Математична модель планування та моніторингу обсягів навчальної роботи викладачів і студентів вищих навчальних закладів

Заголовок (російською): 
Математическая модель планирования и мониторинга объемов учебной работы преподавателей и студентов высших учебных заведений
Заголовок (англійською): 
Mathematical model of planning and monitoring the volume of training teachers and university students
Автор(и): 
В.А. Баженов
П.П. Лізунов
А.О. Білощицький
С.В. Білощицька
С.В. Палій
Автор(и) (англ): 
Bazhenov, A.
Lizunov, P.
Biloshchytskyi, A.
Biloshchytska, S.
Paliy S.V.
Ключові слова (укр): 
навчальний процес, навчальне навантаження, навчальний план, моніторинг обсягів навчальної роботи
Ключові слова (рус): 
учебный процесс, учебная нагрузку, учебный план, мониторинг объемов учебной работы
Ключові слова (англ): 
educational process, educational workload, curriculum, monitoring the volume of academic work
Анотація (укр): 
Запропоновано застосування методології структурного аналізу SADT. Розроблена модель інформаційних компонентів процесів планування і моніторингу обсягів навчальної роботи. Розроблено методи розрахунку навчального навантаження студентів і викладачів ВНЗ 3-4 рівня акредитації. Запропоновано математичну модель функціональних компонентів процесів планування і моніторингу обсягів навчальної роботи.
Анотація (рус): 
Предложенное применение методологии структурного анализа SADT. Разработана модель информационных компонентов процессов планирования и мониторинга объемов учебной работы. Разработаны методы расчета учебной нагрузки студентов и преподавателей вузов 3-4 уровня аккредитации. Предложенная математическая модель функциональных компонентов процессов планирования и мониторинга объемов учебной работы.
Анотація (англ): 
The application of the methodology of structural analysis SADT (Structured Analysis and Design Technique), which is based on the concepts of system analysis and is an effective tool for creating descriptions of systems to describe and optimize business processes for planning and monitoring the volume of academic work is proposed. It had been developed a formal model of information components of the planning and monitoring of the volume of academic work in the conditions of the Bologna process, which include: the curriculum; many restrictions on the formation of the curriculum specialties; number of students; contingent faculty. The formal methods of calculating student workload and professors 3-4 level of accreditation are considered. It is shown that the relationship between the amount of academic work of students and teachers are given as algorithmic functions. The communication parameters between the amount of the load represented in the curriculum and amount of educational work of teachers and students are given in tabular form. The mathematical model of the functional components of the planning and monitoring of the volume of academic work is proposed. Set by a formal representation of the functions implemented in the planning and monitoring of the volume of academic work. Skill formal representation influences on the formation of academic load, which are described in relation to the four sides of the block SADT - diagram: input (information resources), output (product information), management and implementation mechanisms. This formalization is the basis for the creation of methods and software and information planning volumes of academic work in the university of 3-4 levesl of accreditation.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 20, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 20, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 20, 2014
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Декабрь 2014
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія.- К. : Атака, 2009. – 684 с.

2.     Камінський О.Е. Нові інформаційні технології в управлінні багатофункціональними об’єктами (на практиці системи управління вищими навчальними закладами). – К. : Київський національний економічний інститут, 1997. – 184 с.

3.     Лізунов П.П., Білощицький А.О. Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу // Системи обробки інформації. – Х. : ХУ ПС, 2007. – Вип. 5(63). – С. 2-7.

4.     Ямпольский В.З., Чуликов И.Л. Автоматизация управления высшей школой. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1987. – 267с.

5.     Белощицкий А.О., Лизунов П.П., Мыснык Л.Д., Тесля Ю.Н. Информационные технології в управлении научно-образовательным процессом высшего учебного заведения // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал №8(126) Частина 1 – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. – С.287-29.

