ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІТ-ОСВІТІ

Заголовок (російською): 
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИТ-ОБРАЗОВАНИИ
Заголовок (англійською): 
THE USE OF CLOUD TECHNOLOGIES IN IT-EDUCATION
Автор(и): 
Цюцюра С.В.
Резнік Р.С.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Svitlana
Reznik Roman
Ключові слова (укр): 
хмарні обчислення; ІТ-освіта; обмін інформацією; розвиток вищої освіти; обчислювальні потужності
Ключові слова (рус): 
облачные вычисления; ИТ-образование; обмен информацией; развитие высшего образования; вычислительные мощности
Ключові слова (англ): 
cloud computing; IT education; information exchange; universities; development; computing power
Анотація (укр): 
Нині невід'ємною частиною людського життя є використання найновітніших інформаційних технологій, які допомагають поліпшити життя людини. Тому нагальним є питання використання нової технології, яка на сьогодні є основною революційною технологією і має назву "Хмарні обчислення". Завдяки швидкому темпу розвитку новітніх технологій постає проблема у роботі з великими обсягами даних, але не всі сучасні ВНЗ можуть забезпечити себе кваліфікованими спеціалістами через недостатність ресурсів для навчання студентів. Фахівці у сфері ІТ погоджуються, що сьогодні "Хмарні обчислення" – це нова третя ІТ-платформа, яку потрібно використовувати для розвитку новітніх технологій та покращення рівня освіченості у ВНЗ. У статті розглянуто поняття хмарних технологій, проведено аналіз їх можливостей щодо використання хмарних технологій для підвищення та оптимізації комунікаційних зв'язків у процесі навчання та передачі інформації в ІТ-освіті. Також проведено аналіз готовності використання нової технології в ІТ-компаніях України та розглянуто оптимальні платформи для роботи з хмарними технологіями.
Анотація (рус): 
В наше время неотъемлемой частью человеческой жизни является использование новейших информационных технологий, которые помогают улучшить жизнь человека. Поэтому актуален вопрос использования новой технологии, которая на сегодняшний день является основной революционной технологией и называется "Облачные вычисления". В связи с быстрым темпом развития новейших технологий возникают проблемы в работе с большими объемами данных, однако не все современные вузы могут обеспечить себя квалифицированными специалистами из-за недостаточности ресурсов для обучения студентов. Специалисты в сфере ИТ соглашаются, что "Облачные вычисления" – это новая третья ИТ-платформа, которую надо использовать для развития новейших технологий и улучшения уровня образованности в вузе. В статье рассмотрено понятие облачных технологий, проведен анализ возможностей по использованию облачных технологий для повышения и оптимизации коммуникационных связей при обучении и передаче информации в ИТ-образовании. Также проведен анализ готовности использования новой технологии в ИТ-компаниях Украины, рассмотрены наиболее оптимальные платформы для работы с облачными технологиями.
Анотація (англ): 
Nowadays an integral part of human life is the use of advanced information technologies, which help to improve human’s lives. That’s why the question of using of the new technology, which currently is the main revolutionary technology, called "cloud computing" raises. Due to the rapid development of new technologies the problems in dealing with large volumes of data appear, but not all modern universities can provide themselves with qualified specialists because of lack of resources for the students’ training. Specialists in IT agree that "Cloud Computing" is a new third IT-platform, which should be used for the development of new technologies and improving of the level of education at the university. The article describes the concepts of cloud technologies, analyses the possibilities of using them for improving and optimizing the communication links with the training and information transfer in IT-education. The analysis of the readiness of use of new technology in the IT-companies in Ukraine is done, and the most optimal platforms for working with cloud technologies are described.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 24, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 24, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
26 Октябрь 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Computer History Museum [Електронний ресурс] // Internet History of 1970s. – 1970. – Режим доступу до ресурсу: http://www.computerhistory.org/internethistory/1970s/.http://www.livinginternet.com/i/ii_imp.htm.
 2. OPENNEBULA KEY FEATURES [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://opennebula.org/about/key-features/.
 3. Nebula Cloud Computing Platform [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nasa.gov/digitalstrategy.
 4. Конференция Apple для разработчиков [Електронний ресурс] // "РиаНовости". – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://ria.ru/spravka/20110606/385076515.html#ixzz3rr83qN4W.
 5. What Is Cloud Computing? [Електронний ресурс] // PCmag. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2372163,00.asp.
 6. Бизнес в облаках [Електронний ресурс] // COMPANION. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.companion.ua/articles/content?id=293118.
 7. Партнери Microsoft в Україні вважають, що більше 30% українських компаній будуть використовувати хмарні технології до 2015 року [текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.microsoft.com/ukraine/news/issues/2011/10/cloud-survey.mspx.
 8. The NIST Definition of Cloud Computing. // National Institute of Standards and Technology. – 2011.Peter M.
 9. The NIST Definition of Cloud Computing [Електронний ресурс] / Mell Peter // National Institute of Standards and Technology. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf.
 10. What cloud computing really means [Електронний ресурс] // InfoWorld. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://www.infoworld.com/article/2683784/cloud-computing/what-cloud-computing-really-means.html?page=2.
References: 

 

 1. Computer History Museum [Electronic resource] // Internet History of 1970s. – 1970. – Access to the resource: http://www.computerhistory.org/internethistory/1970s/.http://www.livinginternet.com/i/ii_imp.htm.
 2. OPENNEBULA KEY FEATURES [electronic resource] – Access to the resource: http://opennebula.org/about/key-features/.
 3. Nebula Cloud Computing Platform [electronic resource]. – 2012. – Access to the resource: http://www.nasa.gov/digitalstrategy.
 4. Apple conference for developers [electronic resource] // "RyaNovosty." – 2011. – Access to the resource: http://ria.ru/spravka/20110606/385076515.html#ixzz3rr83qN4W.
 5. What Is Cloud Computing? [Electronic resource] // PCmag. – 2015. – Access to the resource: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2372163,00.asp.
 6. Business in the clouds [electronic resource] // COMPANION. – 2014. – Access to the resource: http://www.companion.ua/articles/content?id=293118.
 7. Partner of Microsoft in Ukraine believe that more than 30% of Ukrainian companies will use cloud technology by 2015 [text] [electronic resource]. – Regime.Access: https://www.microsoft.com/ukraine/news/issues/2011/10/cloud-survey.mspx.
 8. The NIST Definition of Cloud Computing. // National Institute of Standards and Technology. – 2011.Peter M.
 9. The NIST Definition of Cloud Computing [electronic resource] / Mell Peter // National Institute of Standards and Technology. – 2011. – Access to the resource: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf.
 10. What cloud computing really means [electronic resource] // InfoWorld. – 2008. – Access to the website: http://www.infoworld.com/article/2683784/cloud-computing/what-cloud-computing-really-means.html?page=2.