ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА В СИСТЕМІ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

Заголовок (російською): 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА
Заголовок (англійською): 
IDENTIFICATION OF CONSTRUCTION OBJECTS IN THE URBAN CADASTRE SYSTEM
Автор(и): 
Смілка В.А.
Автор(и) (англ): 
Smilka Vladyslav
Ключові слова (укр): 
містобудівний кадастр; містобудівний моніторинг; територія; планувальна структура; земельна ділянка; просторові дані
Ключові слова (рус): 
градостроительный кадастр; градостроительный мониторинг; территория; планировочная структура; земельный участок; пространственные данные
Ключові слова (англ): 
town-planning cadastre; urban development monitoring; area; planning structure; land; spatial data
Анотація (укр): 
Для забезпечення містобудівної діяльності об’єкти будівництва необхідно ідентифікувати, починаючи зі стадії містобудівного проектування, коли їх фізично ще не існує. Методику ідентифікації об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, яка закладена в Державному земельному кадастрі для містобудівних потреб застосовувати неможливо через невідповідність кадастрового районування принципам планувальної організації території. До того ж відсутня інформаційна взаємодія між органами управління земельними ресурсами й органами містобудування та архітектури. Первинним по відношенню до землевпорядкування є містобудування, тому унікальний ідентифікаційний номер для містобудівних потреб має бути сформований на основі територіальної прив’язки. У статті наведено пропозиції для ідентифікації об’єктів будівництва в містобудівному кадастрі на основі планувальної структури території. Такий підхід можна застосовувати для ідентифікації інших об’єктів містобудування – інженерних мереж, планувальних обмежень, елементів благоустрою території тощо.
Анотація (рус): 
Для обеспечения градостроительной деятельности объекты строительства необходимо идентифицировать, начиная со стадии градостроительного проектирования, когда их физически еще не существует. Методику идентификации объектов недвижимого имущества, расположенного на земельном участке, которая предусмотрена в Государственном земельном кадастре для градостроительных нужд применять невозможно из-за несоответствия кадастрового районирования принципам планировочной организации территории. К тому же отсутствует фактическое информационного взаимодействия между органами управления земельными ресурсами и органами градостроительства и архитектуры. В общей системе процессов первоочередным по отношению к землеустройству является градостроительство. Поэтому уникальный идентификационный номер объекта строительства для градостроительных нужд должен быть сформирован на основе территориальной привязки. В статье приведены предложения по идентификации объектов строительства для градостроительного кадастра на основе планировочной структуры территории, путем последовательной нумерации всех элементов. Такой подход можно применять для идентификации других объектов градостроительства – инженерных сетей, планировочных ограничений, элементов благоустройства территории и т.п.
Анотація (англ): 
Construction of populated areas not often carried out in contravention of the provisions laid down in the planning documentation. This fact makes us think about the need to reform the field of urban planning in a time of global transformation in Ukraine. An important role for the urban cadastre and urban monitoring and production space data is to ensure the construction of urban development activities necessary to identify objects from the stage of urban design when they are physically does not exist. The procedure of identification of objects of immovable property situated on the land, which is provided in the State Land Cadastre for urban needs can not be applied because it violates the principles of the cadastral zoning planning organization of the territory. In addition, there is no actual information exchange between land administration authorities and bodies of urban planning and architecture. Planning documentation must be the primary document which governs the planning structure of the territory in which materials are based index cadastral plans. Currently in the city Kiev actively developed detailed plans of territories of materials upon approval will be the main urban cadastre information resource. The article presents the proposal on the identification of construction projects for the urban cadastre based on the planning structure of the territory by the sequential numbering of all the elements. This approach can be used to identify other objects of urban development – engineering networks, planning restrictions, landscaping elements, etc.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 24, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 24, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
22 Октябрь 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Закон України Про основи містобудування : прийнятий 16 листопада 1992 р.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12.
 2. Закон України Про регулювання містобудівної діяльності : прийнятий 17 лютого 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
 3. Смілка, В. А. Законодавчі та нормативні підстави надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування [Текст] / В.А. Смілка //Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Наук.-тех. збірник. К.: КНУБА, 2014. – Вип. 35. – С. 268-272.
 4. Шипулін, В. Д. Основні принципи геоінформаційних систем: навч. посібник [Текст]/В.Д. Шипулін– Х.: ХНАМГ,2010. – 313 с.
 5. Айлікова, Г. В. Структура та принципи побудови каталогу класів об’єктів профільних наборів геопросторових даних містобудівної документації / Г.В. Айлікова, В.В. Янчук, Д.В. Горковчук, Ю.В. Кравченко, О.І. Сингаївська // Містобудування та територіальне планування: Наук.-тех. збірник. К.: КНУБА, 2013. – Вип. 47. – С.27-36.
 6. Айлікова, Г. В. Система класифікації та умовних позначень об'єктів для містобудівної документації / Г.В.Айлікова, В.В. Янчук // Містобудування та територіальне планування: наук.-тех. збірник. К.: КНУБА, 2013. – Вип. 47. – С.37-46.
 7. Дьомін, М. М. Містобудівний кадастр. Структурування і класифікація явищ та об'єктів містобудування / М.М. Дьомін, О.І. Сингаївська // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування :Зб. наук.праць. – К: ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М.Білоконя, 2014. – Вип. 27. – С. 12-24.
 8. Гайна, Г. А. Інформаційна технологія управління задачами містобудування [Текст] / Г.А. Гайна, // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 3. – С. 42-47.
 9. Задоров, В. Б. Формирование иерархических информационных моделей обьектов и процессов с использованием онтологий предметных областей [Текст] / В.Б. Задоров., В.В. Демченко., В.Т. Шпирний., І.В. Бондаренко // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2012. Вип. 10. – С. 106-111.
 10. Закон України Про Державний земельний кадастр : прийнятий 7 липня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.
 11. Яргина, З. Н. Основы теории градостроительства [Текст] / З. Н.  Яргина, Я. В.  Косицкий,
  В. В. Владимиров, А. Э. Гутнов, Е. М. Микулина, В. А. Сосновский – М.: Стройиздат, 1986. – 326 с.
 12. Гайна, Г.А. Теоретичний аналіз складових житлового будівництва [Текст] / Г.А. Гайна, А.В. Єрукаєв // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 20. – С. 116-119.
 13. Габрель, М. М. Просторова організація містобудівних систем [Текст] / М. М. Габрель. – К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. – 400 с.
 14. Панова, Л.П. Системность архитектурной среды: монография [Текст] / Л. П. Панова; Харьк. нац. акад. город. хоз-ва – Х: ХНАГХ, 2010. – 235 с.
 15. Григоровський П.Є. Методика визначення техніко-економічних показників нового будівництва в ущільнених умовах [Текст] / П. Є. Григоровський, О. С. Молодід, М. І. Надточій // Управління розвитком складних систем. – 2015. – No 22 (1). – С. 186-192.
References: 

