ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Заголовок (російською): 
ФОРМАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Заголовок (англійською): 
FORMALIZED MODEL OF STAKEHOLDERS MENTAL SPACE
Автор(и): 
Веренич О.В.
Автор(и) (англ): 
Verenych Olena
Ключові слова (укр): 
проект; програма; управління проектами; ментальний простір; множина; знання; соціальний стан; зацікавленість; зацікавлені сторони; культура
Ключові слова (рус): 
проект; программа; управление проектами; ментальное пространство; множество; знания; социальный класс; заинтересованность; заинтересованные стороны; культура
Ключові слова (англ): 
project; program; project management; mental space; set; knowledge; social class; interest; stakeholders; culture
Анотація (укр): 
Ментальний простір зацікавлених сторін є одним з чотирьох ментальних просторів, які входять у широкий ментальний простір проекту чи програми. Вплив цього простору на реалізацію проекту чи програми є значним і суттєвим, тому дослідження його та виокремлення суттєвих чинників, що впливають на реалізацію проекту чи програми, є актуальною проблемою дослідження. Використання математичного апарату є засобом для дослідження простору, взаємозв’язків всередині простору та поза його межами. У статті запропоновано підхід щодо формалізації ментального простору зацікавлених сторін з використанням математичної теорії множин. Виокремлені основні множини: знань, соціальна позиція, культурний рівень та зацікавленість, які включає ментальний простір. Проаналізовано можливий вплив зацікавлених сторін на реалізацію проекту чи програми. Досліджено взаємодію ментальних просторів зацікавлених сторін та проектного менеджера/команди проекту, а також описано можливість управління ментальним простором зацікавлених сторін проектним менеджером/командою проекту. Показано за допомогою чого можна здійснювати таке управління і яким чином це може відбуватись.
Анотація (рус): 
Ментальное пространство заинтересованных сторон является одним из четырех ментальных пространств, которые входят в широкое ментальное пространство проекта или программы. Влияние этого пространства на реализацию проекта или программы является существенным и значимым, поэтому его исследование и выделение важных составляющих, которые влияют на реализацию проекта или программы, является актуальной проблемой исследования. Использование математического аппарата является средством для исследования соответствующего пространства, взаимосвязей в середине пространства и за его пределами. В статье предложен подход касательно формализации пространства заинтересованных сторон с использованием математической теории множеств. Выделены основные множества: знания, социальная позиция, культурный уровень и заинтересованность, которые включает ментальное пространство. Проанализировано возможное влияние заинтересованных сторон на реализацию проекта или программы. Исследовано взаимодействие ментальных пространств заинтересованных сторон и проектного менеджера/команды проекта, а также описана возможность управления ментальным пространством заинтересованных сторон проектным менеджером/командой проекта. Показано при помощи чего можно осуществлять такое управление и каким образом это может осуществляться.
Анотація (англ): 
A stakeholder mental space is one of fourth mental spaces which are included in the wide project or program mental space. Influence of the space on project or program implementation is important and essential. That is why researching and marking essential elements of this space that are influenced on the project or program implementation, is important research problem. Using mathematical tool is a means to undertake relevant space study and relationships in or out the space. Using approach of mathematical set theory was proposed to formalize of the space in the article. Main sets were separated out, such as knowledge, social class, culture and interest, which include the mental space. It was analyzed potential influence of stakeholders on project or program implementation. Interaction of mental spaces stakeholders and project manager/project team was researched. Possibility of management of stakeholder mental space by project manager/project team was described. It was demonstrated which way and how can do it.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Март 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

1. Веренич, О.В. Формалізована модель ментального простору проектного менеджера/команди проекту [Текст] / О.В. Веренич // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №24. – С. 23 – 29.

2. Веренич О.В. Концептуальна модель формування ментального простору [Текст] / О.В. Веренич // Управління розвитком складних систем. – 2015. – №23. – С.39 – 43.

3. Керівництво з питань проектного менеджменту (PMBOK® Guide) (2013, 5-та редакція), Newtown Square, PA, США: Інститут проектного менеджменту, 589 С. ISBN 978-1935589679

4. Мансуров Р.Е. Как определить заинтересованные стороны проекта? [Електронний ресурс] / Р.Е. Мансуров // Сайт «Административно-управленческий персонал». – Режим доступу: http://www.aup.ru/articles/investment/26.htm

5. Сайт «PM Help» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pmphelp.net/index.php?id=152

6. Сайт «Основи соціології» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sociologybest.ru/solots-463-2.html

7. Фрідман, А. Зацікавлені сторони проекту: Теорія та Практика [Текст]/ А. Фрідман, С. Майлс. – Оксфорд: Пресса Оксфордського університету, 2006. – 330 с.

8. Менделоу А. Створення карт зацікавлених сторін/ А. Менделоу// Тези доповіді на 2-й Міжнародній конференції з інформаційних систем, Кембрідж, МА, 1991 – С. 67-73.

9. Мітчел, Р.К. (1997). До теорії ідентифікації зацікавлених сторін та виявлення основних характеристик: визначення принципу, хто і що дійсно має значення / Р.К.Мітчел, Б.Р.Ейгл, Д.Дж.Вуд// Академія управлінського огляду. – 1997. – Т.22, № 4, С. 853 – 888.

10. Кадыкова, И.Н. Управление ожиданием заинтересованных сторон для обеспечения жизнеспособности продукта проекта информатизации / И.Н. Кадыкова, И.В. Чумаченко // Управління розвитком складних систем. – 2014. – № 19. – С.34-38.

11. Рич, М.І. Цінності зацікавлених сторін в соціальних та комерційних проектах [Текст] / М.І. Рич // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 13. – С.45-49.

References: 

 

1. Verenych, O. (2015). Formalized model of project manager/project team mental space. Management of Development of Complex Systems. Kyiv, Ukraine: 24, 23-29.

2. Verenych, O. (2015). Conceptual model of mental space formation. Management of Development of Complex Systems. Kyiv, Ukraine: 23, 39-43.

3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (2013, 5th ed.), Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, p. 589. ISBN 978-1935589679

4. Mansurov, R. Ye. Kak opredelit’ zainteresovannye storony proekta? [How to identify project stakeholders?] Retrieved from: http://www.aup.ru/articles/investment/26.htm [in Russian].

5. Site «PM Help» [Site «PM Help»]. - Retrieved from: http://www.pmphelp.net/index.php?id=152 [in Russian].

6. Site «Osnovy sotsiologiyi» [Site “SociologyBest”]. - Retrieved from: http://www.sociologybest.ru/solots-463-2.html [in Russian].

7. Friedman, A., Miles, S. (2006). Stakeholders: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 330.

8. Mendelow, A. (1991). Stakeholder Mapping. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems. Cambridge, MA, 67-73.

9. Mitchell, R.K. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts/ R.K.Mitchell, B.R.Agle, D.J.Wood// Academy of Management Review, 22(4), 853-888.

10. Kadykova, I. (2014). Management stakeholder expectations to ensure the viability of the informatization project's product / I. Kadykova, I. Chumachenko // Management of Development of Complex Systems, 19, 34-38.

11. Rych, М. (2013). Stakeholders values in social and economic projects. Management of Development of Complex Systems. Kyiv, Ukraine: 13, 45-49.