ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Заголовок (російською): 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Заголовок (англійською): 
THE STUDY OF INNOVATION: TERMINOLOGICAL ASPECTS
Автор(и): 
О.В. Бірюков
Ключові слова (укр): 
інноваційна діяльність, проектно-орієнтовані моделі, суб’єкти господарювання, інноваційна інфраструктура
Ключові слова (рус): 
инновационная деятельность, проектно-ориентированные модели, субъекты хозяйствования, инновационная инфраструктура
Ключові слова (англ): 
innovation, project-oriented model, economic entities, innovation infrastructure
Анотація (укр): 
Розглянуто основні нормативно-правові акти у сфері інноваційної діяльності чинні в Україні. Упорядковані законодавчо визначені терміни та критерії, які слід використовувати для опису суб’єктів інноваційної діяльності під час проведення наукових досліджень.
Анотація (рус): 
Рассмотрены основные нормативно-правовые акты в сфере инновационной деятельности, действующие в Украине. Упорядочены законодательно определённые термины и критерии, которые следует использовать для описания субъектов инновационной деятельности при проведении научных исследований.
Анотація (англ): 
The main legal acts in the field of innovation, working in Ukraine. Ordered legally defined terms and criteria that should be used to describe the subjects of innovation in scientific.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, Луганськ
Литература: 

1. Thomas B., Miller C., Murphy L. Innovation and Small Business: Vol. I. Ventuce Publishing ApS.-2011.-P.168

2. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України № 3715-VI від 08.09.2011. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

3. Дідух В.В. Аналіз динаміки розвитку малих інноваційних підприємств [Електронний ресурс] / В.В. Дідух. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_4/153.pdf

4. Кульчицький І.І. Проблеми розвитку малого інноваційного підприємнитцва [Електронний ресурс] / І.І. Кульчицький. – Режим доступу: http://cstei.lviv.ua/upload/pub/doc/1211191714_92.pdf

5. Няньчук Н.Ю. Актуальні питання щодо розвитку інноваційної діяльності малих підприємств [Електронний ресурс] / Н.Ю. Няньчук. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1171

6. Лазарєва Є.В., Бутенко А.І. Оцінка інноваційного потенціалу малого підприємництва регіонів українського причорномор’я [Електронний ресурс] / Є.В. Лазарєва, А.І. Бутенко. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/No3-4/191-196.pdf

7. Циганець В. В. Оцінка і активізація інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» / В. В. Циганець. – Івано-Франківськ, 2007 – 20 с.

8. Симовонюк М.А. Роль та місце малого інноваційного бізнесу в ринковому середовищі [Електронний ресурс] / М.А. Симовонюк. – Режим доступу: http://intkonf.org/simovonyuk-ma-rol-ta-mistse-malogo-innovatsiynogo-biznesu-v-rinkovomu-seredov

9. Винниченко В.В., Завгородня В.М. Визначення суб’єктів малого і середнього підприємництва за законодавством України [Електронний ресурс] / В.В. Винниченко, В.М. Завгородня. – Режим доступу: http://www.bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2012/8a4ab128e673ec7b47aba3608950ec79.pdf

10. Костенко О.О. Щодо визначення суб'єктів малого підприємництва [Електронний ресурс] / Ольга Олександрівна Костенко. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=84

11. Кошелева Т.Н. Сущность и значение малого предпринимательства [Електронний ресурс] / Т.Н. Кошелева. – Режим доступу: http://www.terrahumana.ru/arhiv/09_03/09_03_03.pdf

12. Хмелевський І. Новий Закон про держпідтримку малого та середнього підприємництва [Електронний ресурс] / І. Хмелевський. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/golden/doc.html?id=25073

13. Рейзер В.С., Петрук М.С. Правове регулювання інноваційної інфраструктури [Електронний ресурс] / В.С. Рейзер, М.С. Петрук. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2012/ Economics/6_104757.doc.htm

14. Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.leschishin.org/nor007.php

15. Міністерство юстиції України «Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки» затвердженні від 21.11.2000р. N 41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0041323-00

16. Гінзбург М.Д. Що таке підприємство, установа, організація, заклад, орган? [Електронний ресурс] / М.Д. Гінзбург.– Режим доступу: http://msu.kharkov.ua/tc/cons/organiz.html