СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ У МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЯХ

Автор(и): 
В.А. Глива, М.І. Делас, В.І. Токарев, В.І. Клапченко.
Ключові слова (укр): 
металева конструкція, тріщина, вібрація, діагностика
Ключові слова (рус): 
металлическая конструкция, трещина, вибрация, диагностика
Ключові слова (англ): 
metal construction, crack, vibration diagnostics
Анотація (укр): 
Виявлено можливості діагностування процесу появи тріщин у металевих конструкціях за рахунок змін вібраційних характеристик. Розроблено математичний апарат щодо оцінювання розмірів і кількості тріщин внаслідок змін термодинамічних показників.
Анотація (рус): 
Выявлены возможности диагностирования процесса появления трещин в металлических конструкциях за счет изменений вибрационных характеристик. Разработан математический аппарат по оценке размеров и количества трещин вследствие изменений термодинамических показателей.
Анотація (англ): 
The paper identified the possibility of diagnosis of the appearance of cracks in metal structures due to changes in the vibration characteristics. developed mathematical tools to assess the size and number of fractures due to changes in the thermodynamic parameters.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Національний авіаційний університет, Київ., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ.
Литература: 
 1. Патон Б.Е. Техническая диагностика: вчера, сегодня, завтра / Б.Е. Патон, Л.М. Лобанов, А.Я. Недосека // Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2003. – №4. – С. 6-10.
 2. Ультразвуковий метод неруйнівного контролю температурних полів і термічних напруг в корпусах ядерних реакторів типу ВВЕР440 та ВВЕР1000 при імпульсному тепловому навантаженні / О.І. Запорожець, М.О. Дордієнко, В.А. Михайловський та ін. // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин: зб. наук. пр. – К.: ІЕЗ НАН України, 2006.
   – С. 212 – 221.
 3. ДСТУ 4221-2003. Настанови щодо проведення акустично-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки. – Чинний від 01.10.2004. – К.: Держ-стандарт України, 2003.
 4. РД ЭО 0624-2005. Моніторинг будівельних конструкцій АЕС. Загальні положення. – від 27.03.2007 ДП НАЕК “Енергоатом” №257.
 5. Григорьев О.А. Влияние неисправностей системы электроснабжения зданий на ускоренную коррозию трубопроводов / О.А. Григорьев, В.С. Петухов, В.А. Соколов // Новости теплоснабжения, 2002. – №7.
   – С. 44–46.
 6. Розробка методик і засобів виявлення, зародження та розвитку тріщин у великогабаритних об’єктах під впливом навантаження і робочого середовища / В.Р. Скальський, О.М. Сергієнко, Б.О. Оліярник та ін. // Проблеми ресурсу і безпеки конструкцій, споруд та машин.: зб. наук. пр. – К.: ІЕЗ НАН України, 2006. – С. 48–51.
 7. Методика і засоби поточного контролю фізичного стану металевих конструкцій / О.І. Запорожець, В.А. Глива, В.І. Клапченко та ін. // Вісник національного авіаційного університету, 2007.
  – № 2. – С.76-79.
 8. Неперервний контроль фізичного стану металевих конструкцій / В.А. Глива, О.І. Запорожець, І.М. Ковтун та ін. // Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва, 2008. – № 2. – С.81–86.
 9. Скальский Р.В. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій. Методологічні аспекти відбору та обробки інформації. / Р.В. Скальский, П.М. Коваль. – Львів.: Сполох, 2005. – 396 с.
 10. Патент 27476, Україна МПК G01N29/00, G01K29/09 Пристрій неперервного контролю фізичного стану металевих конструкцій / Глива В.А., Запорожець О.І., Зарицький М.С. та ін. Заявл. 24.09.2007, опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17.
 11. Хорошун Л.П. Основы микромеханики повреждаемости материала. 1. Кратковременная повреждаемость / Л.П. Хорошун // Прикладная механика, 1998. – 34, № 10. – С. 120 – 127.
 12. Page R., Weertman J.R. Investigation of fatigue-induced grain boundary cavitation by small angle neutron scat-terring.– Scr. Met., 1980, 14, N7, p. 773–777.
 13. Делас Н.И. Предельно гиперболический закон распределения в самоорганизованных системах / Н.И. Делас, В.А. Касьянов // Восточно-евроропейский журнал передовых технологий, 2012. – №4/4 – С. 13–18.
 14. Делас Н.И. Энтропийно-энергетическая модель развития усталостных дефектов / Н.И. Делас, В.А. Касьянов // Восточно-евроропейский журнал передовых технологий, 2012. – №5/7. – С. 38–45.
 15. Шанявский А.А. Безопасное усталостное разрушение элементов авиаконструкций. Синергетика в инженерных приложениях / А.А. Шанявский – Уфа, 2003. – 803 с.
 16. Банников М.В. Экспериментальное исследование особенностей процесса генерации тепла в вершине усталостной трещины / М.В. Банников, А.И. Терехина, О.А. Плехов // Вестни ПГТУ. Механика. – Пермь: Изд-во Перм. Гос. Техн. Ун-та, 2011. – №2. – С. 14 – 27.
 17. Плехов О.А. Теоретическое и экспериментальное исследование диссипации энергии в процессе локализации деформации в железе / О.А. Плехов, О.Б. Неймарк // ПМТФ. – 2009. – Т.50, № 1. – С. 153 – 164.