ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ

Заголовок (російською): 
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
Заголовок (англійською): 
VALUE-ORIENTED ANALYSIS OF DECISION MAKING IN PROJECT MANAGEMENT
Автор(и): 
Молоканова В.М.
Автор(и) (англ): 
Molokanova Valentina
Ключові слова (укр): 
ціннісний підхід; прийняття рішень; теорія цінностей; цемемна парадигма управління проектами
Ключові слова (рус): 
ценностный подход; принятие решений; теория ценностей; цемемная парадигма управления проектами
Ключові слова (англ): 
value approach; decision making; theory of values; vmem paradigm of project management
Анотація (укр): 
Розглянуто процеси прийняття рішень у проектах на основі домінуючих в організації цінностей. Встановлено, що у проектах процеси прийняття рішень мають розглядатись з позиції принципово нової парадигми – на основі домінуючих ціннісних мемів, що дає змогу більш коректно провести розрахунки оцінки цінності продукту проекту. Запропоновано аналіз методів прийняття рішень у проектах з урахуванням впливу поведінкових компетенцій особи, що приймає рішення, визначено, що такий аналіз має сприяти розвитку професійної компетентності проектних менеджерів.
Анотація (рус): 
Рассмотрены процессы принятия решений в проектах на основе доминирующих в организации ценностей. Установлено, что в проектах процессы принятия решений должны рассматриваться с позиции принципиально новой парадигмы – на основе доминирующих ценностных мемов, что позволяет более корректно провести расчеты оценки ценности продукта проекта. Предложен анализ методов принятия решений в проектах с учетом влияния поведенческих компетенций лица, принимающего решение, определено, что такой анализ должен способствовать развитию профессиональной компетентности проектных менеджеров.
Анотація (англ): 
The main purpose of this article is to identify relations and patterns that emerge in the process of preparing and taking decisions in projects based on value-oriented paradigm of project management. Examines the decision-making processes in projects based on the dominant organizational values. It is found that in project decision-making processes must consider the position of a fundamentally new paradigm based on the dominant in the organization of value memes, which allows more correctly calculate the evaluation value of the project product. Different approaches to making project decisions allowed us to classify them by types of criteria for decision making. The stages of organization values development and the influence of the dominant values meme in the decision making are considered. Analysis of methods of decision-making in projects with the account of influence of behavioral competencies of decision-makers is made, it is determined that such analysis should contribute to the development of professional competence of project managers.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 25, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 25, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Февраль 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровськ
Литература: 

 

 1. Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева. – К. : Вид-во ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.
 2. Мазур И. И. Управление проектами: уч. пособ. / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура.и др. – М. : Омега-Л, 2009. – 1035 с.
 3. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004 / под общ. ред. С. Д. Бушуева. – 3-е изд. – Project Management Institute USA, 2004. – 388 с.
 4. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці : монографія / В. Р. Кігель. - К.: ЦУЛ, 2003. - 202 с.
 5. Верба, В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. – К. : Академія, 2000. – 322 с.
 6. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческих решений: учеб. для ВУЗов / Р. А. Фатхутдинов. – 2-е изд. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – 272 с.
 7. Балыбин В. М. Принятие проектных решений : уч. пособ. Ч. 1 / В. М. Балыбин, В. С. Лунев, Д. Ю. Муромцев, Л. П. Орлова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. – 80 с.
 8. Мгбере Ч. О. Модель стратегической оценки инвестиционных проектов в условиях неопределённости / Ч. О. Мгбере // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2006. – № 2(18). – С. 101 – 110.
 9. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами: пер. с англ. / Р. Арчибальд.
  - М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2004. – 472 с.
 10. Молоканова, В. М. Модель еволюційного розвитку підприємства на основі портфельно-орієнтованого управління: зб. наук. пр. / В. М.  Молоканова, Г. К. Демін // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – Вип. 7 (22). − C. 57–65.
 11. Дон Е. Бек. Спиральная динамика: управляя ценностями, лидерством и изменениями / Дон Е. Бек, Крис К. Кован: пер. с англ. – М. : Открытый мир, 2010.– 420 с.
 12. Сlare W. Graves. Compared with other theories . (англ.). –  Режим доступу: http://www.clarewgraves.com/theory_content/compared/CGcomp1.htm.
 13. Докинз Ричард. Эгоистичный ген / Ричард Докинз: пер. с англ. Н.Фоминой – М. : АСТ, 2013. – 512 с.
 14. Вікіпедія. [Електронний ресурс] − Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/меметика.
 15. Молоканова В. М. Ітераційна модель життєвого циклу портфеля проектів розвитку організації. Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. - К. : КНУБА. – 2013. – №14. − C. 52-61.
 16. Гриндер Д., Бендлер Р. Рефрейминг: ориентация личности с помощью речевых стратегий / Д. Гриндер, Р. Бендлер. Пер. с англ. – М.: Каас, 1995. – 520 с.
 17. Гроф С. За пределами мезга / С. Гроф. Пер. с англ. 3-е изд. – М. : АСТ, 2003. – 504 с.
 18. Delisle C.L. Would the real project management language stand up / C.L. Delisle, D. Olson. Int J Project Manage 22 – 2004 – №4. − pp. 327-337.
 19. Garcia A.B. Voting on the agenda: the key to social efficient meetings / A. B. Garcia, J. Kunz, M. Fischer. Int J Project Manage 23 – 2005 – №1. − pp. 17-24.
 20. Labuschagne C. Sustainable project life cycle management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector / C. Labuschagne, A.C. Brent. Int J Project Manage 23 – 2005 – №2. − pp. 159–168.
References: 

