ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ РОЗПОДІЛІВ КОНЦЕНТРАЦІЙ АЕРОІОНІВ У ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ

Заголовок (російською): 
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ АЭРОИОНОВ В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Заголовок (англійською): 
THREE - DIMENSIONAL MODELING OF THE DISTRIBUTION OF IONS IN INDOOR AIR
Автор(и): 
Л.О. Левченко., В.А. Глива., О.В. Сидоров
Ключові слова (укр): 
аероіони, моделювання, просторовий розподіл, дифузія, рекомбінація
Анотація (укр): 
Визначено математичні функції, розроблено прикладне програмне забезпечення та реалізовано моделювання просторового розподілу і динаміки концентрацій аероіонів у повітрі приміщень.
Анотація (рус): 
Определены математические функции, разработано прикладное программное обеспечение и реализовано моделирование пространственного распределения и динамики концентраций аэроионов в воздухе помещений.
Анотація (англ): 
Defined mathematical functions developed application software and implemented modeling the spatial distribution and dynamics of ions concentrations in indoor air.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 11, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ; Національний університет будівництва і архітектури, Київ; Національний авіаційній університет, Київ
Литература: 

1. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений: СНиП 2152-80.- [Введен в действие 1980-12-02]. - М.: МЗ СССР, 1980. – 7 с.- (Межгосударственные санитарные нормы).

2. Проблема аэроионизации при создании рационального микроклимата в помещениях с персональными компьютерами / Н.И. Бабич, В.Г. Панов, С.Г. Антощук и др. // Електромашинобудування та електрообладнання. – 2009. – Вип.74. – С.41 – 47.

3. Глива В.А. Засоби підвищення якості повітря робочих приміщень / В.А.Глива, О.М.Бесараб, І.О.Азнаурян, С.А.Теренчук // Техніка будівництва. – 2010. - № 24. – С. 64 – 66.

4. Моделирование распределения концентрации ионов вблизи ионизатора / В.Е. Бахрушин, М.А. Игнахина, Д.В .Вертинский и др. // Складні системи і процеси.  -2002. - № 1. – С.30 - 35.

5. Noakes C.J. Modelling the air cleaning performance of negative air ionisers in ventilated rooms / C.J. Noakes, P.A.Sleigh, C.B. Beggs //Proceeding of the 10 th Int. Conference on Air Distribution in Rooms (Roomvent 2007), 13 – 15 June 2007. - Helsinki, 2007. - 11 p.

6. Чураков А.Я. Спосіб побудови поверхонь концентрації аероіонів від розсіювальних джерел випромінювання / А.Я. Чураков, О.В .Строкань // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці ТДАТУ. – 2010. – Вип.4. – Т.45. – С.85 – 88.

7.  Глива В.А. Визначення та прогнозування динаміки зміни аероіонного складу повітря виробничих приміщень / В.А .Глива, В.І. Клапченко, С.М. Пономаренко та ін.. // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2010. – Вип.19. – С.161-168.

8. Запорожець О.І. Принципи моделювання динаміки аероіонного складу повітря у приміщеннях /
 О.І. Запорожець, В.А. Глива, О.В. Сидоров // Вісник національного авіаційного університету. – 2011. - № 2. – С.120-124.