ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЗМІСТОМ ОСВІТИ

Заголовок (російською): 
ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ЗНАНИЯМИ
Заголовок (англійською): 
FEATURES AND PRINCIPLES VALUES-BASED APPROACH TO MANAGEMENT EDUCATION CONTENT
Автор(и): 
Цюцюра М.І.
Криворучко О.В.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Mikola
Kryvoruchko Olena
Ключові слова (укр): 
групи цінностей; корекції ієрархії ціннісних позицій; вдосконалення системи освіти; ціннісно-орієнтоване навчання
Ключові слова (рус): 
группы ценностей; коррекция иерархии ценностных позиций; совершенствования системы образования; ценностно-ориентированное обучение
Ключові слова (англ): 
group values; the correction value hierarchy position; enhance education; value-oriented education
Анотація (укр): 
Модернізація в освітній сфері – це зміна згідно з потребами та вимогами сучасності. Головною метою модернізації освіти є забезпечення її високої якості, побудова ефективної освітньої системи з дієвою економікою та управлінням, яка відповідає запитам сучасного життя та потребам розвитку України. Ціннісно-орієнтований підхід у формуванні змісту освіти при якісному наданні освітніх послуг (дистанційна підготовка, інтернет-семінари тощо) надає переваги: можливість підготовки цільової аудиторії абітурієнтів; надання професійно-орієнтованих консультацій абітурієнтам/студентам тощо.
Анотація (рус): 
Модернизация в сфере образования – это изменение в соответствии с потребностями и требованиями современности. Главной целью модернизации образования является обеспечение ее высокого качества, построение эффективной образовательной системы действенной экономикой и управлением, которая отвечает запросам современной жизни и потребностям развития Украины. Ценностно-ориентированный подход в формировании содержания образования при качественном предоставлении образовательных услуг (дистанционная подготовка, интернет-семинары и т.д.) дает преимущества: возможность подготовки целевой аудитории абитуриентов; предоставление профессионально-ориентированных консультаций абитуриентам / студентам и тому подобное.
Анотація (англ): 
Modernization in education - a change in accordance with the needs and demands of our time. The main goal of modernization of education is to provide its high quality construction of an effective educational system of effective management of the economy and that meets the demands of modern life and the needs of the country, returned to the face of the individual, society and state. Value-oriented approach in shaping the content of education quality in educational services (distance training, online seminars, etc.) prefer the possibility of preparation of the target audience of students; providing professionally-oriented advice to applicants/students and others.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 21, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Январь 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
Управління проектами
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

1.     Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. – К.: Атіка, 2009.– 684 с.

2.     Бушуев С.Д. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) Третье издание,  2004 Project Management Institute, Four 2004. –680 с.

3.     Бушуєв С.Д.,Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Застосування моделі «Нова Башта Р2M» в управлінні проектами розвитку освіти. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2013. Вип. 17. – № 17.
– С. 5-11.

4.     http://www.inpex.co.jp/english/ichthys/index.html,

5.     http://gateway.icn.org.au/project/451/ichthys-lng-project.

References: 

 

1.     Bulls, V.U. (2010). Models of organizational Open Education Monograph. Kyiv, Ukraine: Atika, 768.

2.     Bushuev, S.D. (2004). Guide to the Management Body of Knowledge Project (Guide PMBOK®) Third Edition, 2004 Project Management Institute, Four, 680.

3.     Bushuev, S.D. (2013). Model Application "New Tower R2M 'project management of education / S.D. Bushuev, O.V. Krivoruchko, M.I. Tsіutsіura// Management of complex systems: Coll. Science. works : – Kyiv, Ukraine: KNUCA, 17, 5-11.

4.     http://www.inpex.co.jp/english/ichthys/index.html.

5.     http://gateway.icn.org.au/project/451/ichthys-lng-project.