Анотація (укр):

Питання досягнення високої якості послуг одне з найбільш актуальних нині в Україні. Один із методів досягнення цієї мети є запровадження системи управління якістю СУЯ відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2008. Процес проходження стандартизації супроводжується оформленням великої кількості документів, тому постає питання раціонального підходу до оформлення та вибору найкращого методу створення такої документації, враховуючи її специфіку. Розглянуто програмне забезпечення та різну методику для створення таких документів. Основну увагу сконцентровано на вільному програмному забезпеченні, що є у необмеженому доступі в мережі Інтернет. Одним з універсальних методів автоматизації роботи є створення шаблонів документів. Наведено способи створення таких шаблонів за рахунок можливостей програм пакету OpenOfficeorg та на основі додаткового використання вбудованої мови програмування OpenOfficeorg. Basic. Створення та використання таких шаблонів дасть можливість швидко досягнути поставленої мети, уникнути помилок, забезпечити мінімальний час роботи над документацією СУЯ, тим самим поліпшити якість роботи та впровадити дані стандарти.

Анотація (рус):

Вопрос достижения высокого качества, в том числе и в сфере образования, один из наиболее актуальных на сегодня в Украине. Один из методов достижения этой цели является внедрение системы управления качеством СМК в соответствии с международным стандартом ISO 9001-2008. Процесс прохождения стандартизации сопровождается оформлением большого количества документов, поэтому возникает вопрос рационального подхода к оформлению и выбору лучшего метода создания такой документации, учитывая ее специфику. Рассмотрены программное обеспечение и различная методика для создания таких документов. Основное внимание сконцентрировано на свободном программном обеспечении, имеющимся в неограниченном доступе в сети Интернет. Одним из универсальных методов автоматизации работы является создание шаблонов документов. Приведены способы создания таких шаблонов за счет возможностей программ пакета Open Office org и на основе дополнительного использования встроенного языка программирования Open Office org. Basic. Создание и использование таких шаблонов позволит быстро достичь поставленных целей, избежать ошибок, обеспечить минимальное время работы над документацией СМК, тем самым улучшить качество работы и внедрить данные стандарты.

Анотація (англ):

The question of high quality services achievement, including education, is nowadays one of the most topical in Ukraine. One way of achieving this goal is the introduction of the QMS quality management system according to international standard ISO 9001-2008. The process of standardization passing is accompanied with a large number of paperwork, so the question of rational approach to design and selection of the best method of creating such documentation,considering its specificity, arises.The software and different techniques for creating such documents are considered. The focus is concentrated on free software that is available due to unlimited access to the Internet. One of the universal automation techniques is to create document templates. The creation of such templates is shown through the features of the package Open Office org and through additional use of built-in programming language Open Office org. Basic. The creation and use of templates will enable fast reach of standards required, avoiding errors, ensuring minimum operating time of the QMS documentation, thus improving the quality of work.

Література:

 