6.     Білощицький А.О., Демченко В.В. Розробка інтегрованих інформаційних засобів для забезпечення впровадження кредитно-модульної системи в сфері навчання // Східно-Європейський журнал передових технологій. Українська державна академія залізничного транспорту. Технологічний центр. – Харків. – 2007. – С. 20–28.

7.     Белощицкий А. А. Структура методологии проектно-векторного управления образовательными средами /
А. А. Белощицкий // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 7. – С. 121–125.

8.     Тесля.Ю.Н., Мисник Л.Д., Тесля Є.Ю., Придворна О.А. Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань, як елемент системи управління учбовим процесом // Вісник ВПІ, 2000. – С. 96-99.

9.     Щербина О.А. Використання web-платформи дистанційного навчання для комп’ютерного тестування та інформаційної підтримки навчального процесу // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. Спец. випуск / Кол. авт. К. : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. С. 124-127.

10.  Поліщук В.Т. Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального навантаження у вищому закладі освіти / В. Поліщук, Ю. Тесля, Ю. Триус, К. Левківський // Вища шк. 2006. №1. С. 35-52.

11.  Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004. – 384 с.

12.  Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 201.2004 р. № 48 “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.

13.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 р. № 812 “Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”.

References: 

1. Bykov, V. J. (2009). Models of organizational systems open education: Monohraph. Kyiv, Ukraine : Attack, 684 p.

2. Kaminsky, O. E.(1997). New information technologies in the management of multi-objects (in practice management institutions of higher education). Kyiv, Ukraine : Kyiv National Economic Institute, 184 p.

3. Lizunov, P. P., & Biloschytskyy A. A. (2007). Models and means of forming complex information-educational environment of the institution // Information processing systems. H.: XY FP, 5 (63), 2-7.

4. Yampolsky, V. Z., & Chulykov, I. L. (1987). Automation Control High society shkoloy. Voronezh, USSR: Voronezh University Publishing, 267s.

5. Beloschytskyy A. A., Lyzunov P. P., Mysnyk L. D., & Tesla Y. N. (2008) Consumer Information technology Management Process of scientific establishments of higher education // Journal of East-Ukrainian National University. Dal. Journal of №8 (126) Part 1 - Lugansk: SNU them. Dal, 2008. - S.287-29

6. Biloschytskyy A., & Demchenko V. (2007) Development of integrated information tools for the implementation of credit-modular system in the field of education // Eastern European journal of advanced technologies. Ukrainian State Academy of Railway Transport. Technology Center, 20-28.

7. Beloschytskyy, A. (2011) Structure of direct-project methodology of education environment / AA Beloschytskyy // Management of Complex Systems: Coll. Science. Pr, 7, 121-125.

8. Teslya, Yu. N., Mysnyk, L. D., Tesla, E. Y., & Prydvorna, O. A. (2000). Information technology of aided learning and knowledge control, as part of management of educational process Herald VPI, 96-99.

9. Scherbyna, O. A. (2006). Using of web-platform of distance learning for computer testing and informational support to the learning process. New technology education: Scientific and method. Coll. Spec. Issue / Col. com. Kyiv, Ukraine : Institute of Innovative Technology and Education, 124-127.

10. Polishchuk, V. T. (2006). Study regulations and management estimates of workload in a higher education institution /
V. Polishchuk, Y. Tesla, Y. Trius, K. Levkovsky // Higher HQ, 1, 35-52.

11. Styopka, M. F., Bolyubash, Ya. Ya., Shynkaruk, V. D., Hrubinko, V., & Babin, І.І. (2004). Higher education in Ukraine and the Bologna Process: Textbook / Edited by VG Kremen. Stockholm: Educational book -Bohdan, 384.

12. Temporary Regulations on the organization of educational process in the credit system of training. Approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine of 201.2004 g. № 48 "About pedagogical experiment of credit-modular system of educational process".

13. Ministry of Education and Science of Ukraine of 20.10.2004 p. № 812 "On peculiarities of the introduction of credit-modular system of educational process".