ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЗМІН В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Заголовок (російською): 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Заголовок (англійською): 
ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF CHANGE IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Автор(и): 
Цюцюра М. І.
Ключові слова (укр): 
механізми розвитку освітнього середовиша; вдосконалення системи освіти; ціннісно-орієнтоване навчання
Ключові слова (рус): 
механизмы развития образовательной среды; совершенствование системы образования, ценностно-ориентированное обучение
Ключові слова (англ): 
mechanisms of educational seredovysha; the correction value hierarchy position, enhance education, value-oriented education
Анотація (укр): 
Ціннісно-орієнтований підхід у формуванні змісту освіти при якісному наданні освітніх послуг (дистанційна підготовка, інтернет-семінари тощо) надає переваги: можливість підготовки цільової аудиторії абітурієнтів; надання професійно-орієнтованих консультацій; оптимізація фінансових витрат університету. Високу ефективність показала практика залучення аспірантів та випускників до формування знань, необхідних для забезпечення професійної підготовки. Така практика відповідає концепції електронного навчання з урахуванням життєвого циклу відтворення знань. Функції університету при цьому зводяться до організації навчального процесу – формування навчальних планів, навчальних дисциплін професорсько-викладацьким складом та компетентними особами. Прискорене зниження актуальності, так зване «старіння» знань, у багатьох галузях ускладнює процеси та технології управління цінностями змісту освіти.
Анотація (рус): 
Ценностно-ориентированный подход в формировании содержания образования при качественном предоставлении образовательных услуг (дистанционная подготовка, интернет-семинары и т.д.) дает преимущества: возможность подготовки целевой аудитории абитуриентов; предоставление профессионально-ориентированных консультаций абитуриентам / студентам; экономия аудиторных фондов и мест в общежитиях; оптимизация финансовых затрат университета. Высокую эффективность показала практика привлечения студентов старших курсов, аспирантов и выпускников к формированию знаний, необходимых для обеспечения профессиональной подготовки. Такая практика соответствует концепции электронного обучения с учетом жизненного цикла воспроизводства знаний. Функции университета при этом сводятся к организации учебного процесса – формирование учебных планов, учебных дисциплин профессорско-преподавательским составом и компетентными лицами. Ускоренное снижение актуальности, так называемое «старение» знаний, во многих областях затрудняет процессы и технологии управления ценностями содержания образования.
Анотація (англ): 
Value-oriented approach in shaping the content of education quality in educational services (distance training, online seminars, etc.), providing advantages: the ability to prepare students of the target audience; providing professionally-oriented advice. High efficiency shown the involvement of senior students, graduate students and alumni to build knowledge necessary for training those who study and plan to study in universities in Ukraine. This practice is consistent with the concept of e-learning, taking into account the life cycle of reproduction of knowledge. Functions University while confined to the educational process – formation curricula, disciplines professors and competent persons, and consequently develop educational content of such information space. The accelerated reduction of relevance, so-called "aging" of knowledge in many areas of difficult processes and technology management values curriculum.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 22, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 22, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
31 Март 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Закон України Про вищу освіту. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http//www.rada.kiev.ua/>.
 2. Інформаційний сервер Верховної Ради. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу до ресурсу: <http//www.rada.kiev.ua/>.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України № 163 від 17.02.2010 «Про затвердження Положення про дослідницький університет». – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6826.
 4. Ковальчук К. Ф. Интеллектуальная поддержка принятия экономических решений. – К.: ИЭП НАН Украины, 1996. – 222 с.
 5. Цюцюра М.І. Вбудовані механізми підвищення ефективності управління проектами розвитку освіти. Конференція Молодих вчених КНУБА 12-14 листопада 2013 – К.: КНУБА, 2013. – С. 18.
 6. Цюцюра С.В. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. / С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, М.І. Цюцюра// Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 9. – № 9. – С. 50-58.
 7. Цюцюра С.В. Ключові показники ефективності. принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери. [Текст] / С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, М.І. Цюцюра// Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 10. – № 10. – С. 87-92.
 8. Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти. [Текст] / М.І. Цюцюра, О.В. Криворучко // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 21. – № 21. – С. 57-62.
 9. Биков В.Ю. та ін. Системи управління проектами та програмами – сучасні інструменти інноваційного соціально-економічного розвитку України // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [Текст]: зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. Вип. 26 (30) :  – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – С. 61-71.
 10. Бушуєв С.Д.. Цюцюра М.І. Системно-ціннісний підхід в управлінні проектами розвитку змісту освіти. X Международная конференция «Управление проектами в развитии общества». Тема: Управление проектами и программами в условиях глобализации  мировой экономики» Киев 17 – 18 мая Тези доповідей 2013. КНУБА, – К.: 2013. – С. 74-75.
 11. Цюцюра М.І. Стратегія бюджетування проектів розвитку освіти. [Текст] / М.І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць: – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 15. – № 15. – С. 77-80.
References: 

1. The Law of Ukraine on Higher Education. Electronic resource]. – Mode Access to a resource: <http // www.rada.kiev.ua

2. Information Server Parliament. – [Electronic resource]. – Mode Access to a resource: <http // www.rada.kiev.ua

3. The Cabinet of Ministers of Ukraine of 17.02.2010 № 163 "On Approval of the research university." – Electronic resource. – Access: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6826.

4. Kovalchuk KF Ekonomicheskie An intelligent support adoption of decisions. : YЭP National Academy of Sciences of Ukraine, 1996. – 222 p.

5. Tsutsura M.I. Built-in mechanisms for improving the efficiency of project management education. Conference of Young Scientists KNUCA 12-14 November 2013 – K. : KNUCA, 2013. – P. 18.

6. Tsutsura SV The theoretical basis and essence of management decisions. Models of decision-making. / S.V. Tsutsura, O.V. Kryvoruchko, MI Tsutsura // Managing the development of complex systems: Coll. Science. works. – K. : KNUCA, 2012. – Vol. 9. – № 9. – S.50-58.

7. Tsutsura SV Key performance. principles of development of key performance indicators for the public sector. [Text] / SV Tsutsura, O.V. Kryvoruchko, MI Tsutsura // Managing the development of complex systems: Coll. Science. works. – K .: KNUCA, 2012. – Vol. 10. – № 10. – P. 87-92.

8. Tsutsura M..I Features and principles of value-oriented approach to management education content. [Text] / MI Tsutsura, O.V. Kryvoruchko // Managing the development of complex systems: Coll. Science. works. – K .: KNUCA, 2012. – Vol. 21. – № 21. – P. 57-62.

9. Bykov V.Y. and others. Systems management projects and programs – innovative modern tools of socio-economic development of Ukraine // Problems and prospects of forming national humanitarian-technical elite [Text]: Coll. Science. works / ed. LL Tovazhnyansky, OG Romanovsky. Vol. 26 (30): – Kharkov: NTU "HPI", 2010. – P. 61-71.

10. Bushuev S.D. Tsutsura M.I. System-value approach to project management development curriculum. X International Conference "Project Management to the development of society." Subject: Management of projects and programs in the conditions of globalization of the economy myrovoy "Kiev 17 – 18 May 2013. Abstracts KNUCA – K. : 2013. – P. 74-75

11. Tsutsura M.I. Budgeting strategy development projects of education. [Text] / MI Tsutsura // Managing the development of complex systems: Coll. Science. Works : – K. : KNUCA, 2013. – Vol. 15. – № 15. – P. 77-80.