СТРАТЕГІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Автор(и): 
М.І. Цюцюра
Ключові слова (укр): 
державний бюджет, цільова комплексна програма, управління за цілями (MBO), бюджетування проектів розвитку освіти, система збалансованих показників, показники ефективності, комплексні індикатори успіху, ключові показники ефективності (KPI), ключовий показник ризику (KRI)
Ключові слова (рус): 
государственный бюджет, целевая комплексная программа, управление по целям (MBO) бюджетирования проектов развития образования, система сбалансированных показателей, показатели эффективности, комплексные индикаторы успеха, ключевые показатели эффективности (KPI), ключевой показатель риска (KRI)
Ключові слова (англ): 
state budget, special comprehensive program management by objectives (MBO) project budgeting of education, the balanced scorecard, performance indicators, comprehensive indicators of success, key performance indicators (KPI), a key measure of risk (KRI)
Анотація (укр): 
Розглянуто стратегію бюджетування в управлінні проектами; головні елементи програмно-цільового бюджетування проектів розвитку освіти. Наведено основні кроки та етапи бюджетування проектів розвитку, проаналізовано їх позитивні та негативні сторони.
Анотація (рус): 
Рассмотрена стратегия бюджетирования в управлении проектами, главные элементы программно-целевого бюджетирования проектов развития образования. Приведены основные шаги и этапы бюджетирования проектов развития, проанализированы их положительные и отрицательные стороны.
Анотація (англ): 
We consider the strategy of budgeting to project management , the main elements of the program budgeting projects for education. The basic steps and stages of development of the project budgeting , analyze their strengths and weaknesses.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Креативные технологии управления проектами и программами: монография / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба С.В., Войтенко А.С. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.
 2. Управление инвестициями: в 2-х т. Т.2. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высш. шк., 1998. – 512 с.
 3. David Parameter Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI's. — New Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. — С. 233. — ISBN 0-470-09588-1 (англ.)
 4. Бюджетний кодекс України.
 5. Розпорядження КМУ від 14.09.2002р. №538р Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі».
 6. Постанова КМУ від 28.02.2002р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
 7. Указ Президента України № 1154/2010 «Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 21 грудня 2010 року.
 8. Управління держ. бюджетом України: підручник / під ред. Азарова М.Я. – К: Новий друк, 2010. – 816 с.
 9. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери. // Управління розвитком складних систем, 2012. – Вип. 10. – С. 87 – 92.
 10. http://www.strategy-spb.ru.
 11. http://www.transparentbudget.ru.