ІННОВАЦІЙНА АДАПТИВНА МОДЕЛЬ РЕСУРСНО-ЛОГІСТИЧНОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА

Заголовок (російською): 
ИННОВАЦИОННАЯ АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ РЕСУРСНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Заголовок (англійською): 
INNOVATIVE ADAPTIVE MODEL OF RESOURCE AND LOGISTICAL AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE TO ENSURE CONSTRUCTION
Автор(и): 
Дубінін Д.В.
Автор(и) (англ): 
Dubinin Denis
Ключові слова (укр): 
будівництво; управління ресурсами; прогнозування; адаптивні методи; ресурсне забезпечення; ресурсні потоки
Ключові слова (рус): 
строительство; управление ресурсами; прогнозирование; адаптивные методы; ресурсное обеспечение; ресурсные потоки
Ключові слова (англ): 
building; resource management; forecasting; adaptive methods; resource provision; resource flows
Анотація (укр): 
Проведено аналіз загального стану ресурсного потенціалу і управління ресурсним забезпеченням будівництва; проведено оцінювання ефективності використання ресурсів будівельного підприємства, прогнозування ресурсних потоків, планування ресурсного забезпечення; використано метод фрактального аналізу для оцінки ресурсних потоків, система адаптивних моделей Хольта, Хольта-Вінтерса, плинних середніх тощо. Використано фінансовий план будівельно-монтажних робіт, проектно-кошторисна документація, інформація про виконання діючого плану будівельно-монтажних робіт, інформація про стан ринку матеріалів і комплектуючих. У процесі дослідження використовувалися такі методи: аналіз та синтез, вибіркові спостереження (для отримання даних щодо ресурсного забезпечення будівельних підприємств), системний підхід (для встановлення взаємозв'язку складових механізму ресурсного забезпечення будівельного підприємства).
Анотація (рус): 
Проведен анализ общего состояния ресурсного потенциала и управления ресурсным обеспечением строительства; проведена оценка эффективности использования ресурсов строительного предприятия, прогнозирования ресурсных потоков, планирования ресурсного обеспечения; используется метод фрактального анализа для оценки ресурсных потоков, система адаптивных моделей Хольта, Хольта-Винтерса, текущих средних и т. п. Используется финансовый план строительно-монтажных работ, проектно-сметная документация, информация о выполнении действующего плана строительно-монтажных работ, информация о состоянии рынка материалов и комплектующих. В процессе исследования использовались следующие методы: анализ и синтез, выборочные наблюдения – для получения данных по ресурсному обеспечению строительных предприятий, системный подход (при установлении взаимосвязи составляющих механизма ресурсного обеспечения строительного предприятия).
Анотація (англ): 
The article analyzes the general state of the resource potential and resourc management of construction; it is conducted evaluation of resource efficiency of construction company, forecasting resource flows, resource plannings of ware; It was used fractal analysis of method isused to assess the resource flows and system of adaptive models Holt, Holt-Winters fluidmedium and so on. There was used financing plan of construction works, project estimates, information on the implementation of the current plan of construction works, information about the market of materials and accessories. In the study there were used the following methods: analysis and synthesis, sample observation – to obtain data on resource support of construction companies, system approach (in determining the relationship of the components of the mechanism of resource support of construction company).
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 24, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 24, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Октябрь 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Ушацький С.А. Організація будівництва / С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер: Підручник. – К., 2007. – 521 с.
 2. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт. М.: Институт компьютерных исследований, 2002. 656 с.
 3. Дубінін Д.В. Методика удосконалення організаційної структури управління будівельного підприємства шляхом формування системи інформаційного забезпечення / Д.В.Дубінін // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. – Вип. 32. – 2014. – С. 250 – 254.
 4. Стрижак Т. Г., Коновалова Н. Р. Математический анализ. – К.: Либідь,1995. — 240 с.
 5. Асаул А.Н. Формирование и оценка организационных структур управления в компаниях инвестиционно-строительного комплекса[Текст] / А.Н. Асаул, Н.А. Асаул, А.В. Симеонов // – СПб.: ГАСУ. – 2009 – 258 с.
 6. Зельцер Р. Я. Эффективность использования средств малой механизации в строительстве УССР [Текст] /
  А. И. Миняйленко, Р. Я. Зельцер. 33 с.
 7. Доненко В.І. Теоретичні основи оновлення існуючих еволюційних методів вирішення організаційно-технологічних питань у діяльності будівельних організацій / В.І. Доненко, В.М Погорельцев, Д.О. Приходько // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2010. – № 3. – C. 18-22.
 8. Поколенко В.О. Модернізація ресурсно-календарних моделей для потреб системного поліпшення процесів організації будівництва / В.О. Поколенко, Ю.А.Чуприна, Д.О. Приходько // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2011. – № 5. – C. 30-34.
 9. Тугай О.А. Формування сучасних моделей організаційних структур для адаптації будівельного виробництва до евростандартів / О.А. Тугай, Ю.А. Чуприна, О.В. Сліпенчук // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2011. – № 6. – C. 77-83.
 10. Задоров В.Б. Використання імітаційного моделювання для формування нормативів витрат ресурсів для будівельних процесів / В.Б. Задоров, В.Т. Шпирний, Є.Є. Шабала // Збірник наукових праць “Управління розвитком складних систем”. – 2013. – № 13. – C. 97-103.
References: 

 

 1. Ushatskyy, S.A., Shejko, J.P. & Trigger, G.M. (2007). Construction management. Kyiv, Ukraine, 521
 2. Mandelbrot, B. (2002). Fraktal Geometry of Natur. Moscow, Russia: Institute of research of computer, 656.
 3. Dubinin, D.V. (2014). Methods of improving organizational management structure of construction enterprises by creating information system. Ways of increasing the efficiency of construction in terms of market relations: Coll. scientific papers, Vol.3, 250 – 254.
 4. Stryzhak, T.G., Konovalov, N.R. (1995). Mathematical analysis. Kyiv, Ukraine: Lybid, 240.
 5. Asaul, A.N., Asaul, N.A. & Simeonov A.V. (2009). Formation and evaluation of management of organization structures in the companies of investment complex [Text].  St. Petersburg, Russia: Kerosene, 258.
 6. Mynyaylenko, A.I. & Seltzer, R.J. Efficiency Using funds Malaya mechanization in the construction of USSR [Text], 33.
 7. Donenko, V.I. (2010). Theoretical Foundations of evolutionary upgrade of existing methods for solving organizational and technological issues of construction companies / V.I.Donenko, V.M.Pohoreltsev, D.O.Prikhodko // Management of development of complex systems, 3, 18-22.
 8. Pokolenko, V.A. (2011). Modernization of resource calendar models for process improvement needs of system construction organization / VA Pokolenko, Yu.A.Chupryna, DO Prikhodko // Managemant of  development of complex systems, 5, 30-34.
 9. Tugay, O.A. (2011). Formation of modern models of organizational structures to adapt to the European standard building production / O.A.Tugay, Y.A.Chupryna, A.V.Slipenchuk // Management of  development of complex systems, 6, 77-83.
 10. Zadorov, V.B. (2013). The use of simulation modeling to create standards for resource costs of building processes / V.B.Zadorov, V.T.Shpyrnyy, E.E.Shabala // Managemant of development of complex systems, 13, 97-103.