НЕПЕРЕРВНИЙ АКУСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ В МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ

Автор(и): 
В.А. Глива., М.І. Делас., Б.М. Єременко.
Ключові слова (укр): 
неруйнівний контроль, ідентифікація тріщиноутворення, акустична емісія, струми витоку
Ключові слова (рус): 
неразрушающий контроль, идентификация трещинообразования, акустическая эмиссия, токи утечки
Ключові слова (англ): 
non-destructive control, identification of fracture, acoustic emission, currents of loss
Анотація (укр): 
Запропоновано систему контролю та ідентифікації тріщиноутворення в металевих конструкціях, що ґрунтується на реєстрації сигналів акустичної емісії і струмів витоку. Розроблена система дає змогу здійснювати контроль стану конструкцій у важкодоступних і недоступних місцях, накопичувати і обробляти зареєстровані сигнали в неперервному режимі та попереджати про наближення їх значень до критичних рівнів.
Анотація (рус): 
Предложена система контроля и идентификации трещинообразования в металлических конструкциях, работа которой основана на регистрации сигналов акустической эмиссии и токов утечки. Разработанная система позволяет контролировать состояние конструкций в труднодоступных и недоступных местах, накапливать и обрабатывать зарегистрированные сигналы в непрерывном режиме, и предупреждать о приближении их значений к критическим уровням.
Анотація (англ): 
The paper proposed a system of monitoring and identification of cracking in metal structures, whose work is based on the registration of acoustic emission signals and leakage currents. The developed system allows monitoring of structures in remote and inaccessible locations, store and process the recorded signal in continuous mode and warning of the approach of their values to critical levels.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Національний авіаційний університет, Київ., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ.
Литература: 
 1. Патон Б.Е. Техническая диагностика: вчера, сегодня, завтра / Б.Е. Патон, Л.М. Лобанов, А.Я. Недосека // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2003. – №4. – С.6-10.
 2. Григорьев О.А. Влияние неисправностей системы электроснабжения зданий на ускоренную коррозию трубопроводов / О.А. Григорьев, В.С. Петухов, В.А. Соколов // Новости теплоснабжения. – 2002. – №7. – С.44-46.
 3. Козлов А.В. Исследование процесса сжатия сплава АМг6 с помощью акустической эмиссии / А.В. Козлов, Г.И. Прокопенко, В.А. Глыва, Г.И. Кузьмич // Металлофизика. – 1991. – №8. – С.101-104.
 4. Скальский Р.В. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій. Методологічні аспекти відбору та обробки інформації / Р.В. Скальский, П.М. Коваль. – Львів.: Сполох, 2005. – 396с.
 5. Єременко Б.М. Огляд та аналіз методів і моделей діагностування об’єктів будівництва / Б.М. Єременко // Теорія і практика будівництва. – 2012.– Вип. 9. –С. 43-46.
 6. Запорожець О.І. Ультразвуковий метод неруйнівного контролю температурних полів і термічних напруг в корпусах ядерних реакторів типу ВВЕР440 та ВВЕР 1000 при імпульсному тепловому навантаженні / О.І. Запорожець, М.О. Дордієнко, В.А. Михайловський та ін. // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: Зб. наук. пр. – К.: ІЕЗ НАН України. – 2006. – С.212-221.
 7. ДСТУ 4221-2003. Настанови щодо проведення акустично-емісійного контролю об’єктів підвищеної небезпеки.
 8. РД ЭО 0624-2005 Мониторинг строительных конструкций АЭС. Основные положения (Введ. в дію 27.03.2007 розпор. ДП НАЕК „Енергоатом” № 257).
 9. Скальский В.Р. Розробка методик і засобів виявлення, зародження та розвитку тріщин у великогабаритних об’єктах під впливом навантаження і робочого середовища / В.Р. Скальський, О.М. Сергієнко, Б.О. Оліярник та ін. // Проблеми ресурсу і безпеки конструкцій, споруд та машин.: Зб. наук. пр. – К.: ІЕЗ НАН України. – 2006. – С.48-51.
 10. Патент України 22961, МПК G01R 29/08, G01H 17/00 Автоматизований комплекс контролю рівнів електромагнітних полів і звукового тиску / В.А. Глива, В.І. Клапченко, Л.О. Левченко, Г.Д. Потапенко.
  Опубл. 25.04.07. Бюл. №5.
 11. Патент України 27476, МПК G01N29/00, G01R29/08 Пристрій неперервного контролю фізичного стану металевих конструкцій / В.А. Глива, О.І. Запорожець, М.С. Зарицький, Г.І. Прокопенко.
  Опубл. 25.10.07, Бюл. №17.