ПОДОЛАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ МОДЕЛЯХ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

Заголовок (російською): 
ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ДЕВЕЛОПЕРСКИХ МОДЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Заголовок (англійською): 
OVERCOMING UNCERTAINTY IN THE MODELS OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
Автор(и): 
Скакун Є.В.
Автор(и) (англ): 
Skakun Eugene
Ключові слова (укр): 
організація будівництва; сітьова організаційна модель; організаційно-технологічна модель; моделювання будівництва; девелоперські організації; подолання невизначеності
Ключові слова (рус): 
организация строительства; сетевая организационная модель; организационно-технологическая модель; моделирование строек; девелоперские организации; преодоление неопределенности
Ключові слова (англ): 
construction management; network organizational model; organizational and technological model; modeling of buildings; development organizations overcome uncertainty
Анотація (укр): 
У статті розглянуто трирівневу організаційно-технологічну модель підготовки будівництва, що удосконалює перелік робіт, які формуються ще на початковому етапі впровадження проекту: від документального підтвердження замовника до інших, таких як інженерної, організаційної та технологічної підготовки. Сформовано графічну сітьову модель, яка враховує зв'язки всіх учасників будівельного виробництва з врахуванням їх можливих меж відповідальності. В роботі розглянуто імітаційну модель уникнення ризику, сутність якої полягає в імітаційному або варіантному моделюванні ймовірностей змін параметрів у роботах, виявлено діапазон можливих значень параметрів робіт, які складно передбачити. У процесі дослідження було розроблено математичну модель "Багатокритеріальне коригування параметрів технологій будівництва" яка буде розраховувати альтернативний варіант вибору будівельної технології.
Анотація (рус): 
В статье рассмотрена трехуровневая организационная технологическая модель подготовки строительства, которая совершенствует перечень работ, формируемых на начальном этапе проекта, с пожеланиями заказника, начиная от документального подтверждения, и других, таких как инженерной, организационной и технологической подготовки. Сформирована графическая сетевая модель, которая учитывает связи всех участников строительного производства с их возможностями и границей ответственности. В работе рассматривается имитационная модель избежания риска, суть которой заключается в имитационном или вариантном моделировании вероятностей изменений параметров в работах, выявлении диапазона возможных значений параметров работ, которые сложно предсказать. В процессе исследования была разработана математическая модель "Многокритериальная корректировка параметров технологий строительства", которая будет рассчитывать альтернативный вариант выбора строительной технологии.
Анотація (англ): 
The article describes the three-tier organizational process model preparation for construction that improves the list of works, which are formed at the initial stage of the project, with the wishes of the customer, they are: documentary evidence and others, such as engineering, organizational and technological preparation. It had been formed graphical network model that allows for the connection of all participants of the construction of production with regard to their potential and limits of liability. The paper deals with the simulation model to avoid risk, the essence of which is the variant simulation or modeling the probability of changes in the parameters of the work, the parameters of which are difficult to predict, to identify a range of possible values of the operating parameters. During the study it was developed a mathematical model "Multicriteria adjustment parameters of construction technology" which will calculate an alternative embodiment of the construction technology of choice.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 25, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 25, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Февраль 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Антипенко Є.Ю. Структура та розмір лагу інвестицій в проекти та програми будівельної галузі [Текст] / Є.Ю. Антипенко, В.І. Доненко, В.О. Поколенко, Ю.А. Чуприна, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. – 2010. – № 1. – C. 6 – 9.
 2. Поколенко В.О. Модернізація ресурсно-календарних моделей для потреб системного поліпшення процесів організації будівництва [Текст] / В.О. Поколенко, Ю.А.Чуприна, Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 5. – C. 30 – 34.
 3. Сакун В.А. Теоретичні та методичні основи запровадження інноваційної графо-аналітичної моделі “Підготовка-стоп-ризик” як інструменту попередження ризиків підготовчої фази будівельного проекту [Текст] / В.А. Сакун // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2009. – № 21. – С.69 – 75.
 4. Безух А.В. Формування інвестиційного портфелю шляхом ситуаційно-стохастичного моделювання життєвого циклу проектів [Текст] / А.В. Безух, М.М. Удовенко, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2003. – № 12. – С. 11 – 21.
 5. Лагутін Г.В. Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обгрунутвання, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів // С.А. Ушацький, В,О. Поколенко, О.А. Тугай, Г.В. Лагутін, Н.О. Борисова, О.С. Рубцова: Монографія / за наук. ред.. В.О. Поколенка. – К.: Європейський університет, 2008. – 208 с.
 6. Модецкий В.Р. Оперативное управление инвестиционным проектом на основе интервальных показателей зффективности [Текст] / В.Р. Модецкий, В.Ю. Божанова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2001. – №11.
 7. Радкевич А.В. Обобщение теоретических положений и методов оценки моделей планирования развития и подготовки реализации проектов сложных восстановлений в заданный срок [Текст] / А.В. Радкевич, И.Д. Павлов, Ф.И. Павлов // Вісник ДНУЗТ ім. ак. В Лазаряна. – 2004. – № 4. – С. 206-213.
 8. Ермольев Ю.М. Математические методы исследования операций [Текст] / Ю.М. Ермольев, И.И. Ляшко, В.С. Михалевич, В.И. Тюптя. – К: Вища школа, 1979. – 312 с.
 9. Кирнос В.М., Поповиченко И.В. Принципы разработки модели комплексной количественной оценки размера производственного риска строительного проекта на стадии принятия инвестиционного решения [Текст] /
  В.М. Кирнос, И.В. Поповиченко // Вісник ПДАБтаА. – 2001. – №12. – С. 28 – 33
  .
 10. Власюк О.С. Можливості застосування аналітичного планування для обґрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління [Текст] / О.С. Власюк. – К.: НІСД, 1995. – 71 с.
References: 

