МОВА МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «AIMO»

Заголовок (російською): 
Язык моделирования строительних технологий АИМО
Заголовок (англійською): 
Modeling language construction technologies by AIMO
Автор(и): 
В.Б. Задоров., О.О. Васильєв., І.В. Дерев’янко
Ключові слова (укр): 
системи підготовки і управління будівництвом; конструктивна ієрархія; технологічна ієрархія; мова програмування і моделювання будівельних технологій АІМО; компілятор; віртуальна машина; середовище розробки; простір імен; сутності; дочірні сутності; конструктиви; ресурси; технології; опис мови в нотації Бекуса-Наура
Ключові слова (рус): 
системы подготовки и управления строительством; конструктивная иерархия; технологическая иерархия; язык программирования и моделирования строительных технологий АИМО; компилятор; виртуальная машина; среда разработки; пространство имен; сущности; дочерние сущности; конструктивы; ресурсы; технологии; описание языка в нотации Бэкуса-Наура
Ключові слова (англ): 
system of preparation and construction management; structural hierarchy; technological hierarchy; the language of programming and simulation of building technologies АИМО; the compiler; virtual machine; the development environment; namespace; essence; subsidiary entities; frames; resources; technology; description of the language in notation Backus-Naur form
Анотація (укр): 
Розглянуто передумови створення мови моделювання будівельних технологій «АІМО», основні вимоги щодо її розробки, складові елементи. Наведено опис сутностей, конструктивів, ресурсів, технологій мови. Наведено опис мови в нотації Бекуса-Наура.
Анотація (рус): 
Рассматриваются предпосылки создания языка моделирования строительных технологий «АИМО», основные требования, предявляемые языку во время его разработки, составляющие элементы. Приведено описание сущностей, конструктивов, ресурсов, технологий языка. Дано описание языка в нотации Бекуса-Наура.
Анотація (англ): 
Are considered prerequisites for the creation of modeling language construction technologies «АIМО», the principal requirements imposed language during its development, the constituent elements. A description of the entity, form factors, resources, and technologies of language. A description of the language in the notation of Backus-Naur form.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Вигерс Карл. Разработка требований к программному обеспечению / Пер. с англ. – М.:Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004. – 576 с.
  2. Задоров В.Б. Системний аналіз об’єктів і процесів: технологічні основи: Навчальний посібник. – К.:КНУБА, 2003. – 276 с.
  3. Задоров В.Б., Київська К.І. Концепція створення сучасних інформаційних систем маркетингу підприємств. Східно-Європейський журнал передових технологій, №3/2(39), 2009. – С. 18-25.
  4. Задоров В.Б. Про один підхід до створення технології попереднього системного проектування КІС підприємств // Управління розвитком складних систем.  – 2010. – Вип. 01. – С. 56 – 83.
  5. Задоров В.Б., Васильєв О.О. Інтеграція інформаційних моделей в проектуванні та управлінні будівництва на основі узагальненого формату знань та даних// Управління розвитком складних систем.  – 2011. – Вип. 05. – С. 52 – 60.
  6. Калянов Г.Н., CASE – технологии. Консалтинг в автоматизации бизнес-процессов. – 3-е изд. – М.: Горячая линия –Телеком, 2002. – 320 с.
  7. Леффингуэлл Дин, Уидриг Дон. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 448 с.
  8. Филлип Кратчен Введение в Rational Unified Process. Пер. с англ. Второе издание. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 235 с.