МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ

Заголовок (російською): 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ВЕКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД
Заголовок (англійською): 
MATHEMATICAL MODEL AND THE FORMALIZATION OF THE DESIGN-VECTOR SPACE OF LEARNING ENVIRONMENTS
Автор(и): 
А.О. Білощицький., П.П. Лізунов., Т.О. Лященко
Ключові слова (укр): 
управління проектами, вектор, методологія, освітнє середовище, проектно-векторний простір
Ключові слова (рус): 
управление проектами, вектор, методология, образовательная среда, проектно-векторное пространство
Ключові слова (англ): 
project management, vector, methodology, educational environment, design vector space
Анотація (укр): 
Запропоновано математичну модель проектно-векторного простору освітніх середовищ, основні напрями застосування векторної алгебри для забезпечення цілісності компонентів мультисистеми проектно-векторного управління освітніми середовищами. Виконано математичну формалізацію проектно-векторного простору. Сформульовано основні визначення методології проектно-векторного управління ВНЗ, до яких належать визначення проектно-векторного простору ВНЗ, проектно-векторного середовища, вимірювань проектно-векторного простору, сутностей проектно-векторного середовища.
Анотація (рус): 
Предложена математическая модель проектно-векторного пространства образовательных сред, основные направления применения векторной алгебры для обеспечения целостности компонентов мультисистемы проектно-векторного управления образовательными средами. Выполнена математическая формализация проектно-векторного пространства. Сформулированы основные определения методологии проектно-векторного управления высшими учебными заведениями, к которым относятся определения проектно-векторного пространства вуза, проектно-векторного среды, измерений проектно-векторного пространства, сущностей проектно-векторного среды.
Анотація (англ): 
A mathematical model of project-vector space of educational environments. A mathematical formalization of the design-vector space. The main directions of the use of vector algebra to ensure the integrity of the components of multi system design and vector control of the educational environment. The basic methodology for determining the design and vector management of higher education institutions, which include the definition of project-vector space of the university, vector design environment, design and measurement vector space, entities, design and vector environment.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.   Бушуев С.Д. Развитие систем знаний и технологий управления проектами /С.Д. Бушуев // Управление проектами. – М.: Изд. дом «Гребенникова», 2(2), 2005. – С.18-24.

2.   Рач В.А. Проектная деятельность в условиях глобализации и экономики знаний/ Валентин Анатольевич Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – № 2(10). – С.55-62.

3.   Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В.Ю.Биков // Монографія. – К.: Атака, 2009. – 684 с.

4.   Тесля Ю.Н., Оберемок И.И. Система задач и структура матричной информационной технологии управления высшим учебным заведением / Ю.Н.Тесля, И.И.Оберемок // Вестник ЧИТИ, 1999. – №2. – С. 8-12.

5.   Драган С.В. Використання програм управління проектами для вирішення задачі оптимізації навчальних планів вищих навчальних закладів / С.В.Драган, І.Ю.Потай, О.М.Возний // Зб. наук. праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – № 2 (388). – С. 121-130.

6.   Лізунов П.П. Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу / П.П.Лізунов, А.О. Білощицький // Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2007. – Вип. 5(63). – С. 2-7.