ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Заголовок (російською): 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Заголовок (англійською): 
FUNCTIONAL ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Автор(и): 
Бугров О.В.
Бугрова О.О.
Автор(и) (англ): 
Bugrov Olexander
Bugrova Olena
Ключові слова (укр): 
методика функціонального аналізу систем; стратегії і програми регіонального розвитку; аналіз «вигоди-витрати»; інжиніринг вартості; модельні контракти
Ключові слова (рус): 
методика функционального анализа систем; стратегии и программы регионального развития; анализ «выгоды-затраты»; инжиниринг стоимости; модельные контракты
Ключові слова (англ): 
functional analysis system technique; strategies and programs of regional development; benefit-cost analysis; value engineering; model contracts
Анотація (укр): 
Розглянуто принципи, які лежать в основі розроблення раціональної програми регіонального розвитку. Концепція кумулятивного управління цінністю включає (1) інжиніринг вартості, (2) аналіз «вигоди-витрати» і (3) стратегію укладання контрактів. «Стартером» в рамках цієї концепції виступає методика функціонального аналізу систем. Управління програмами регіонального розвитку, спрямоване на цінність, в умовах існуючого лімітованого фінансування доцільно будувати саме на цій методологічній основі. В результаті розкрито концептуальну модель формування такої програми регіонального розвитку, яка оптимально відповідатиме обґрунтованим пріоритетам, місії та стратегії. Цей підхід є програмно-цільовим оптимізатором складу та послідовності здійснення заходів, спрямованих на прискорення соціально-економічних перетворень в умовах жорсткої обмеженості наявних фінансових ресурсів.
Анотація (рус): 
Рассмотрены принципы, которые лежат в основе разработки рациональной программы регионального развития. Концепция кумулятивного управления ценностью включает (1) инжиниринг стоимости, (2) анализ «выгоды-затраты» и (3) стратегию заключения контрактов. «Стартером» в рамках этой концепции выступает методика функционального анализа систем. Управление программами регионального развития, ориентированное на ценность, в условиях существующего лимитированного финансирования целесообразно строить именно на этой методологической основе. В результате раскрыта концептуальная модель формирования такой программы регионального развития, которая будет оптимально соответствовать обоснованным приоритетам, миссии и стратегии. Этот подход является программно-целевым оптимизатором состава и последовательности осуществления мер, направленных на ускорение социально-экономических преобразований в условиях жесткой ограниченности имеющихся финансовых ресурсов.
Анотація (англ): 
This article examines principles that lay in basis of rational elaboration of regional development program. The cumulative value management concept embraces (1) value engineering, (2) benefit-cost analysis and (3) contracting strategies. Functional analysis system technique (FAST) acts as a “starter” within the frame of this concept. FAST helps to concentrate efforts and limited financial resources uppermost (and step by step) on the main ongoing tasks of regional development chain (which are really systemic and valuable for steady improvements). Then benefit-cost analysis shows best projects for a regional program amongst available alternatives. Contracting strategies and procedures give proper stimulus and monitoring mechanisms. Regional development program management (oriented to value maximization), in conditions of existing scarce financing, should be elaborated on this methodological basis. As a result, a conceptual model of forming of such regional development program (which is optimal to valid priorities, mission and strategy) is uncovered. This approach is a program-aiming optimizer of scope and consequence of activities, which directed to social-economic development acceleration in conditions of strict scantiness of existing financial resources.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
14 Март 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Чемерис О.М. Державні цільові програми у сфері інвестицій та інновацій: очікування та реалії: Демократичне врядування. Електронне наукове фахове видання ЛРІДУ НАДУ. – 2009. – Вип. 4. – Режим доступу: www.lvivacademy.com.
 2. Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації / Абрамов Л.К., Азарова Т.В. – Кіровоград: ІСКМ, 2010. – 100 с.
 3. Value Methodology Standard and Body of Knowledge / SAVE International – 2007.
 4. Мінченко М.В., Чижов Л.П., Фролков А.В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів: Підручник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 442 с.
 5. Бугров О.В. Управління цінністю у проектах «під ключ» [Текст]/ Бугров О.В., Бугрова О.О. // Управління розвитком складних систем: Збірник наукових праць – 2015. – №22 (1) – С.26–32. dx.dol.org\10.13140/RG.2.1.4703.4324
 6. P2M (Project & Program Management for Enterprise Innovation) Guidebook. – Project Management Association of Japan, 2008.
 7. Аналіз вигід і витрат / Секретаріат Ради Скарбниці Канади. – К.: Основи, 2000. – 175 с.
 8. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) / Forth edition, 2008, Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA.
 9. Модельний контракт МТП для великих проектів «під ключ». К.: Асоціація «ЗЕД», 2014. – 184 с.
 10. Бугров О.В. Контракти «під ключ» і управління проектом [Текст]/ Бугров О.В., Бугрова О.О. // Управління розвитком складних систем: Збірник наукових праць – 2013. – №16 – С.5–10.
References: 

 

 1. Chemeris, O.M. (2009). State target programs in field of investments and innovations: expectations and reality: democratic governing. Electronic scientific professional edition LRISU NASU, issue 4. www.lvivacademy.com. [in Ukrainian]
 2. Target programs and mechanisms for ensuring of transparency in process of their implementation (2010). Abramov L.K., Azarova T.V. Kirovograd: ISKM, 100 [in Ukrainian]
 3. Value Methodology Standard and Body of Knowledge (2007). SAVE International.
 4. Minchenko M.V., Chyzhov L.P., Frolkov A.P. (2004). Planning and forecasting of social-economic development of regions. Textbook. Sumy: University book. 442 [in Ukrainian]
 5. Bugrov, O.V. & Bugrova, O.O. (2015). Value management in turnkey projects. Management of Development of Complex Systems, 22 (1). 26–32. dx.dol.org\10.13140/RG.2.1.4703.4324
 6. P2M (Project & Program Management for Enterprise Innovation) Guidebook (2008). Project Management Association of Japan.
 7. Benefit-Cost Analysis Guide. Treasury Board of Canada Secretariat (2000). Kyiv: OSNOVY, 175 [in Ukrainian]
 8. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) / Forth edition. (2008). Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA.
 9. ICC Model Turnkey Contract for Major Projects (2014). Kyiv: Association “ZED”, 184 [in Ukrainian and English]
 10. Bugrov, O.V., Bugrova, O.O. (2013). Turnkey contracts and project management. Management of Development of Complex Systems, 16. 5-10. [in Ukrainian]