Застосування теорії несилової взаємодії в проактивному управлінні якістю проектів

Заголовок (російською): 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕСИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОАКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА
Заголовок (англійською): 
Analysis of risks when ensuring information safety
Автор(и): 
Ю.Н. Тесля., В.В. Концевич
Ключові слова (укр): 
управління проектом, якість, «м'який» компонент, проактивне управління, несилова взаємодія, інтроформація, VIP-інтерпретація руху
Ключові слова (рус): 
управление проектом, качество, «мягкий» компонент, проактивное управление, несиловое взаимодействие, интроформация, VIP-интерпретация движения
Ключові слова (англ): 
project management, quality and "soft" components, proactive management, non-force interaction, introformation, VIP-interpretation of the motion
Анотація (укр): 
Розглянуто основні методи поліпшення якості проекту. Запропоновано застосування теорії несилової взаємодії для побудови «м'яких» технологій проактивного управління якістю проекту.
Анотація (рус): 
Рассмотрены основные методы улучшения качества проекта. Предложено применение теории несилового взаимодействия для построения «мягких» технологий проактивного управления качеством проекта.
Анотація (англ): 
Is considered the main methods to improve the quality of the project. Provided the use of the theory of non-violent interaction to construct a "soft" technologies of proactive quality management project.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 
  1. Бушуев С.Д. Руководсвто по управлению качеством в проектном менеджменте [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.iso.staratel.com/  ISO10006/ISO10006.htm
  2. Харитонов И.М. Управление проектами [Электронный ресурс] / Харитонов И.М., Соолятэ А.Ю., Шулимов А.Б. – Международный институт менеджмента. Академия Ай-Ти. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/321638/
  3. Бушуєв С.Д. Проактивне управління програмами організаційного розвитку: навч. посіб / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, Ю.Ф. Ярошенко. – К.: нац. ун-т буд-ва і архіт, 2008. — 68 с.
  4. Тесля Ю.Н. Введение в информатику природы/Ю.Н. Тесля: монография. – К.: Маклаут, 2010.
    – 256 с.