СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВНЗ

Заголовок (російською): 
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗАХ
Заголовок (англійською): 
CREATION OF INFORMATION TECHNOLOGY OF MANAGEMENT BY EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Автор(и): 
А.О. Білощицький., С.В. Білощицька., С.С. Білоконь
Ключові слова (укр): 
управління навчальним процесом, кредитно-модульна система організації навчального процесу, навчальний відділ, навчальне навантаження, навчальний план
Ключові слова (рус): 
планирование объемов учебной работы, кредитно-модульная система организации учебного процесса, учебный отдел, учебная нагрузка, учебный план
Ключові слова (англ): 
planning of volumes of study, credit-modular system of the organisation of scientific process, educational department, an academic load, the curriculum
Анотація (укр): 
Наведено основні компоненти і порядок реалізації модулів інформаційної технології планування обсягів навчальної роботи у вищому навчальному закладі. Розглянуто управління навчальним процесом, що базується на реалізації дій, які забезпечують формування планів проведення занять, розрахунку й розподілу штатної кількості викладачів вищого навчального закладу, проектування оптимального розкладу і оперативного управління та моніторингу занять.
Анотація (рус): 
Представлены основные компоненты и порядок реализации модулей информационной технологии планирования объемов учебной работы в ВУЗах. Рассмотрено управление учебным процессом, который базируется на реализации действий, обеспечивающих формирование планов проведения занятий, расчета и распределения штатного количества преподавателей высшего учебного заведения, проектирование оптимального расписания, оперативного управления и мониторинга занятий.
Анотація (англ): 
The basic components and an order of realisation of modules of information technology of planning of volumes of study in HIGH SCHOOLS are presented. Management of educational process that is based on realisation of actions which provide formation of plans of carrying out of employment, calculation and distribution of regular quantity of teachers of a higher educational institution, designing of the optimum schedule and an operational administration and monitoring of employment is considered.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 13, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Май 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Катаєва Є.Ю. Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом: автореф. дис. ... канд. техн. наук:  05.13.06 / Катаєва Є.Ю.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2004. – 18 с.
 2. Віткін Л. Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ / Л. Віткін, С. Лаптєв, Г. Хімічева // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2003. –  №3. – С. 68-72.
 3. Ситников Д.Э. Оценка эффективности автоматизированной контролирующей системы /
  Д.Э. Ситников, В.М. Дёмина // АСУ и приборы автоматики. – X., 2001. – Вып. 115. – С. 76-81.
 4. Білощицький А.О. Розробка інтегрованих інформаційних засобів для забезпечення впровадження кредитно-модульної системи в сфері навчання /
  А.О. Білощицький, В.В. Демченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Х.: Українська державна академія залізничного транспорту, 2007. – С. 20-28.
 5. Соколова Н.А. Подсистема проверки эффективности тестовых заданий в системах дистанционного обучения / Н.А. Соколова, Н.Н. Антофий // Збірник матеріалів III міжн. конференції "Інтернет, освіта, наука – 2002". – Вінниця, 2002. – С. 200-202.
 6. Тесля Ю.М. Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань, як елемент системи управління учбовим процесом /
  Ю.М. Тесля, Л.Д. Мисник, Є.Ю. Катаєва, О.О. Придворна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2000. – № 3. – С. 92-97.
 7. Гамлуш Я.Н. Моделі та інформаційна технологія управління розвитком вищого навчального закладу: дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Гамлуш Я.Н. – Х.: Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т", 2006.
 8. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В.Ю. Биков: Монографія. - К.: Атака, 2009.- 684 с.
 9. Рекомендації щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів. Затверджено наказом МОН України від 30.12.2005 р. № 774 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу".
 10. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р. № 161.
 11. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48 "Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу".
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 р. № 812 "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу".
 13. Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального навантаження у вищому закладі освіти / В. Поліщук, Ю. Тесля, Ю. Триус,
  К. Левківський // Вища шк. – 2006. – № 1. – С. 35-52. – укp.