ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВІВ ВИТРАТ РЕСУРСІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Заголовок (російською): 
Использование имитационного моделирования для формирования нормативов затрат ресурсов для бу-строительных процессов
Заголовок (англійською): 
The use of simulation for the formation of standards for overhead building processes
Автор(и): 
В.Б. Задоров., В.Т. Шпирний., Є.Є. Шабала
Ключові слова (укр): 
кошторисні нормативи, уточнення ресурсних нормативів будівельних процесів, імітаційне моделювання будівельних процесів, мережі Петрі, візуальне моделювання, метод Монте-Карло
Ключові слова (рус): 
сметные нормативы, уточнения ресурсных нормативов строительных процессов, имитационное моделирование строительных процессов, сети Петри, визуальное моделирование, метод Монте-Карло
Ключові слова (англ): 
estimated norms, clarify resource standards of construction processes, simulation of the construction processes, Petri nets, visual simulation, Monte-Carlo method
Анотація (укр): 
Запропоновано підхід до ефективного розрахунку нормативів витрат ресурсів на будівельні процеси рівня кошторисного виміру за допомогою імітаційного моделювання. В якості математичного апарату для моделювання динамічних дискретних систем пропонується використовувати мережі Петрі.
Анотація (рус): 
Рассматривается подход к эффективному расчету нормативов затрат ресурсов на строительные процессы уровня сметного измерения с помощью имитационного моделирования.
Анотація (англ): 
The approach to the efficient calculation of standard costs of resources for construction processes of the estimated level measurements using simulation.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.   Замятина О. М.: Компьютерное моделирование: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 121 с.

2.   Методическое пособие "Компьютерное моделирование" [Электронный ресурс],

http://www.werr.ru/komp_modelirovanie.php?t=6

3.   Методические рекомендации по автоматизированному формированию производственных нормативных показателей расхода ресурсов (Комплекс задач «НОРМАТИВ»). – К.: НИИАСС, 1980.

4.   Уварова И.А. Совершенствование планирования технического прогресса на основе развития нормативной базы расчета потребности в ресурсах: Научная библиотека диссертаций и авторефератов: –  М., 1984. –  182с.

5.   Овсянников А. С. Развитие методов формирования стоимостной части сметно-нормативной базы на региональном уровне: Научная библиотека диссертаций и авторефератов: –  Воронеж, 2000. –  160с.

6.   Журавлева М. А. Совершенствование механизма формирования договорных цен в строительстве: Научная библиотека диссертаций и авторефератов: –  Екатеринбург, 2006. –  235с.

7.   Новак Е.В. Интеграция сметного ценообразования и бюджетирования в строительстве: Научная библиотека диссертаций и авторефератов: –  М., 2011. – 199с.

8.   Системы моделирования [Электронный ресурс], URL: http://www.radiomaster.ru/articles/view/263/