Оптимізація виробничої програми підприємства за нечітко заданих обмежень

Заголовок (російською): 
Оптимизация производственной программы предприятия по нечетко заданных ограничениях
Заголовок (англійською): 
Optimization of the production program of the company for not clearly defined limits
Автор(и): 
І.І. Карпенко
Ключові слова (укр): 
виробнича програма; оптимізація; планування на підприємстві; нечітка логіка
Ключові слова (рус): 
производственная программа; оптимизация; планирование на предприятии; нечеткая логика
Ключові слова (англ): 
production program; optimization; planning at the enterprise; fuzzy logic
Анотація (укр): 
Розглянуто проблему оптимізації виробничої програми за допомогою методів теорії нечітких множин. Наведено приклад нечіткої лінійної оптимізаційної моделі виробничої програми підприємства із гнучкими обмеженнями виробничих ресурсів. Обґрунтовано необхідність і доцільність впровадження в практику роботи підприємств даної моделі.
Анотація (рус): 
Рассмотрена проблема оптимизации производственной программы предприятия с использованием методов теории нечетких множеств. Приведен пример нечеткой линейной оптимизационной модели производственной программы предприятия с гибким ограничением производственных ресурсов. Обоснована необходимость и целесообразность внедрения в практику роботы предприятий данной модели.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the review of existing and development of new approaches to optimization of production plans of industrial enterprises. It were done analyses of advantages and disadvantages of optimization by one criterion of the production program of the industrial enterprise. The problem of optimization’s enterprise’s production program by means of fuzzy sets theory methods is considered in the article. The fuzzy logic methods for constructing the model of production program of the industrial enterprise are adapted. It were developed methodical fundamentals of fuzzy linear optimization of intra-industrial plans of the industrial enterprise. Fuzzy linear optimization’s model of the enterprise’s production program is considered as an example. The model of mathematical optimization of production plan, when unit’s standard costs and restrictions on inventory are set as fuzzy numbers, is developed. The necessity and expediency of introduction in practice of their work for this model are substantiated.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 20, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 20, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 20, 2014
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Декабрь 2014
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Університет автора: 
Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

1.     Глушков В.М. До питання про системну оптимізацію в багатокритеріальних задачах лінійного програмування [Текст] / В.М. Глушков // Кібернетика – 1982. – №3 – С. 3 – 8.

2.     Zadeh L.A. Computing With Words. Principal Concepts and Ideas.// Berlin: Springer - 2012.

3.     Орлов О. І. Планування діяльності підприємства. / О.І. Орлов – Л.: "Регрес". – 2002. – 139 с.

4.     Сявавко М.С. Лінійні моделі виробництва за умов нечіткої вхідної інформації [Текст] / М. С. Сявавко // Вісник Львівського національного університет, 2005.– №34 – С. 552-561.

References: 

1.     Glushkov, V. M. (1982). To issue of system optimization in multiobjective problems linear programming. Cybernetic : 3, 8.

2.     Zadeh, L. A. (2012). Computing With Words. Principal Concepts and Ideas // Berlin: Springer.

3.     Orlov, O. I. (2002). Planning for businesses – 139.

4.     Syavavko, M. S. (2005). Linear models of production in terms of fuzzy input information. News of LNU : 34, 552-561.