 1. Мина, Ж. Структура документації системи управління якістю вищого навчального закладу / Ж. Мина // Матеріали 2 – ї Міжнародної наукової конференції ICS – 2013 «Інформація, комунікація, суспільство 2013» (16 – 19 травня 2013 року). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 32–33.
 2. Мина, Ж. Використання та розвиток репозитаріїв для підвищення якості наукової комунікації / Ж.Мина, У.Ярка // Матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції викладачів, студентів, аспірантів і молодих вчених "Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності". – Львів: Українська Академія друкарства, 2015. − С. 43 – 46.
 3. Ярка, У. Електронна публікація документів / Я. Уляна, Ж. Мина// Матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції викладачів, студентів, аспірантів і молодих вчених "Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності". – Львів: Українська Академія друкарства, 2015. − С. 70 – 72.
 4. Zhanna, Myna. Using International Standards of Quality Management System in Higher Educational Institutions / Zhanna Myna, Ulyana Yarka, Oksana Peleschyshyn, Тetiana Bilushchak // Proceedings of the XIIth International Conference «Modern problem of radio engineering, telecommunications and computer science». – Lviv – Slavske, 2016. – february 23 – 26, pp. 834 – 837.
 5. Мина, Ж. Інтеграція міжнародних стандартів управління якістю у загальну систему документообігу вищого навчального закладу / Ж.Мина, У.Ярка, О.Пелещишин, Т.Білущак // Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем» Київського національного університету будівництва і архітектури. – Київ, 2016.− № 25. – С.144 – 152.
 6. Мина, Ж.В. Документування процесів системи управління якістю у вищому навчальному закладі / Ж.В. Мина // Збірник матеріалів УІ Міжнародної науково – практичної конференції Управління в освіті. – Львів: Видавництво «Тріада Плюс», 2013. – С.175 – 177
 7. Ярка, У. Оптимізація роботи відділу управління соціального захисту за допомогою бази даних / У. Ярка, М. Тирановець // Матеріали 4 – ї Міжнародної наукової конференції ICS – 2015 «Інформація, комунікація, суспільство 2015» (20 – 23 травня 2015 року). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 220 – 221.
 8. Ярка, У. Ефективне управління документообігом як один з важливих елементів ведення бізнесу / У. Ярка // Матеріали 4 – ї Міжнародної наукової конференції ICS – 2015 «Інформація, комунікація, суспільство 2015» (20 – 23 травня 2015 року). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 212 – 213.
 9. Ярка У. Використання мови програмування OOoBasic для потреб документознавства / У. Ярка, М. Крищук.// Матеріали 2 – ї Міжнародної наукової конференції ICS – 2015 «Інформація, комунікація, суспільство 2013» (16 – 19 травня 2013 року). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 201. – С. 216 – 217.
 10. Ляхович, Л. Автоматизація роботи з вхідною документацією в загальному відділі Калуської міської ради / Л. Ляхович, У. Ярка // Матеріали 3 – ї Міжнародної наукової конференції ICS – 2014 «Інформація, комунікація, суспільство 2014» (21 – 24 травня 2014 року). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 224 – 225.
 11. Ярка, У. Використання OpenOffice.orgBasic для потреб документознавства / У. Ярка, О. Джигінас, О. Шепелюк, // Матеріали 3 – ї Міжнародної наукової конференції ICS – 2014 «Інформація, комунікація, суспільство 2014» (21 – 24 травня 2014 року). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 276 – 277.
 12. Білущак, Т. Засоби опрацювання вхідної кореспонденції на підприємстві з використанням офісного пакету / Т. Білущак, Ю. Москалюк // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 3. – С. 32 – 43.
 13. Білущак, Т. Оптимізація діловодства за допомогою бази даних / Т. Білущак, Ю. Шевчук // Інформаційно – документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції
  м. Київ, 21 – 22 березня 2013, Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2013. – С. 39 – 40.
 14. Білущак, Т. Використання бази даних, як автоматизація процесу створення ділових документів / Т. Білущак, Д. Уляніцька // Інформаційно – документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції м.Київ, 21 – 22 березня 2013, Національний авіаційний університет. – К.:НАУ, 2013. – С. 8 – 9.
 15. Білущак, Т. Огляд впровадження стандарту у сфері керування документацією за кордоном / Т. Білущак, З. Пилат // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS – 2013). – Львів – Славське : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 70 – 72.
 16. Білущак, Т. Роль інформаційно – комунікаційних технологій у роботі служби документаційного забезпечення управління / Т. Білущак, М. Клепуц // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS – 2013). – Львів – Славське : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 60–62 .
 17. Пелещишин, А. М. Захист інформаційного образу ВНЗ від цілеспрямованих дій у соціальних середовищах Інтернету / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, У. Б. Ярка // «Захист інформації» наук. –практ. журнал / Нац. авіаційний універ. – Київ, 2012. – №3 (56). – С. 87 – 93.
 18. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ІSO 9001:2009 – [Чинний від 2009 – 09 – 01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 26 с.
 19. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001 – 2001. – [Чинний від 2001 – 06 – 27]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 25 с.
 20. Глєбова, А.О. Системи управління якістю на підприємстві в умовах євроінтеграційних процесів / А.О.Глєбова Б.О. Карчевський // Електронне фахове наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global – national.in.ua/archive/8 – 2015/73.pdf
 21. Тарасова, В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація: підручник / В.В. Тарасова, А.С.Малиновський.
  − К.: Центр навчальної літератури, 2006. –264 с.

