ФОРМАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРЕДОВИЩА ВЗАЄМОДІЇ ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
ФОРМАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
FORMALIZATION BASELINE CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENTAL COOPERATION PROJECTS
Автор(и): 
О.М. Медведєва
Ключові слова (укр): 
проект, взаємодія, середовище взаємодії, проектний контекст, культурний контекст, проектна ситуація, управління взаємодією, зацікавлені сторони, активність, цінності
Анотація (укр): 
Запропоновано підхід до формалізації проектного контексту корпоративної культури зацікавлених сторін та культурного контексту проекту як базових характеристик середовища взаємодії проектів. За результатами формалізації перевірено наслідок базової гіпотези щодо сутності та механізму управління взаємодією в проектних ситуаціях.
Анотація (рус): 
Предложен подход к формализации проектного контекста корпоративной культуры заинтересованных сторон культурного контекста проекта как базовых характеристик среды взаимодействия проектов. По результатам формализации проверено следствие базовой гипотезы о сущности и механизме управления взаимодействием в проектных ситуациях.
Анотація (англ): 
An approach to formalizing project context corporate culture stakeholders and cultural context of the project as the basic characteristics of the environment interaction projects. As a result of formalization verified consequence of basic hypotheses about the nature and mechanism of interaction in design situations.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 11, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Луганськ
Литература: 
 1.  Медведєва О.М. Фактологічний базис управління взаємодією в проектних ситуаціях / О.М. Медведєва // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. 10(2012). – С. 61 - 71.
 2.  Видеман Р. Макс. Управление проектной средой / Р. Макс Видеман //Мир управления проектами: Основы, методы, организация, применение /[под ред. Х. Решке, Х. Шелле]. – М.: Аланс, 1994. – С. 47-61.
 3.  Тернер Дж. Родни. Руководство по проектно-ориентированному управлению / Дж. Родни Тернер / Пер. с англ. – М.: Изд. дом Гребенникова, 2007. – С.88-93.
 4.  Грей Клиффорд Ф. Управление проектами: учебник: пер. с англ. третьего, полн. перераб. изд. / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон; [науч. ред. перевода В.М. Дудников]. – М.: Дело и сервис, 2007. – С. 430-462.
 5.  Морозов В.В. Формуввання, управління та розвиток команди проекту (поведінкової компетенції): навч. посіб. / В.В. Морозов, А.М. Чередніченко, Т.І. Шпільова; за ред. В.В. Морозова; Ун-т економіки та права «КРОК». – К.: Таксон, 2009. – С. 11-36.
 6.  Медведєва О.М. Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 1. Основні визначення / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2008. - №3(27). – С.96-103.
 7.  Медведєва О.М. Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 2. Модель представлення культурного контексту проекту в компонентах корпоративної культури / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2009. - №1(29). – С.17-27.
 8.  Рач В.А. Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал» /
  В.А. Рач, О.М. Медведєва, О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2008. - №1(25). – С.156-163.
 9.  Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших учебных заведений / Ю.М. Плотинский. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - M.: Логос, 2001.-296 с.
 10. Шоттер Дж. Конструирование «ресурсных или взаимосодействующих» сообществ: внедрение новой (диалогической) практики в наши практики /
  Дж. Шоттер // Сб. науч. статей "Коммуникативный поворот" современного образования. - Мн.: Пропилеи, 2004. С. 90-138.
 11. Шоттер Джон. М.М. Бахтин и Л.С. Выготский: интериоризация как «феномен границы» / Джон Шоттер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/shotter01.htm.
 12. Щедровицкий Г.П. Избранные труды / Г.П. Щедровицкий. – М.: Шк.Культ.Полит., 1995. – 800 с.
 13. Щедровицкий Г.П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология. Курс лекций /Из архива Г.П. Щедровицкого. Т.4. – М.: Изд-во «Путь», 2000. – 384 с.
 14. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами оганизационного развития: монография / Н.С. Бушуева. – К.: Наук. світ, 2007. – 199 с.
 15. Азаров Н.Я. Инновационные механизмы управления программами развития / Н.Я. Азаров, Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев. – К.: Саммит-Книга, 2011. –
  528 с.
 16. Рач В.А. Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проектів / В.А. Рач, О.П. Коляда, О.А. Антонян // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2009. - №2(30). – С.91-101.
 17. Антонян О.А. Трансформація показників діяльності суб’єктів господарювання для інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»/ О.А. Антонян. – Луганськ, 2011. – 20 с.
 18. Долан С. Управление на основе ценностей. Корпоративное руководство по выживанию, успешной жизнедеятельности и умению зарабатывать деньги в ХХІ веке / Саймон Долан, Сальвадор Гарсия. – М.: Претекст, 2008. – 313 с.
 19. Эшуорт Г. Менеджмент, основанный на ценности: Как обеспечить ценность для акционеров / Г. Эшуорт, П. Джеймс. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 190 с.
 20. Рач О.Н. Оценка коэффициента важности единичных показателей обобщенного критерия / О.Н. Рач // Вестник ВНУ, 2000. - №11 (33). – С.179-183.