 

 1. Bushuev, S.D., Bushueva, N.S. (2006). Project Management: baselines of professional knowledge and the system for assessing the competence of project managers. Kyiv, Ukraine: IRIDIUM. 208.
 2. Mazur, I.I. (2009). Project Management: academic textbook. / I. I. Mazur, V. D. Shapiro, N. G. Olderogge ; ed. by I. I. Mazur and others – Moscow, Russia: Omega-L, 1035.
 3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)(2013). Fifth Edition, PMI, 590.
 4. Kigel, V. R. (2003). Methods and models of the decisions making in marketing economic: monograph. Kyiv, Ukraine: TSUL. 202.
 5. Verba, V. A., Zagorodni, O.A. (2000). Prject analysis. Kyiv, Ukraine: Academy. 322.
 6. Fathutdinov, R.A. (1998). Development of managerial decisions: textbook for universities. 2-nd ed. Moscow, Russia: ZAO «Business school «Intel-Synthesis», 272.
 7. Balabin, V. M., Lunev, V. S., Muromtsev, D. Yu., Orlova, L.P. (2003). Pproject decision making: Manual. Part 1. Tambov, Russia: Publishing house of University pres., 80.
 8. Mbere, Charles O. (2006). Model of strategic evaluation of investment projects under uncertainty. Project management and product development, 2(18), 101–110.
 9. Archibald, R. (2004). Managing high-technology programs and projects. Trans. engl. Moscow, Russia: DMK Press, 472.
 10. Molokanova, V.M., Demin, G.K. (2015). The evolutionary model of enterprise development on the basis of portfolio-oriented management. Bulletin of Pridneprovsk derzhavna Academy of construction of the architecture: the CG. Sciences, 7(22), 57-65.
 11. Beck, Don E., Chris, Cowan C. (2010). Spiral dynamics: managing values, leadership and change. Ttrans. enl. Moscow, Russia: Open-world, 420.
 12. Сlare W. Graves. Compared with other theories. [electronic source]. -http://www.clarewgraves.com/theory_content/compared/CGcomp1.htm.
 13. Dawkins, Richard. (2013). The selfish gene. Eng. trans. N. Fomina. Moscow, Russia: AST, 512.
 14. Wikipedia. [electronic source]. - https://uk.wikipedia.org/wiki/memetic.
 15. Molokanova, V.M. (2015). Model of the portfolio adaptation to the change of external conditions. Management of development of complex systems, 14(2), 52– 1.
 16. Grinder, D., Bandler, R. (1995). Reframing: the orientation of the person using speech strategies.Trans. engl. Moscow, Russia: Kaas, 520.
 17. Grof, S. (2003). Beyond the mind. TRANS. engl. 3-ed. Moscow, Russia: AST, 504.
 18. Delisle, C.L., Olson, D. (2004). Would the real project management language please stand up, Int J Project Manage, 22(4), 327–337.
 19. Garcia, A.C.B., Kunz, J., Fischer, M. (2005). Voting on the agenda: the key to social efficient meetings, Int J Project Manage 23(1), 17–24.
 20. Labuschagne, C., Brent, A.C. (2005). Sustainable project life cycle management: the need to integrate life cycles in the manufacturing sector, Int J Project Manage 23(2), 159–168.