 

 1. Antypenko, Ye.Iu., Donenko, V.I., Pokolenko, V.O., Chupryna, Yu.A., & Prykhodko, D.O. (2010). The structure and the lag size of investment in projects and programmes in the construction industry. Management of Development of Complex Systems, 1, 6–9 [in Ukrainian]
 2. Pokolenko, V.O., Chupryna, Yu.A., & Prykhodko, D.O. (2011). Modernization of the resource-calendar models for the needs of the system process improvement construction management Management of Development of Complex Systems, 5, 30–34 [in Ukrainian].
 3. Sakun, V.A. (2009). Theoretical and methodological foundations of innovative graphic-analytical model of “Training-freeze-risk” as a tool of risk prevention of the preparatory phase of a construction project. Ways of improvement of construction efficiency in the conditions of formation of market relations, 21, 69–75 [in Ukrainian].
 4. Bezukh, A.V., Udovenko, M.M., Pokolenko, V.O. & Shpakov, A.V. (2003). The formation of the investment portfolio by situational stochastic simulation of the life cycle of projects. Ways of improvement of construction efficiency in the conditions of formation of market relations, 12, 11–21 [in Ukrainian].
 5. Ushatskyi, S.A., Pokolenko, V.O., Tuhai, O.A., Lahutin, H.V., Borysova, N.O., & Rubtsova, O.S. (2008). Innovative conceptual and formal analytical tools obgruntuvannya, preparation and implementation of investment construction projects. Kyiv, Ukraine: European University, 208. [in Ukrainian].
 6. Modetskyi, V.R. & Bozhanova, V.Iu. (2001). Operational management of the investment project on the basis of interval indicators of effectiveness. Bulletin of Prydniprovsk state Academy of civil engineering and architecture, 11 [in Russian].
 7. Radkevych, A.V., Pavlov, Y.D., & Pavlov, F.Y. (2004). The generalization of theoretical positions and methods of valuation models development planning and training implementation of projects in a given period of time. Bulletin of DNURT them. AK. In Lazaryan, 4, 206–213 [in Russian].
 8. Ermolev, Yu.M., Liashko, Y.Y., Mykhalevych, V.S., Tiuptia, V.Y. (1979). Mathematical methods of operations research. Kyiv, Ukraine: Vyshcha shkola, 312 [in Russian].
 9. Kyrnos, V.M., Popovychenko, Y.V. (2001). Principles of development of model of integrated quantitative assessment of the amount of production risk of a construction project at the stage of investment decision. Kyiv, Ukraine: Visnyk PDABtaA, 12, 28–33 [in Russian].
 10. Vlasiuk, O.S. (1995). The possibilities of application of analytical planning studies and the preparation of decisions at the highest levels of management. Kyiv, Ukraine: NISD, 71. [in Ukrainian].