УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Заголовок (російською): 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ПРОЕКТАМИ И ПОГРАММАМИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Заголовок (англійською): 
INFRASTUCTURE PROJECTS AND PROGRAMS MANAGEMENT AS KEY ASPECT OF DEVELOPMENT SOCIAL-ECONOMICS SYSTEMS
Автор(и): 
Веренич О.В.
Автор(и) (англ): 
Verenych Olena
Ключові слова (укр): 
трансформаційна економіка; інфраструктурні проекти та програми; інформаційний підхід; економіко-математичне моделювання; турбулентне середовище, соціально-економічна система, ментальність
Ключові слова (рус): 
трансформационная экономика; инфраструктурные проекты и программы; информационный подход; экономико-математическое моделирование; турбулентная среда; социально-экономическая система; ментальность
Ключові слова (англ): 
transformational economy; infrastructure projects and programs; informational approach; economic-mathematical modeling; turbulent environment; social-economics system; mentality
Анотація (укр): 
Сьогодні Україна знаходиться на етапі зміни своєї економічної системи. Стан переходу від однієї економічної системи до іншої забезпечується певними трансформаціями. Здійснення успішного переходу зумовлено реалізацією певних дій та підходів, які можливі за рахунок розробки та впровадження відповідних проектів та програм. Особливо такі проекти та програми необхідні у соціально-економічних системах за рахунок впровадження інфраструктурних проектів та програм, оскільки вони є основою економічного зростання. Проте такі проекти та програми являють собою комплекси взаємопов’язаних обслуговуючих структур, що забезпечують основу функціонування соціально-економічної системи. Для вдосконалення певних методологічних концепцій щодо управління інфраструктурними проектами та програмами необхідно провести аналіз сутності соціально-економічних систем як таких, інвестицій як основи економічного розвитку, впливу зовнішнього турбулентного середовища, можливостей застосування інформаційного підходу. Особливо необхідно звернути увагу на ментальність, що суттєво впливає на процес управління. Проведено аналіз невизначеностей, що виникають під час управління. Запропоновано можливості застосування економіко-математичного моделювання та описано підходи щодо здійснення системної оптимізації в управлінні інфраструктурними проектами та програмами.
Анотація (рус): 
В настоящее время Украина находится на пути изменения своей экономической системы. Состояние перехода от одной экономической системы к другой обеспечивается определенными трансформациями. Осуществление успешного перехода обусловлено реализацией определенных действий и подходов, которые возможны путем разработки и внедрения соответствующих проектов и программ. Особенно такие проекты и программы необходимы в социально-экономических системах за счет внедрения инфраструктурных проектов и программ, поскольку они являются основой экономического роста. Однако такие проекты и программы представляют собой комплексы взаимосвязанных обслуживающих структур, обеспечивающих основу функционирования социально-экономической системы. Для усовершенствования определенных методологических концепций, касающихся управления инфраструктурными проектами и программами, необходимо провести анализ сущности социально-экономических систем как таковых, инвестиций, как основы экономического развития, влияния внешней турбулентной среды, возможностей применения информационного подхода. Особенно необходимо обратить внимание на ментальность, влияние которой существенно во время процесса управления. Проведен анализ неопределенностей, возникающих во время управления. Предложены возможности применения экономико-математического моделирования и описаны подходы, касающиеся осуществления системной оптимизации при управлении инфраструктурными проектами и программами.
Анотація (англ): 
Currently Ukraine is at the stage of the economic system change. The transition from one economic system to another is provided by any transformations. The implementation of a successful transition due to the implementation of specific actions and approaches that are possible through the development and implementation of correspond projects and programs. Especially such projects and programs are essential in socio-economic systems due to the implementation of infrastructure projects and programs, since they are the economic growth foundation. However, such projects and programs are a set of interrelated service structures, providing the basis for the functioning of the socio-economic system. To improve certain methodological concepts in the management of infrastructure projects and programs it is necessary to analyze the nature of socio-economic systems alone, investments as the basis for economic development, the influence of the external turbulent environment, opportunities of application of the information approach. Especially need to pay attention to the mentality that greatly affects the management process. The analyses of the uncertainties arise during the management. It is proposed the possibility of application of economic-mathematical modeling and describes the approaches regarding the implementation of systematic optimization in management of infrastructure projects and programs.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 25, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 25, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Февраль 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Глушков, В. М. Основы безбумажной информатики [Текст] / В. М. Глушков. – М: Наука, 1982 – 415с.
