ГЕОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ ОТВОРІВ ТА ГІЛЬЗ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В САПР ALLPLAN

Заголовок (російською): 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ И ГИЛЬЗ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В САПР ALLPLAN
Заголовок (англійською): 
GEOMETRIC METHODS OF CONSTRUCTION HOLES AND SLEEVES FOR ENGINEERING NETWORKS IN CAD SYSTEM ALLPLAN
Автор(и): 
Квасневський В. М.
Бородавка Є. В.
Ключові слова (укр): 
плагін; геометричний метод; інженерна мережа; автогенерація; САПР; Allplan
Ключові слова (рус): 
плагин; геометрический метод; инженерная сеть; автогенерация; САПР; Allplan
Ключові слова (англ): 
plug-in; geometric method; network engineering; autogeneration; CAD; Allplan
Анотація (укр): 
Проаналізовано геометричні методи побудови отворів та гільз для інженерних мереж в САПР Allplan. В якості прикладу реалізації розглянутих методів пропонується плагін автоматичної генерації отворів та гільз в місцях перетину елементів інженерних мереж зі стінами. На прикладі типових елементів інженерних мереж здійснено аналіз роботи алгоритмів. Серед розглянутих алгоритмів: алгоритм пошуку осі для елемента інженерної мережі прямокутного перерізу, алгоритм пошуку осі для елемента інженерної мережі круглого перерізу, алгоритм пошуку перетину двох відрізків у просторі, алгоритм пошуку перетину відрізка з площиною у просторі, алгоритм пошуку центра кола описаного навколо багатокутника у просторі. Всі використані алгоритми детально описані та проілюстровані.
Анотація (рус): 
Проанализированы геометрические методы построения отверстий и гильз для инженерных сетей в САПР Allplan. В качестве примера реализации рассмотренных методов предлагается плагин автоматической генерации отверстий и гильз в местах пересечения элементов инженерных сетей со стенами. На примере типовых элементов инженерных сетей осуществлен анализ работы алгоритмов. Среди рассмотренных алгоритмов: алгоритм поиска оси для элемента инженерной сети прямоугольного сечения, алгоритм поиска оси для элемента инженерной сети круглого сечения, алгоритм поиска пересечения двух отрезков в пространстве, алгоритм поиска пересечения отрезка с плоскостью в пространстве, алгоритм поиска центра окружности описанной около многоугольника в пространстве. Все использованные алгоритмы подробно описаны и проиллюстрированы.
Анотація (англ): 
This paper analyzes geometrical methods of construction holes and sleeves for engineering networks in CAD Allplan. As an example of the methods considered are invited plugin automatic generation holes and sleeves at the intersection of engineering networks elements with walls. The technical analysis of plugin’s development were done. The development process is divided into key stages, each of which is described in detail and analyzed. On the basis of defined objectives we have been studied already known geometric methods, based on which the algorithms for the task. As an example, typical elements of engineering networks such as sewer pipes and ventilation shafts carried out an analysis of the algorithms. Among the considered algorithms: algorithm for finding axis element engineering network of rectangular section, algorithm for finding axis element engineering network of circular cross section, algorithm for finding the intersection of two segments in space, algorithm for finding the intersection of segment with the plane in space, algorithm for finding the center of the circle circumscribed around the polygon in space. All methods and algorithms are illustrated with detailed drawings and detailed description.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 22, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 22, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
06 Апрель 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Вильдермут Г. Индивидуальная архитектура – индустриально! / Г. Вильдермут, В. Шкатов // Жилищное строительство. – 2011. – №3. – С. 32-35.
 2. Бородавка Є.В. Квасневський В.М. Методи сортування геометричних об’єктів та їх реалізація на прикладі плагіна автонумерації для САПР Allplan/ Є.В. Бородавка, В.М. Квасневський// Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 18. – С. 128 – 132.
 3. Норенков И. П. Основи автоматизованого проектування: підр. для вузів. – 4-е вид., перероб. і доп. – М.: Вид-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 430 с. – ISBN 978-5-7038-3275-2.
 4. Малюх В. Н. Вступ в сучасні САПР: Курс лекцій. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 192 с. – ISBN 978-5-94074-551-8
 5. Айвор Хортон. Visual C++ 2010: повний курс. – М.: Діалектика, 2010. – С. 1216. – ISBN 978-5-8459-1698-3
 6. Страуструп Б.. Дизайн і еволюція C++ – СПб.: Пітер, 2007. – 445 с. – ISBN 5-469-01217-4
 7. Іан Грехем. Об'єктно-орієнтовані методи. Принципи та практика / Пер. з англ. – 3-е вид. – М.: Вільямс, 2004. – 880 с.
 8. Малюх В. Н. Введення в сучасні САПР: Курс лекцій. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 192 с. – ISBN 978-5-94074-551-8.
 9. Брюс Шнайер "Прикладна криптографія. Протоколи, алгоритми, вихідні тексти на мові Сі". – М.: Триумф, 2002. – ISBN 5-89392-055-4.
 10. Ніклаус Вірт "Алгоритми та структури даних". – М.: Світ, 1989. – ISBN 5-03-001045-9.
References: 
 1. Wildermuth H. Individual architecture – industrial! / G. Wildermuth, B. Shkatov // Homebuilding. – 2011. – 3., 32-35.
 2. Kvasnevskiy V.M. (2014). Methods of Geometric Objects Sorting and Their Implementation Based on Elements Auto-Numeration Plugg-In for AllPlan // Management of Development of Complex Systems, (18), 128 – 134.
 3. Norenkov I. P. Fundamentals of computer-aided design: a textbook for high schools. – 4th ed., Revised. and add. –Moscow: Izd MSTU. H. E. Bauman, 2009. – 430 p. – ISBN 978-5-7038-3275-2.
 4. Malyuh VN Introduction to Modern CAD: Lectures. – Moscow: MQM Press, 2010. – 192 p. – ISBN 978-5-94074-551-8.
 5. Ivor Horton's. Beginning Visual C + + 2010. – Moscow: Dialectics, 2010. – S. 1216. – ISBN 978-5-8459-1698-3.
 6. B. Stroustrup. The Design and Evolution of C + +. – St. Petersburg.: Peter, 2007. – 445 p. – ISBN 5-469-01217-4.
 7. Ian Graham. Object-oriented methods. Principles and Practice / Per. from English. – 3rd ed. – M. Williams,2004. – 880.
 8. Malukh V. Introduction to Modern CAD: Lectures. – M.: DMK Press, 2010. – 192. – ISBN 978-5-94074-551-8.
 9. Bruce Schneier, "Applied Cryptography. Protocols, algorithms, source code in C language." – Moscow: Triumph 2002. – ISBN 5-89392-055-4.
 10. Niklaus Wirth, "Algorithms and Data Structures." – New York: Wiley, 1989. – ISBN 5-03-001045-9.