АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ЗНАННЯ, ТА МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Заголовок (російською): 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЗНАНИЯ, И МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Заголовок (англійською): 
ANALYSIS OF MODERN MODELS ORIENTED ON KNOWLEDGE AND METHODS OF DECISION MAKING
Автор(и): 
О.В. Невмержицький
Ключові слова (укр): 
моделі орієнтовані на знання, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, бази знань
Ключові слова (рус): 
знаниеориентированные модели, системы поддержки принятия решений, экспертные системы, базы знаний
Ключові слова (англ): 
knowledge-oriented models, decision support systems, expert systems, knowledge base
Анотація (укр): 
Проведено порівняння моделей представлення знань за такими характеристиками: рівень складності елемента знань; універсальність для різних предметних областей, природність і наочність представлення знань при використанні; розмірність моделі за обсягом пам'яті, необхідної для зберігання елемента моделі; особливості розробки системи на основі моделі.
Анотація (рус): 
Проведено сравнение моделей представления знаний с такими характеристиками: уровень сложности элемента знаний; универсальность для различных предметных областей, естественность и наглядность представления знаний при использовании; размерность модели по объему памяти, необходимому для хранения элемента модели, особенности разработки системы на основе модели.
Анотація (англ): 
A comparison of models of knowledge representation with these characteristics: the level of knowledge elements, versatility for different subject areas, natural and intuitive knowledge representation using, dimensions of the model in terms of memory required to store the item in the model, especially the development of a system based on the model.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології проектування
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб.— К.: КНЕУ, 2004. —614 с.
  2. Литвин В.В. Модель представления знаний посредством объектов для построения интеллектуальных систем поддержки принятия решений// В.В. Литвин, Д.Г. Досин, Р.Р. Даревич, Т.М. Пугач. «Штучний інтелект» - 2006.-№4- С. 344-349
  3. Литвин В.В. Побудова інтелектуальних інформаційних систем на основі об’єктно-орієнтованої моделі представлення знань // Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2001. – № 433. – С. 94-102.
  4. Шостак И.В. Применение логических моделей представления знаний в интеллектуальных компонентах систем управления машиностроительными предприятиями / Шостак И.В., Палун О.В., Бастеев Д.А. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2006. – № 7(33).– С. 145-151.
  5. Соколов А.Ю. Сравнительная оценка эффективности онтологической и реляционной моделей данных и знаний / Соколов А.Ю., Шостак И.В., Бастеев Д.А. // ВІСТІ Академії інженерних наук України «Машинобудування та прогресивні технології». – 2006. – № 3(30). – С. 173-177.
  6. Шостак И.В. Проблемы создания интеллектуальной интегрированной системы поддержки принятия технологических решений в авиационном производстве / Шостак И.В., Устинова А.Н., Бастеев Д.А., Левин В.В. // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні “ІКТМ 2003”: Міжнародна науково-технічна конференція: тези допов. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Хар. авіац. ін-т», 2003. – С. 267