МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОДУКТОВИМИ ПРОЕКТАМИ ЧЕРЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ В ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОМУ ПРОСТОРІ

Заголовок (російською): 
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОДУКТОВЫМИ ПРОЕКТАМИ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД В ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Заголовок (англійською): 
METHODS OF MANAGEMENT OF THE INFORMATION AND PRODUCT PROJECTS THROUGH THE DETERMINATION OF THE OPTIMAL TRAJECTORY OF MOTION OF THE OBJECTS OF LEARNING ENVIRONMENTS IN THE DESIGN OF A VECTOR SPACE
Автор(и): 
А.А. Белощицкий., В.Ю. Вацкель
Ключові слова (укр): 
управління проектами, метод ціледосягнення, проекти освітніх середовищ, проектно-векторний простір
Ключові слова (рус): 
управление проектами, метод целедостижения, проекты образовательных сред, проектно-векторное пространство
Ключові слова (англ): 
project management, method of goal-achievement, educational media projects, design-vector space
Анотація (укр): 
Запропоновано метод визначення найбільш ймовірних значень невідомих координат об'єктів у розширюваному проектно-векторному просторі за координатами заданих вимірювань, а також запропоновано орієнтований на специфіку освітніх середовищ метод розрахунку раціональної траєкторії руху в проектно-векторному просторі. Метод базується на представленні цілей проекту кінцевими точками руху і дозволяє визначити раціональну траєкторію руху об'єктів і суб'єктів проектів у проектно-векторному просторі.
Анотація (рус): 
Предложен метод определения наиболее вероятных значений неизвестных координат объектов в расширяющемся проектно-векторном пространстве по координатам заданных измерений, а также предложен ориентированный на специфику образовательных сред метод расчета рациональной траектории движения в проектно-векторном пространстве. Метод базируется на представлении целей проекта конечными точками движения и позволяет определить рациональную траекторию движения объектов и субъектов проектов в проектно-векторном пространстве.
Анотація (англ): 
A method of determining the most probable values of the unknown coordinates of the objects in the expanding project-vector space defined by the coordinates of the measurement, and the proposed focused on specific educational environments rational method of calculating the trajectory of a design-vector space. The method is based on the concept of project objectives and end points of motion to determine the rational trajectory of objects and subjects of the projects in the project-vector space.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 
  1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В.Ю. Биков // Монографія. – К.: Атака, 2009.- 684 с.
  2. Преображенский Б.Г. Синергетический подход к анализу и синтезу образовательных систем / Б.Г. Преображенский, Т.О. Толстых // Университетское управление. – Екатеринбург: Вестник УГУ, 2004. – №3 (31). – С. 7-12.
  3.  Коляда О.П. Проектно-ориентированная формализация стратегического компонента функциональной деятельности высшего учебного заведения / О.П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць – №3 (27) – 2008. – С. 81-87.
  4. Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів / В.А .Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць – №1 (29) – 2009. – С.81-89.
  5. Тесл  Ю.М. Модель мультипроекту модернізації системи управління якістю підготовки спеціалістів в ВНЗ всіх видів акредитації / Ю.М. Тесля, І.О. Потай // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. праць – №2 (18) – 2006. – C.72-85.
  6. Лизунов П.П. Проектно-векторное управление высшими учебными заведениями / П.П. Лизунов, А.А. Белощицкий, С.В. Белощицкая // Управління розвитком складних систем. – 2011. – Вип. 6. –
    С. 135 – 139.
  7. Тесля Ю.Н. Расширяющаяся Вселенная проектов / Ю.Н. Тесля, А.О. Белощицкий // Вісник ЧДТУ, 2011. – №4. – С. 67-71.