УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ У ПРОЕКТАХ «ПІД КЛЮЧ»

Заголовок (російською): 
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЬЮ В ПРОЕКТАХ «ПОД КЛЮЧ»
Заголовок (англійською): 
VALUE MANAGEMENT IN TURNKEY PROJECTS
Автор(и): 
Бугров О. В.
Бугрова О. О.
Ключові слова (укр): 
контракти «під ключ»; прийняття рішень; аналіз вигід і витрат; управління цінністю; інжиніринг вартості
Ключові слова (рус): 
контракты «под ключ»; принятие решений; анализ выгод и затрат; управление ценностью; инжиниринг стоимости
Ключові слова (англ): 
turnkey contracts; decision making; benefit-cost analysis; value management; value engineering
Анотація (укр): 
Розглянуто принципи, які лежать в основі управління цінністю в рамках контрактів щодо будівництва об’єктів «під ключ». Розкрито модель, яка стимулює досягнення найбільш вдалих проектних рішень. За допомогою імітаційної моделі проілюстровано приклад (кейс) прийняття рішень щодо доцільності внесення змін у проект сторонами контракту. Запропонована концепція, в макроекономічному контексті, є креативним інструментом сучасної індустріалізації та модернізації економіки. Дослідження дозволило зробити ряд висновків, які можна узагальнити наступним чином – раціональні бонуси підряднику контракту «під ключ» за інжиніринг цінності та періодичний аналіз вигід і витрат активно сприяють оптимізації проекту.
Анотація (рус): 
Рассмотрены принципы, которые лежат в основе управления ценностью в рамках контрактов строительства объектов «под ключ». Раскрыта модель, которая стимулирует достижение наиболее удачных проектных решений. С помощью имитационной модели проиллюстрирован пример (кейс) принятия решений по целесообразности внесения изменений в проект сторонами контракта. Предложенная концепция, в макроэкономическом контексте, является креативным инструментом современной индустриализации и модернизации экономики. Исследование позволило сделать ряд выводов, которые можно обобщить следующим образом – рациональные бонусы подрядчику контракта «под ключ» за инжиниринг ценности и периодический анализ выгод и затрат активно способствуют оптимизации проекта.
Анотація (англ): 
This article examines principles which lay in basis of value management within contracts for turnkey construction. There are three tools which serve to success of such projects (1) Model International Contract for Turnkey Projects, (2) Benefit-Cost Analysis and (3) Value Engineering. A cumulative concept must be formulated for mutual application of these three tools for optimal value creation. As a result, a model, which stimulates an achievement of the most reasonable project solutions, was uncovered. A case of decision making for rational project variation by contract parties was presented. This concept, in macroeconomics context, is the creative framework for modern industrialization and economy modernization. The study brought a set of conclusions which can be summarized as following – smart bonuses to turnkey contractor for value engineering and benefit- cost analysis promote actively project optimization.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 22, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 22, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Апрель 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Value Methodology Standard and Body of Knowledge / SAVE International – 2007.
 2. Аналіз вигід і витрат / Секретаріат Ради Скарбниці Канади. – К.: Основи, 2000.
 3. P2M (Project & Program Management for Enterprise Innovation) Guidebook. – Project Management Association of Japan, 2008.
 4. Бугрова О.О. Управління ефективністю проекту // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. – 2004. – №13. – С.210–227.
 5.  Бугрова О.О. Основи теорії динаміки ефективності проекту // Економіка та держава – 2005. – №7 – С.44–46.
 6. Модельний контракт МТП для великих проектів «під ключ». – К.: Асоціація «ЗЕД», 2014.
 7. Бугров О.В., Бугрова О.О. Контракти «під ключ» і управління проектом // Управління розвитком складних систем: Збірник наукових праць – 2013. – №16. – С.5–10.
 8. Herfried Wöss, The ICC Model Turnkey Contract for Major Projects // Construction Law International, Volume 3 No 2 – June 2008 – С. 6 – 11.
 9. White S., King C. Beyond ATS – Program Leaders Go Forth / Kepner-Tregoe – Forum, 2001.
References: 
 1. Value Methodology Standard and Body of Knowledge. SAVE International, 2007.
 2. Benefit-Cost Analysis Guide. Treasury Board of Canada Secretariat. Kyiv: OSNOVY, 2000. [in Ukrainian]
 3. P2M (Project & Program Management for Enterprise Innovation) Guidebook. Project Management Association of Japan (2008).
 4. Bugrova, O.O. (2004). Project effectiveness management. Ways for Construction Effectiveness Enhancement in Forming Market Relationships Environment, 13, 210 – 227.
 5.  Bugrova, O.O. (2005). Basics of project effectiveness dynamics theory. Economics and State, 7, 44–46.
 6. ICC Model Turnkey Contract For Major Projects. – Kyiv: Association “ZED” (2014). [in Ukrainian and English]
 7. Bugrov, O.V. (2013). Turnkey contracts and project management / O.V. Bugrov, O.O. Bugrova// Management of Development of Complex Systems, 16, 5–10.
 8. Wöss, Herfried (2008). The ICC Model Turnkey Contract for Major Projects. Construction Law International, Volume 3, 2, 6-11.
 9. White, S. & King, C. (2001). Beyond ATS – Program Leaders Go Forth.  Kepner-Tregoe Forum.