СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЕНЕРГООЩАДНИХ ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
Стратегия развития и современные аспекты инвестиционных энергосберегающих проектов
Заголовок (англійською): 
The strategy of investment and modern aspects implement of energy saving projects
Автор(и): 
Д.В. Маргасов
Ключові слова (укр): 
інвестиції, енергоощадний проект, критерій Парето, управління проектами, замкнутий життєвий цикл, сучасні аспекти і завдання, розвиток, енергоефективна стратегія
Ключові слова (рус): 
инвестиции, энергосберегающий проект, критерий Парето, управление проектами, замкнутый жизненный цикл, современные аспекты и задания, развитие, энергоэффективная стратегия
Ключові слова (англ): 
investing, energy-saving projects, the Pareto criterion, project management, closed life cycle, current aspects and tasks, development, energy strategy
Анотація (укр): 
Систематизовано сучасні аспекти і визначена стратегія інвестиційних енергоощадних проектів, що може поліпшити екологічність всієї планети і стимулювати до створення виробництв із замкнутими циклами. Подальше управління інвестиційними проектами тяжіє до більш гнучких, адаптивних моделей, що приводить до розвитку більш складних програм і систем.
Анотація (рус): 
Систематизированы современные аспекты и определена стратегия инвестиционных энергосберегающих проектов, что может улучшить экологичность всей планеты и стимулировать создание производств с замкнутыми циклами. Дальнейшее управление инвестиционными проектами тяготеет к более гибким, адаптивным моделям, что приводит к развитию более сложных программ и систем.
Анотація (англ): 
Strategy and modern aspects consider in energy saving projects. The definition of consumer consumption has to refute. The closed-cycle project model, Life Cycle Cost, flexible project management disclose, complement more profitability for future investment in energy saving projects.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Чернігівський державний інститут економіки і управління, Чернігів
Литература: 

1.    Критерій Парето базується на уявленні суспільного добробуту як вектора добробуту індивідів, зводиться до порівняння векторів. Звідси випливає, що добробут зростає при збільшенні корисності, одержуваної окремим індивідом, якщо корисність всіх інших членів суспільства принаймні не зменшується. Ефективність і справедливість. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://50.economicus.ru/index.php?ch=5&le=43&r=1&z=1.

2.    Критерій Калдора-Хікса – критерій доповнює критерій Парето, відповідно до якого, перехід від одного стану економічної системи до іншого збільшує загальний добробут, якщо ті члени суспільства, які виграють при цьому переході, здатні компенсувати програш тих, чиє становище погіршується. Словник бізнес термінів. Академік. Ру. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/6963 #.

3.    Поляков В.И. Неизбежность развития глобального экологического кризиса в XXI веке. [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://eneco.com.ua/library/12/34.

4.    Ратушняк Г.С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель. / Ратушняк Г.С., Ратушняк О.Г. – Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. - 106c.

5.    Праховник А.В. Енергетичний менеджмент / [А.В. Праховник, О.І., Соловей, В.В. Прокопенко та ін].– Київ: ІЕЕ НТУУ «КПІ», 2001. – 472 с.

6.    Цюцюра С.В. Управління інноваційними проектами модернізації підпріємств енергоємних галузях: Монографія –К.: Науковий світ, 2007. – 225 с.

7.    Бушуєв С.Д. Управление проектами: основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С. – (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1) Изд.2-е. –К.: ІРІДІУМ, 2010. – 208 с.

8.    Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. для студ. вузів / В.І.. Польшаков, Н.В. Ткаленко. – К.: Кондор, 2009. – 172 с.

9.    Рач В.А. Управління проектами: Практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвітку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.»,
2010. – 276 с.

10.  Тян Р.Б. Управління проектами. / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А Ткаченко; Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська академія Управління, бизнеса та права, 2000. – 224 с.

11.  Табунщиков Ю.А. Энергоэффективные здания / Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач, Н.В. Шилкин. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2003. – 200с.

12.  Сайт Державного агенства з енергоефективності та енергозбереження України. [Електрон ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/archives/3547.

13. Saunders, Harry D., «The Khazzoom-Brookes postulate and neoclassical growth.» The Energy Journal, October 1, 1992.

14.  McDonough W., Braungart M., Cradle to Cradle ®: Remaking the Way We Make Things. North Point Press. 2002.

15.  Степанова М.В. Даув Ян Юстра, Энергоэффективность: лучше не значит хорошо // Энергосбережение – №6. – 2012. – С.68-74.

16.  ISO 50001 Cистема енергетичного менеджменту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/.

17.  EPBD Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rehva.eu/en/epbd.

18.  DIN V 18599-2. Energy efficiency of buildings - Calculation of the energy needs, delivered energy and primary energy for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting – Part 2. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/software.cfm/ID=511/pagename=alpha_list

19.  Наумов А.Л. Маркировка энергоэффективности инженерного оборудования как основной инструмент энергосбережения // Энергосбережение –№3. – 2010.
 – С.4-9.

20.  Павлова А.С. К вопросу о применении методов прогнозирования для развития социально-экологической ответственности бизнеса. Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий. УДК 334.021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economics.open-mechanics.com/articles/461.pdf.

21.  Привлечение инвестиций в энергосберегающие проекты регионов России. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.icfinternational.ru/russian/projTACIS2.asp

22.  Сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.