ДІАГНОСТИКА СТАНУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗА РІВНЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Заголовок (російською): 
Диагностика состояния региональных систем за уровнем устойчивого развития в условиях неопределенности
Заголовок (англійською): 
Diagnostics of the state of the regional systems after the level of steady development in the conditions of vagueness
Автор(и): 
Н.В. Караєва., Л.О. Левченко., А.С. Панасюк., Т.О. Дерипаско
Ключові слова (укр): 
діагностика, регіональна система, ГІС-технологія, теорія нечіткої логіки
Ключові слова (рус): 
диагностика, региональная система, ГИС-технология, теория нечеткой логики
Ключові слова (англ): 
diagnostics, regional system, GIS- technology, theory of fuzzy logic
Анотація (укр): 
Обґрунтовано необхідність розробки комплексного методичного підходу щодо обліку властивостей невизначеності й багатокритеріальності в завданнях забезпечення сталого розвитку на основі застосування теорії нечіткої логіки. Доведено доцільність застосування ГІС як інформаційного засобу планування і вироблення стратегії забезпечення сталого розвитку регіональних систем в умовах кризи. Запропоновано структурно-логічну схему архітектури ГІС в задачах діагностики регіональної економіки.
Анотація (рус): 
Обоснована необходимость разработки комплексного методического подхода учета свойств неопределенности и многкритериальности в задачах обеспечения устойчивого развития на основе применения теории нечеткой логики. Доказана целесообразность применения ГИС как информационного средства планирования и выработки стратегии обеспечения устойчивого развития региональных систем в условиях кризиса. Предложена структурно-логическая схема архитектуры ГИС в задачах диагностики региональной экономики.
Анотація (англ): 
The necessity of development of complex methodical approach of account of properties of vagueness and многкритериальности is grounded for the tasks of providing of steady development on the basis of application of theory of fuzzy logic. Expedience of application is well-proven GIS as an informative mean of planning and making of strategy of providing of steady development of the regional systems in the conditions of crisis. The logical chart of architecture is offered structurally GIS in the tasks of diagnostics of regional economy.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
Литература: 

1. Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія; за заг. ред. Лук’яненко С.О, Караєвої Н.В. – К.: Тамподек ХХІ, 2012. – Вип. 1. – 283 с.

2. Березко А. Интеллектуальная ГИС / А.Березко, А.Рыбкина, А.Соловьев, Р.Красноперов // Вестник ОЗН РАН, Том1. – 2009. – С. 1–7.

3. Метешкин К.А. Совершенствование возможностей ГИС на основе применения нечетких множеств / К.А. Метешкин, И.М. Патракеев, А.А. Евдокимов // Системы обработки информации. – 2008. – №5(72). – С. 93–95.

4. Верченов А.Д. Разработка интеллектуальной ГИС системы в задачах диагностики территориально-производственных систем / А.Д. Верченов, Н.В. Караева, А.А. Верлань // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия «География». – №3, Том 24(63). – 2011. – С.33-43.

5. ГИС-компонента Украинского мирового центра данных [Електронний ресурс]: (підсумки IX-ої Міжнародної конференції з Геоінформатики – Теоретичні та практичні аспекти, 11-14 травня 2010р., Київ) / Згуровский М.З., Шмурак А.Л., Гайдаржи В.И., Ефремов К.В., Дацюк О.А. - 80 Min / 700 MB. – Київ, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см.

6. Караєва Н.В. Методологія розробки системи моніторингу рівня сталого розвитку та економічної безпеки України / Н.В. Караєва, Л.О. Левченко, Я.М. Трохименко // Збірник наук. праць «Управління розвитком  складних   систем», вип. №5, 2011. – С. 111-116.

7. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М.З. Згуровський. – К.:  НТУУ  «КПІ», 2010. – Ч.2. Україна в індикаторах сталого розвитку. – 216 с.

8. Беллман Р. Принятие решений в расплывчатых условиях / Р. Беллман, Л. Заде – В кн.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений. – М.:Мир, 1976. – 225 c.

9. Задачи нечеткого математического программирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: iasa.org.ua/iso?lang=eng&ch=9&sub=3.

10. Сорокіна Л.В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств / Л.В. Сорокіна. — К.:Лазурит - поліграф, 2011. — 541 с.