References:

 

 1. Myna, Zh. (2013). The Structure of Documentation of Quality Management System of a Higher Educational Institution. In 2nd International Academic Conference ICS-2013, 32-33[in Ukrainian].
 2. Myna, Zh., Yarka U. (2015). Use repositories and development to improve the quality of scientific communication. Materials of the International scientific conference of teachers, students and young scientists " document through the ages : issues of documentation and information activities ". Lviv: Ukrainian Academy of Printing, 43-46[in Ukrainian].
 3. Yarka, U. (2015). Electronic publication of documents. Materials of the International scientific conference of teachers, students and young scientists " document through the ages : issues of documentation and information activities." Lviv: Ukrainian Academy of Printing, 70-72[in Ukrainian].
 4. Myna, Zh., Yarka, U., Peleschyshyn, О., Bilushchak, Т. (2016). Using International Standards of Quality Management System in Higher Educational Institutions. Proceedings of the XIIth International Conference «Modern problem of radio engineering, telecommunications and computer science». Lviv-Slavske, february 23–26, 834-837.
 5. Mina Zh. (2016). Integration of international standards of quality management into the overall workflow of higher education / Zhanna Mina, Ulyana Yarka, Oksana Peleshchyshyn Tetiana Biluschak. // Proceedings of " Managing the development of complex systems " Kyiv National University of Construction and Architecture. Kyiv , 25, 144-152
 6. Mina, Zh. (2013). Documenting processes of quality management in higher education. Proceedings of VI International Scientific Conference of Educational Management. Lviv: Publishing house "Triada Plus", 175-177
 7. Yarka, U., Tyranovets, M. (2015). Optimization of management department of social protection via a database. In 4rd International Academic Conference ICS-2015, 220-221. [in Ukrainian].
 8. Yarka, U. (2015) Effective document management as one of the important elements of business. In 4rd International Academic Conference ICS-2015, 212-213. [in Ukrainian].
 9. Yarka, U., Kryschuk, M. (2013). Using OOo Basic programming language for the purposes of documentation. In 2nd International Academic Conference ICS-2013, 216-217. [in Ukrainian].
 10. Lyakhovich, L.A., Yarka, U. (2014). Automation works with incoming documents in general viddilli Kalush City Council. In3rd International Academic Conference ICS-2014, 224-225. [in Ukrainian].
 11. Yarka, U., Dzhiginas, O., Shepelyuk, O. (2014). The Use of OpenOffice.org Basic for the Needs of Document Study. In 3nd International Academic Conference ICS-2014, 276–277[in Ukrainian].
 12. Bilushchak, T., Moskalyuk, Yu. (2012). The means of processing the incoming correspondence of an enterprise using the office suite OpenOffice.org.In Naukovi Zapysky, Culture and Social Communications Series, 3, 32-43[in Ukrainian].
 13. Bilushchak, T., Shevchuk, Y. (2013). Office optimization using database . Information – documentary communication in a globalized society: International scientific – practical conference m. Kyiv, March 21-22, National Aviation University. K.: NAU, 39-40.
 14. Bilushchak, T., Ulyanitska (2013). Using the database as the automation of the process of creating business documents. Information – documentary communication in a globalized society: International scientific – practical conference Kyiv, March 21-22, National Aviation University. Kyiv: NAU, 8-9.
 15. Bilushchak, T., Pilate, Z. (2013). Review the implementation of the standard in document management abroad . In 2nd International Academic Conference ICS-2013, 70 – 72. [in Ukrainian].
 16. Bilushchak, Т., Kleputs, М. (2013). The role of ICT in the service documentation for management. In 2nd International Academic Conference ICS-2013, 60-62. [in Ukrainian].
 17. Peleshchyshyn, A.M., Korzh, R.O., Yarka, U.B. (2012). Protection Universities image information of targeted actions in social media Internet. Information Security, 14 (3 (56)), 87-93 [in Ukrainian].
 18. Quality Management Systems. Requirements. (2009). DSTU ISO 9001:2009 from 01th September 2009. Kyiv: Derzhstandart Ukraine [in Ukrainian].
 19. Quality Management Systems. Requirements. (2001). DSTU ISO 9001-2001 from 27th June 2001. Kyiv: Derzhstandart Ukraine [in Ukrainian].
 20. Glebov, A., Karchevskyy, B. (2015). Quality management systems for enterprises in the European integration processes / Electronic scientific publication "Global and national economic problems" [Electronic resource]. Retrieved from: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/73.pdf
 21. Tarasov, V., Malynovskyy. А. (2006). Metrology, Standardization and Certification: Textbook, K .: Center of educational literature, 264 [in Ukrainian].