ПАРАМЕТРЫ ЦИТИРУЕМОСТИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ

Автор(и): 
В.Н. Бурков., А.А. Белощицкий., В.Д. Гогунский.
Ключові слова (укр): 
наукометричні бази, публікації, цитування, індекс Хірша
Ключові слова (рус): 
наукометрические базы, публикации, цитирование, индекс Хирша
Ключові слова (англ): 
scientometric databases, publications, citations, h-index
Анотація (укр): 
Розглянуто особливості відображення наукових статей у наукометричних базах даних. Визначено, що найбільш вживаними характеристиками продуктивності наукової діяльності у світовому науковому співтоваристві є кількість публікацій, число цитувань цих публікацій, а також узагальнений показник наукової продуктивності – індекс Хірша. Показано, що значення індекса Хірша істотно залежить від часового інтервалу, в якому враховуються публікації та їх цитування.
Анотація (рус): 
Рассмотрены особенности отображения научных статей в наукометрических базах данных. Определено, что наиболее применяемыми характеристиками продуктивности научной деятельности в мировом научном сообществе являються количество публикаций, число цитирований этих публикаций, а также обобщенный показатель научной продуктивности – индекс Хирша. Показано, что значение индекса Хирша существенно зависит от временнóго интервала, в котором учитываются публикации и их цитирование.
Анотація (англ): 
The features of the display of scientific articles in scientometric databases. It was determined that the most commonly used features of the scientific productivity of the world scientific community yavlyayutsya number of publications, number of citations of these publications, as well as a generic indicator of scientific productivity - h-index. It is shown that the value of h-index depends substantially on the time interval in which are recorded the publication and citations.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 15, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
27 Сентябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва., Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев., Одесский национальный политехнический университет, Одесса
Литература: 
 1. Костирко Т.Н. Університети України: приєднання до руху відкритого доступу // Вісник ОНУ. – Том 16. – Випуск 1/2 (5/6). – 2011. – С. 283 – 289.
 2. Hirsch J.E. An index to quantify an individual’s scientific research output // arXiv: physics/0508025. ‑ v5. ‑ 29 Sep. 2005. – 5 р.
 3. Куракова Н.Г. Наукометрия в оценке диссоветов [Электронный ресурс]. –
  http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=54402#.UmAO2HC8DCZ.
 4. О зарубежных научных журналах и изданиях, в которых могут быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук [Электронный ресурс] // Официальный сайт высшей аттестационной комиссии РФ. ‑ http://vak.ed.gov.ru/ru/news/vak/index.php?id4=843
 5. Чернов С.К. Концептуальные основы развития наукоемких предприятий в конкурентной среде [Текст] / С.К. Чернов, К. В. Кошкин // Вост.-Европейский журнал передовых технологий. ‑ № 1/2 ( 43 ). – Харьков : Технолог. центр, 2010. ‑ C. 20 – 22.
 6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Д. Белл; пер. с англ. / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1993. ‑ С. 28 ‑ 118.
 7. Оборський Г.О. Стандартизація і сертифікація процесів управління якістю освіти у вищому навчальному закладі [Текст] / Г.О. Оборський, В.Д. Гогунський, О.С. Савельєва // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Вып. 1(35). – 2011. – С. 251 – 255.
 8. Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності «Управління проектами та програмами» [Текст] / С.Д. Бушуев, В.Д. Гогунський, К.В. Кошкін // Управління розвитком складних систем. – 2012. ‑ № 12. – С. 5 – 7.
 9. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». – Наказ МОНмолодьспорту України від 3.12.2013 № 1380. ‑ http://mon.gov.ua/ua/activity/certified-staff-evaluation/564/.
 10. Белощицкий А.А. Управление проблемами в методологии проектно-векторного управления образовательными средами [Текст] / А. А. Белощицкий // Управління розвитком складних систем. ‑– 2012. ‑ № 9.
  – С. 104 – 107.
 11. Про теми дисертаційних робіт.
  Лист МОНмолодьспорту України від 14.02.2013
  № 1/9-116 ‑ http://mon.gov.ua/ua/activity/certified-staff-evaluation/564 - 23.02.2013.
 12. Рач В.А. Побудова термінологічної системи організації наукового знання [Текст] / В. Рач, О. Россошанська, О. Медведєва // Науковий світ.
  – 2011. ‑ № 4. – С. 13 – 16.
 13. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Постанова КМУ № 567 від 24.07.13 р. [Електронний ресурс] – http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/36856/.
 14. Оборський Г.О. Нові тенденції і завдання щодо підготовки науковців вищої кваліфікації [Текст] / Г.О. Оборський, В.Д. Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – Вип. 2 (3).
   – О.: АО Бахва, 2013. – С. 15 – 22.
 15. Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів. ‑ Наказ МОН України від 20.06.1013 р. № 809.
 16. Harzing, Аnne-Wil.  The Publish or Perish Book. ‑ Tarma Software Research Pty Ltd, Мельбурн, Австралия. ‑ 2010. ‑ 266 с. ‑ ISBN 978-0-9808485-2-6.
 17. Об утверждении Порядка проведения конкурса на установление имеющим государственную аккредитацию образовательными учреждениями среднего профессионального и высшегообразования. ‑ Приказ МОН Российской федерации от 7 декабря 2012 года № 1024. – [Вступает в силу 2 марта 2013].
 18. Новиков Д. Безымперская наука [Электронный ресурс]. ‑ http://www.strf.ru/material.aspx? CatalogId=221&d_no=62747#.UmAPb3C8DCY.