ОРГАНІЗАЦІЙНО - ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОДУКЦІЇ

Заголовок (російською): 
ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРОДУКЦИИ
Заголовок (англійською): 
ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FORECASTING MODEL LEVEL OF QUALITY MANUFACTURING PROCESSES AND PRODUCTS
Автор(и): 
Ю.А. Чуприна
Ключові слова (укр): 
прогнозування, показник якості, вагові коефіцієнти, система рівнянь, модель
Анотація (укр): 
Практична реалізація поставленої задачі дозволить прогнозувати формування загальної картини перерозподілу якості будівельної продукції з урахуванням нерівномірності розбиття досліджуваної конструкції чи фронту робіт.
Анотація (рус): 
Практическая реализация поставленной задачи позволит прогнозировать формирование общей картины перераспределения качества строительной продукции с учетом неравномерности разбиения исследуемой конструкции или фронта работ.
Анотація (англ): 
Practical implementation of the task will predict formation of redistribution of the picture quality building products including uneven partitioning study design or front work.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 11, 2012
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Май 2012
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління технологічними процесами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Басакер. Р.Т СААТИ Конечные графы и сете: Научное пособие.– М. 1974 .–368с.
  2. Берж К. Теория графов и ее приложения– М:. ИЛ, 1962 –. 320с.
  3.  Салий В.Н. Богомолов Алгебраические основы теории дискретних систем: Учебное пособие – М.: 1999. -  185с.
  4. Боятянский В.Г, Ефремович В.А. Наглядная топология – М.: Наука 1982 – 160с.
  5.  Самарский А.А, Гулин А.В, Численные методи: учебное пособие для вузов– М: Наука, 1989– 432с.
  6. Барановский Е.П. Начальные главы дискретной геометрии геометрии. Статистичні методи підвищення якості / Под ред. Хотосі Кумі - М.: Фінанси та статистика, 1990.
  7. Новіцкий Н.І., Олексюк В.М. Управління якістю продукції: Учеб. посібник для студентів вузів.– Мінськ. 2003р. .ІСО 9000-2: 1993. Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Частина1. Загальні керівні вказівки по застосуванню ISO 9001, ISO 9002, ІСО 9003
  8. Чуприна Ю.А. Управління розвитком складних систем, зб. наук. праць. –вип. №8. – К.: КНУБА  2011–С. 133.