 2. Колганов, А. И., Бузгалин, А. В. Экономическая компаративистика [Текст]/ А. И. Колганов, А. В. Бузгалин. – М.: ИНФРА-М, 2011, – 746с.
 3. Веренич О.В. Проблеми управління інфраструктурними проектами в умовах трансформаційної економіки/ О.В. Веренич, Т.П. Подчасова// Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. №19. – С. 70 – 89.
 4. Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
 5. Сайт «Учебники он-лайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.bookz.com.ua/4/1.htm
 6. Сайт «Бібліотека економіста он-лайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/66/4898.html
 7. Веренич, О.В. Ієрархічні системи управління економічними об’єктами [Текст]/ О.В. Веренич, Т.П. Подчасова. – К.:КНТЕУ, 2012. – 192 с. ISBN 978-966-629-548-7 (укр.)
 8. Сайт «Буковинська бібліотека» [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/22790/
 9. Веренич, О.В. Ієрархічні інформаційні технології в управлінні учбовим процесом / О.В. Веренич, Т.П. Подчасова // Управління розвитком складних систем. – 2012. – № 10. – С.30-36.
 10. Сайт «Технічна енциклопедія Tech Trend» [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=6519
 11. Карпенко, І.І. Оптимізація виробничої програми підприємства за нечітко заданих обмежень [Текст] / І.І. Карпенко // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 20 (1). – С.170-173.
 12. Ярошенко, Т.О. Принципи побудови програм розвитку фінансових установ в умовах турбулентного оточення [Текст] / Т.О. Ярошенко // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 15. – С.89-92.
References: 

 

 1. Glushkov, V.M. (1982). Basic concepts of paperless informatics. Мoscow, USSR (Russia): Nauka, 415
 2. Kolganov, A. I. & Buzgalin, А. V. (2011). Economic comparativistics. Moscow, Russia: INFRA-M, 746.
 3. Verenych, O. (2014). Management problems by infrastructure projects in the context of transformational economics / O. Verenych, T. Podchasova// Economic-mathematical modelling of social-economics systems: Collection of research papers, Vol. #19, 70–89.
 4. The site «Vikipedia. Svobodnaya entsiklopedia» [Web-site “Wikipedia. The free encyclopedia”]. – Retrieved from: https://ru.wikipedia.org/ [in Russia]
 5. The site «Uchebniki on-line» [Web-site «Books on-line»]. Retrieved from: http://www.bookz.com.ua/4/1.htm [in Ukraine]
 6. The site «Biblioteka economista on-line» [Web-site «Economist library on-line»]. Retrieved from: http://library.if.ua/book/66/4898.html [in Ukraine]
 7. Verenych, O.V. & Podchasova, T.P. (2012). Hierarchical systems management by economic entities. Kyiv, Ukraine: KNTEU, 192 ISBN 978-966-629-548-7 (ukr.)
 8. The site «Bukovynska biblioteka» [Web-site “Bukovina library”]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/22790/
 9. Verenych, O. (2012). Hierarchical information technology in management of educational process / О. Verenych, T. Podchasova // Management of Development of Complex Systems, Kyiv, Ukraine: 10, 30–36.
 10. The site «Technichna entsiklopedia Tech Trend» [Web-site “Technical encyclopedia Tech Trend”]. – Retrieved from: http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=6519 [in Ukraine]
 11. Karpenko, І.І. (2014). Optimization of production program of enterprise in case ill-defined given conditions. Management of Development of Complex Systems, Kyiv, Ukraine: 20 (1), 170–173.
 12. Yaroshenko, T.O. (2013). Creation principles of development programs of financial institutions in turbulent environment conditions. Management of Development of Complex Systems, Kyiv, Ukraine: 15, 89–92.