 

 1. Law of Ukraine «On Principles of Urban planning». zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 [in Ukrainian].
 2. Law of Ukraine «About adjusting of town-planning activity». zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 [in Ukrainian].
 3. Smilka, V.A. (2014). Legislative and regulatory bases of initial data for the design of urban. Modern problems of architecture and urban planning. Kyiv, Ukraine: 35, 268-272 [in Ukrainian].
 4. Shypulin, V.D. (2010). Basic principles of geographic information systems. Kharkiv, Ukraine, 313 [in Ukrainian].
 5. Aylikova, H.V. (2013). The structure and principles of the catalog classes of objects relevant geospatial data sets planning documentation / H. Aylikova, V. Yanchuk, D. Horkovchuk, Yu. Kravchenko, O. Synhayivs'ka // Town planning and territorial planning: Kyiv, Ukraine: 47, 27-36 [in Ukrainian].
 6. Aylikova, H.V. (2013). Grading system of symbols and objects for planning documentation / H.V. Aylikova,
  V.V. Yanchuk // Town planning and territorial planning. Kyiv, Ukraine: 47, 37-42 [in Ukrainian].
 7. D'omin, M.M. (2014). Urban cadastre. Structuring and classification of urban phenomena and / M. D'omin,
  O. Synhayivs'ka // Experience and prospects of development of cities of Ukraine. The problems of reconstruction in the theory and practice of urban planning: Kyiv, Ukraine: 27, 12-24 [in Ukrainian].
 8. Hayna, H.A. (2010). Information technology of management by the tasks of town-planning. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 3, 42-47 [in Ukrainian].
 9. Zadorov, V.B. (2012). Of information hierarchical object model and processes with the use of ontologies object regions / V. Zadorov., V. Demchenko., V. Shpyrnyy., I. Bondarenko //Management of development of complex systems: Kyiv, Ukraine: 10, 106-111 [in Ukrainian].
 10. Law of Ukraine «About the State landed cadastre». zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 [in Ukrainian].
 11. Yarhyna, Z.N., Kosytskyy, Ya.V., Vladymyrov, V.V., Hutnov, A.E., Mykulyna, E.M. & Sosnovskyy V.A. (1986). Fundamentals urban planning theory. Moskow, USSR: Stroyyzdat, 326 [in Russian].
 12. Hayna, H.A. & Yerukayev A.V. (2014). Theoretically analysis of constituents of the housing. Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 20, 116-119 [in Ukrainian].
 13. Habrel', M. (2004). Spatial organization of urban systems. Kyiv, Ukrain : Vydavnychyy dim A.S.S., 400 [in Ukrainian].
 14. Panova, L.P. (2010). Architecture systematic environment. Kharkiv, Ukraine, 235 [in Russian].
 15. Grihorovskiy, P., Molodid, O. & Nadtochiy, N. (2015). The method of determining the technical and economic indicators of new construction in compacted conditio ns. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 186-192
   [in Ukrainian].