ВИКОРИСТАННЯ НЕАРХІМЕДОВОЇ МЕТРИКИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Заголовок (російською): 
Использование неархимедовой метрики для решения задач в условиях неопределенности
Заголовок (англійською): 
Using of non-Archimedean metric for solving tasks in conditions of uncertainty
Автор(и): 
Ю.І. Мінаєва
Ключові слова (укр): 
невизначеність, метрика, неархімедова метрика, р-адичний аналіз, дендрограма
Ключові слова (рус): 
неопределенность, метрика, неархимедова метрика, р-адический анализ, дендрограмма
Ключові слова (англ): 
uncertainty, metric, non-Archimedean metric, p-adic analysis, dendrogram
Анотація (укр): 
Розглянуто нові способи врахування невизначеності, запропоновано розгляд основних понять теорії нечітких множин за допомогою неархімедової метрики. Для представлення нечітких чисел запропоновано використання р-адичних чисел. Наведено приклад.
Анотація (рус): 
Рассматриваются новые способы учета неопределенности, предложено рассмотрение основных понятий теории нечетких множеств с помощью неархимедовой метрики. Для представления нечетких чисел предложено использование р-адических чисел. Приведен пример.
Анотація (англ): 
New ways of account of uncertainty is observed, is offered consideration of main notions of fuzzy sets theory by means of non-Archimedean metric. Is proposed using of p-adic numbers for fuzzy numbers representation. Example is brought.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 14, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Июнь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в економіці
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
  1. Хренников А.Ю. Неархимедов анализ и его приложения / А.Ю. Хренников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 216 с.
  2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / Л. Заде. – М.: Мир, 1976. – 165 с.
  3. Поспелов Д.А. Из истории развития нечетких множеств и мягких вычислений в России. Круглый стол. Нужны ли функции принадлежности в будущей теории нечетких множеств? (Послесловие В.Б. Тарасова к Круглому столу) [Електронний ресурс] / Д.А. Поспелов.-
    Новости ИИ, 2001. – №2-3. Режим доступу: http://www.raai.org/library/ainews/2001/2-3/FuzzyRoundTable.pdf
  4. Владимиров В.С. P-адический анализ и математическая физика / В.С. Владимиров, И.В.  Волович, Е.И. Зеленов. - М.: Физматлит, 1994. 352 с.
  5.  Хренников А.Ю. Моделирование процессов мышления в р-адических системах координат / А.Ю. Хренников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 296 с.
  6. Мінаєв Ю.М., Філімонова О.Ю., Вінник Д.М., Мінаєва Ю.І., Апонасенко Д.В. Нечіткі множини в ультраметричному просторі. – Проблеми управління та інформатизації, № 25. –