ТЕХНОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ ІТ-ОСВІТИ

Заголовок (російською): 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ
Заголовок (англійською): 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT STANDARDS AS THE BASIS OPEN IT EDUCATION SYSTEM
Автор(и): 
Цюцюра М.І.
Резнік Р.С.
Автор(и) (англ): 
Tsiutsiura Mikola
Reznik Roman
Ключові слова (укр): 
складні відкриті інформаційні системи; ІТ-освіта; розвиток інформаційно-освітніх технологій; технологічні стандарти
Ключові слова (рус): 
сложные открытые информационные системы; ИТ-образование; развитие информационно-образовательных технологий; технологические стандарты
Ключові слова (англ): 
Open Clearing system; IT Education Development of educational information and technology; Technological standard
Анотація (укр): 
Інформаційні технології в освітній сфері базуються на розробленні складних відкритих інформаційних систем, тобто систем, які реалізують відкриті специфікації на інтерфейси, служби і формати даних, достатні для забезпечення уніфікованого інтерфейсу користувачів, що полегшує їм перехід до системи. Програмні та апаратні компоненти такої системи повинні відповідати двом найважливішим вимогам мобільності і можливості узгодженої роботи з віддаленими компонентами, що дозволяє забезпечити сумісність різноманітних інформаційних систем. Основні принципи і правила можна об'єднати в групи. Успішне створення моделей і систем розвитку інформаційно-освітніх технологій можливе при використанні міжнародних технологій і стандартів LTSA та IMS, які найбільш сприятливі для практичної організації навчальних систем та організації управління ВНЗ.
Анотація (рус): 
Информационные технологии в образовательной сфере базируются на разработке сложных открытых информационных систем, то есть систем, реализующих открытые спецификации на интерфейсы, службы и форматы данных, достаточные для обеспечения унифицированного интерфейса пользователей, облегчает им переход к системе. Программные и аппаратные компоненты такой системы должны отвечать двум важнейшим требованиям мобильности и возможности согласованной работы с удаленными компонентами, позволяющих обеспечить совместимость различных информационных систем. Основные принципы и правила можно объединить в группы. Успешное создание моделей и систем развития информационно-образовательных технологий возможно при использовании международных технологий и стандартов LTSA и IMS, наиболее благоприятных для практической организации обучающих систем и организации управления вузом.
Анотація (англ): 
Information technology in education is based on the development of complex public information systems. That is, systems that implement open specifications for interfaces, services and data formats that are sufficient to ensure a unified user interface that facilitates their transition to the system. Software and hardware components of the system must meet two essential requirements of mobility and the possibility of coordinated work with remote components, which allows for interoperability of various information systems. Basic principles and rules can be combined into groups. The successful creation of models and systems of information and educational technologies possible when using international technology and standards LTSA and IMS, are the most favorable for the practical organization of education systems and institutions of governance.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 25, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 25, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
16 Февраль 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. International Organization for Standardization  website. – [Cited 2013, 1 april]. – Available from:http://www.iso.ch/
 2. Instructional management systems project website. – [Cited 2013, 1 april]. – Available from:<http://imsproject.org/>.
 3. Kaplan R.S.  The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action /R.S. Kaplan, D.P. Norton. – Boston (Ma., USA): Harvard Business School Press, 1996. – 304р.
 4. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами. Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров ( NCB UA Version 3.0) 2006. – 456 с.
 5. Бушуєв С.Д., Цюцюра М.І. Системно-ціннісний підхід в управлінні проектами освіти до визначення змісту виховання і розвитку. IX международная конференція. «Управление проектами в развитии общества» Тема: Управление программами и проектами в условиях глобального финансового кризиса . Киев 11 – 12 мая 2012. КНУБА, – К.: КНУБА, 2012. – С.17.
 6. Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Роль та особливості застосування програмно-цільових методів управління на сучасному етапі розвитку Росії. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2011. – Вип. 5. № 5 – С. 47-52.
 7. Sergiy Paliy, Yevgeniy Borodavka,  Мikola Tsiutsiura. Method for searching of «the ideal interlocutor» for users of «information and organizational environment for pre-university training and social adaptation of foreigners».  International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering (IJIRCCE). Vol. 1, Issue 8, pp. 1611 – 1617, October 2013.
 8. Saaty T. Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures [Текст] / T. Saaty // J.of Mathematical Psychology. – 1977. – Vol. 15,№ 3. – P. 234-281.
References: 

 

 1. International Organization for Standardization  website. – [Cited 2013, 1 april]. – Available from:http://www.iso.ch/
 2. Instructional management systems project website. – [Cited 2013, 1 april]. – Available from:<http://imsproject.org/>.
 3. Kaplan R.S. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action /R.S. Kaplan, D.P. Norton. – Boston (Ma., USA): Harvard Business School Press, 1996. – 304р.
 4. 4. Bushuev SD, NS Bushuev Management projects. Fundamentals professyonalnыh knowledge and competence system otsenki proektnыh managers (NCB UA Version 3.0) 2006. – 456 p.
 5.  Bushuev SD, MI Tsyutsyura System-value approach to project management education to determine the content of education and development. IX mezhdunarodnaya conference. "Project Management in development of society» Topic: Program Management and Project Finance in terms of the global crisis. Kiev 11 – 12 May 2012. KNUCA – K .: KNUCA, 2012. – p.17.
 6.  Krivoruchko OV, MI Tsyutsyura The role and features of target-oriented management at the present stage of development. Managing the development of complex systems: Coll. Science. works. – K .: KNUCA, 2011. – Vol. 5. number 5 – P. 47-52.
 7. Sergiy Paliy, Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura. Method for searching of «the ideal interlocutor» for users of «information and organizational environment for pre-university training and social adaptation of foreigners».  International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering (IJIRCCE). Vol. 1, Issue 8, pp. 1611 – 1617, October 2013.
 8. Saaty T. Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures [Текст] / T. Saaty // J.of Mathematical Psychology. – 1977. – Vol. 15,№ 3. – P. 234-281.