МАТРИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ NADPROJECT УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ

Заголовок (російською): 
МАТРИЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ NADPROJECT УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Заголовок (англійською): 
MATRIX NADPROJECT INFORMATION TECHNOLOGY OF PROJECT MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANIES
Автор(и): 
Тесля Ю. М.
Оберемок Н. В.
Латишева Т. В.
Ключові слова (укр): 
управління проектами; інформаційні технології; матричні технології управління; технологія NadProject; будівельна компанія
Ключові слова (рус): 
управление проектами; информационные технологии; матричные технологии управления; технология NadProject; строительная компания
Ключові слова (англ): 
project management; information technology; technology NadProject; matrix management technology; construction company
Анотація (укр): 
Розглянуто питання вдосконалення управлінської діяльності будівельних компаній. Виділено особливості інформаційної взаємодії на перетині операційних і проектних процесів. Досліджено теоретичні проблеми системного вдосконалення будівельних компаній і розроблено пропозиції щодо створення матричних інформаційних технологій управління будівельними підприємствами та проектами на базі програмно-інформаційного комплексу, що інтегрує в єдину систему програмні продукти 1С: «Підприємство» і MS Project. Саме інтеграція цих двох систем управління дозволила авторам створити принципово новий продукт – технологію NadProject, яка є вдосконаленим інструментом управління і характеризується як зручним, дружнім інтерфейсом, так і розширеною функціональністю управління проектами.
Анотація (рус): 
Рассмотрены вопросы совершенствования управленческой деятельности строительных компаний. Выделены особенности информационного взаимодействия на пересечении операционных и проектных процессов. Исследованы теоретические проблемы системного совершенствования строительных компаний и разработаны предложения по созданию матричных информационных технологий управления строительными предприятиями и проектами на базе программно-информационного комплекса, что интегрирует в единую систему программные продукты 1С: «Предприятие» и MS Project. Именно интеграция этих двух систем управления позволила авторам создать принципиально новый продукт – технологию NadProject, которая является усовершенствованным инструментом управления и характеризуется как удобным, дружественным интерфейсом, так и расширенной функциональностью управления проектами.
Анотація (англ): 
In this paper considers the issues of improving the management activities of construction companies. The features of informational interaction at the intersection of operating and design processes are underlined. Theoretical problems in system improvement of construction companies are studied and developed proposals for the creation of a matrix of information technology management of construction companies and projects based on software and information system that integrates into a single system software products 1S: «Enterprise» and MS Project. The integration of these two control systems allowed the authors to create a fundamentally new product – technology NadProject, which is an advanced management tool and is characterized as a convenient, user-friendly interface and enhanced functionality of project management. Matrix information technology management NadProject is a hybrid form of organization in which the system of horizontal project management "superimposed" on a normal functional hierarchy. Using a matrix of information technology NadProject aimed at developing cooperation between different departments of the construction company for the purpose of solving the most effective job. In this case, the matrix structure technologists provides for collective use of labor resources, which is very important for construction companies. It had been shown the effect of the matrix of information technology on the progress and results of implementation of projects and programmes. The ways of introducing the technology NadProject in the activities of enterprises in the construction profile are mentioned.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 22, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 22, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
30 Март 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Литература: 
 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР.-http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254.
 2. Сингаевская Г. И. Управление проектами в Microsoft Project 2007. М. : Диалектика, 2008. С. 800. ISBN 978-5-8459-1374-6.
 3. Бонни Бьяфоре. Все по плану! Успешное управление проектами с использованием Microsoft Project = On Time! On Track! On Target!: Managing Your Projects Successfully with Microsoft Project. М.: Microsoft Press, 2006. С. 304. ISBN 5-7502-0293-3.
 4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOKR Guide), Project Management Institute, 2000, [Електронний ресурс]. http://www.cs.bilkent.edu.tr/~cagatay/cs413/PMBOK.pdf.
 5. Тімінський О.Г., Самойленко М.І. Інтеграція систем управління технологічними процесами в матричну інформаційну технологію управління проектами / О.Г. Тімінський, М.І. Самойленко // Вісник ЧДТУ. – 2010. №1. С. 41-44.
 6. Тесля Ю.Н. Концепция программно-информационного конвейера в матричних информационных технологіях управления сложными народнохозяйственными проектами / Ю.Н. Тесля // Вісник Сумського держуніверситету, серія: Технічні науки, №16-2000. С. 77-83.
 7. Тесля Ю.Н. Методы проектирования матричных информационных технологий управления проектами /
  Ю. Н. Тесля // Радіоелектроніка і інформатика, 1999. №2. С. 111 – 115.
 8. Бушуева Н.С. Механизмы матричных технологий проактивного управления программами организационного развития / Н. С. Бушуєва // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – № 3. – С. 16–25.
 9. Бушуева Н. С. Моделирование проектов реструктуризации и развития предприятий // Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. – 2000. –№ 2. – С. 156–162.
 10. Данченко О.Б. Матричні інформаційні системи управління складними народногосподарчими проектами /
  О.Б. Данченко // АСУ і прилади автоматики. 2000. 113. С. 100-106.
References: 
 1. The Constitution of Ukraine dated June 28, 1996 № 254c/96-BP.- http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254.
 2. Synhaevskaya, G.I.(2008). Management project in Microsoft Project 2007, "Dialectics", 800, ISBN 978-5-8459-1374-6.
 3. Bonnie Byafore. (2006). All according to plan! Successful project management using Microsoft Project = On Time! On Track! On Target!: Managing Your Projects Successfully with Microsoft Project, Microsoft Press, 304, ISBN 5-7502-0293-3.
 4. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOKRGuide), Project Management Institute, 2000 [electronicresource]. http://www.cs.bilkent.edu.tr/~cagatay/cs413/PMBOK.pdf.
 5. Tіmіnsky, O., & Samojlenko, M. (2010). Integration of technological processes management systems into the matrix of information technologies of projects management., Bulletin CHDTU, 1, 41-44.
 6. Teslya, Y.N. (2000). The concept of software and information conveyorin a matrix of information technologies in the management of complex national economic projects, Bulletin of Sumy stateUniversity, series: engineeringscience, 16,77-83.
 7. Teslya, Y.N. (1999). Methods of design matrix of information technology project management,Informatics and Radioelectronics, 2, 111-115.
 8. Bushueva, N.S. (2007). Mechanisms of matrix technologies proactive program management organizationa ldevelopment. Project Management and production development: proceedings of science.,publisher East-Ukrainian national University named after Volodymyr Dahl, 3,16-25.
 9. Bushueva, N.S. (2000). Modeling of restructuring projects and the development of enterprises, Bulletin of Cherkasy Institute of Engineering and Technology, 2, 156-162.
 10. Danchenko, O.B. (2000). Matrix management in formation systems complex national economic project, Management information system and devises, 113,100-106.