МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Заголовок (російською): 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Заголовок (англійською): 
INTERNATIONAL STANDARDS TO IMPROVE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL SERVICES
Автор(и): 
Цюцюра С.В.
Криворучко О.В.
Цюцюра Г.О.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Svitlana
Kryvoruchko Olena
Tsiutsiura Halyna
Ключові слова (укр): 
система менеджменту якості; ІТ-освіта; обмін інформацією; розвиток вищої освіти; методи управління якістю
Ключові слова (рус): 
система менеджмента качества; ИТ-образование; обмен информацией; развитие высшего образования; методы управления качеством
Ключові слова (англ): 
Quality Management System; IT education; information exchange; the development of higher education; methods of quality management
Анотація (укр): 
До числа стратегічних цілей освітньої сфери, а саме вищих навчальних закладів, належить розробка ефективної та адаптованої системи менеджменту якості освіти. З боку органів державного нагляду в галузі освіти необхідне застосування погоджених стандартів, керівних принципів, моделей, методів, засобів, процедур, методологій, на підставі яких здійснюватиметься оцінка ефективності цих систем. Глобальні цілі розвитку освіти у сучасному житті чітко визначені у Декларації тисячоліття ООН на період з 2015 до 2020 років. Системні основи оцінки якості освіти припускають розгляд освітнього процесу «як системи», на «вхід» якої надходить «початковий матеріал» і зовнішні ресурси, що перетворюються в процесі освітньої діяльності в «кінцевий продукт» освітньої системи.
Анотація (рус): 
К числу стратегических целей образовательной сферы, а именно высших учебных заведений, относится разработка эффективной и адаптированной системы менеджмента качества образования. Со стороны органов государственного надзора в области образования требуется применение согласованных стандартов, руководящих принципов, моделей, методов, средств, процедур, методологий, на основании которых будет осуществляться оценка эффективности этих систем. Глобальные цели развития образования в современной жизни четко определены в Декларации тысячелетия ООН на период с 2015 до 2020 гг. Системные основы оценки качества образования предполагают рассмотрение образовательного процесса, «как системы», на «вход» которой поступает «исходный материал» и внешние ресурсы, превращающиеся в процессе образовательной деятельности в «конечный продукт» образовательной системы.
Анотація (англ): 
Among the strategic objectives of the educational sphere, namely, higher education institutions is to develop efficient and adapted quality management system of education. On the part of state supervision in the field of education, required the use of agreed standards, guidelines, models, methods, tools, procedures and modalities for which will be evaluation of the effectiveness of these systems. Global objectives of education in modern life are clearly defined in the Millennium Declaration for the period from 2015 to 2020. System fundamentals of education quality assessment involves consideration of the educational process, "a system", the "input" by entering "source material" and external resources are converted in the educational activities in the "final product" of the educational system. To expand the boundaries of knowledge related areas and use this knowledge in the development of management systems in education by offering methodology harmonization of divergent decisions in the management of university programs, as of the principles, mechanisms, models, methods and means of work in the field of education and science. One of the strategic goals of universities is to develop a quality management system (QMS) using agreed standards, procedures and guidelines on the basis of which the evaluation of the effectiveness of management systems.The mathematical model of quality based on the process approach as a set of interrelated processes of key indicators, each of which is described and an indicator corresponding subsystem or system.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 25, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 25, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
29 Январь 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ; Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Литература: 

 

  1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 12 грудня 1991 р. № 1978-ХІІ
  2. Закон України «Про вищу освіту» від 6.09.2015 р.
  3. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки (Комітет з економічних реформ при Президентові України).
  4. Бюджетний кодекс України (затверджено Законом України від 08.07.2010 р., № 2456-VI).
  5. Наказ Міністерства економіки України 24.06.2010 № 742.
  6. Порядком розроблення і виконання державних цільових програм, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106.
  7. Постанова Кабінету міністрів України № 163 від 17.02.2010 «Про затвердження Положення про дослідницький університет». – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6826.
  8. Інформаційний сервер Верховної Ради. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу до ресурсу: <http//www.rada.kiev.ua/>.
References: 

 

1. Law of Ukraine "On scientific and technical activity" dated 12 December 1991 r. Number 1978-XII

2. Law of Ukraine "On education" from 09.06.2015 p.

3. Program of Economic Reforms for 2010-2014 (Committee on Economic Reforms under the President of Ukraine).

4. Budget Code of Ukraine (approved by the Law of Ukraine of 08.07.2010 p., № 2456-VI).

5. Order of the Ministry of Economy of Ukraine 24.06.2010 number 742.

6. Procedure for the development and implementation of state programs approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 31.01.2007 number 106.

7. The Cabinet of Ministers of Ukraine of 17.02.2010 № 163 "On Approval of the research university." - Electronic resource. - Access: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6826.

8. Information Server Parliament. - [Electronic resource]. -Mode Of access to the resource: <http // www.rada.kiev.ua />.