ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Заголовок (російською): 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Заголовок (англійською): 
SIMULATION MODELING IN THE PROJECT ACTIVITY OF THE COMPANY
Автор(и): 
Егорченкова Н.Ю.
Автор(и) (англ): 
Yehorchenkova Nataliia
Ключові слова (укр): 
інформаційна система управління проектами; імітаційне моделювання; метод Монте-Карло; виробнича діяльність; проектна діяльність
Ключові слова (рус): 
информационная система управления проектами; имитационное моделирование; метод Монте-Карло; производственная деятельность; проектная деятельность
Ключові слова (англ): 
information system of project management; .simulation modeling; method of Monte-Carlo; production activity; project activity
Анотація (укр): 
На сьогодні основною тенденцією в розвитку інформаційних технологій управління проектами є повний перехід «в хмару». Наступне покоління інформаційних систем повинно містити інтелектуальну складову. На вітчизняних підприємствах протягом декількох років успішно функціонує представлена автором інформаційна система управління проектами – PRP-system. Ця система містить вищезазначену інтелектуальну складову – імітаційний модуль. Знаючи технологію виготовлення і кількість наявних ресурсів, комп'ютер починає перебирати різні варіанти розподілу ресурсів по роботах. При цьому імітаційний модуль намагається максимально рівномірно завантажити ресурси, щоб у них не було простоїв в роботі. При використанні імітаційного модуля здійснюється пошук найкращих рішень з урахуванням функціонування всього підприємства, що досягається шляхом підвищення інформованості всіх управлінських служб. Реалізація імітаційного модуля дозволяє говорити про створення нового класу систем управління проектами та підприємствами. Такі системи одночасно вирішують завдання інформаційного забезпечення функціональних і проектно-орієнтованих служб управління операційною та проектною діяльністю підприємства, що інтегрує їх зусилля на досягнення як стратегічних, так і тактичних цілей підприємства.
Анотація (рус): 
В настоящее время основной тенденцией в развитии информационных технологий управления проектами является полный переход «в облако». Следующее поколение информационных систем должно содержать интеллектуальную составляющую. На отечественных предприятиях на протяжении нескольких лет успешно функционирует представленная автором информационная система управления проектами PRP-system. Данная система содержит вышеупомянутую интеллектуальную составляющую – имитационный модуль. Зная технологию изготовления и количество имеющихся в наличии ресурсов, компьютер перебирает различные варианты распределения ресурсов по работам. При этом имитационный модуль старается максимально равномерно загрузить ресурсы, чтобы у них не было простоев в работе. При использовании имитационного модуля осуществляется поиск наилучших решений с учетом функционирования всего предприятия, что достигается путем повышения информированности всех управленческих служб. Реализация имитационного модуля позволяет говорить о создании нового класса систем управления проектами и предприятиями. Такие системы одновременно решают задачи информационного обеспечения функциональных и проектно-ориентированных служб управления операционной и проектной деятельностью предприятия, что интегрирует их усилия на достижение как стратегических, так и тактических целей предприятия.
Анотація (англ): 
At present, the main trend in the development of information technology project management is a complete shift "in the cloud". The next generation of information systems must contain intellectual component. For domestic enterprises, for several years, successfully functions provided by the author of Project Management Information System – PRP-system. This system includes the aforementioned intellectual component – simulation module. Knowing the manufacturer and the number of resources available technology, the computer starts to try various options for the allocation of resources for the work. In this simulation module tries to load the resources evenly so they had no downtime. When using the simulation module searches for the best solutions, taking into account the functioning of the enterprise, which is achieved by increasing the awareness of all administrative services. Implementation of a simulation module allows to speak about the creation of a new class of project management systems and enterprises. Such systems are, at the same time solve the problem of information support of functional and design-oriented management services, operational and project activities of the enterprise, that is, in fact, integrate their efforts to achieve both strategic and tactical objectives of the enterprise.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
17 Март 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 

 

 1. Тесля Ю.Н. Продуктовые системы планирования проектов [Текст] / Ю.Н. Тесля, А.В. Егорченков, Н.Ю. Егорченкова, Д.С. Катаев // Зб. наук. праць «Управління проектами та розвиток виробництва». – Луганськ– 2012. – № 1(41) – С. 13–19.
 2. Тесля Ю.Н. Система управления проектами авиастроительного предприятия [Текст]/ Ю.Н. Тесля, А.В. Егорченков, Д.С. Катаев, Н.А. Черная // Зб. наук. праць «Управління розвитком складних систем». – К.: – 2012. – №8. – с. 55–60.
 3. Тесля Ю.М. Project Resources Planning (PRP) – новий клас ERP систем в матричних інформаційних технологіях управління Підприємствами & Проектами [Текст] /Ю.М. Тесля// 3 міжнародна науково–практична конференція «Управління проектами у розвитку суспільства», 2007 р. – С. 22–23.
 4. Хайдаров К.А. Основы компьютерного моделирования[Текст] / К.А. Хайдаров // Курс лекций, Deutsch-Kassachische Universität, 2010.
 5. Аристов А. О. Теория квазиклеточных сетей: научная монография [Текст] / А.О.Аристов. – М: МИСиС, 2014.  188 с.
 6. Самарский А.А. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры. [Текст] / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – М.: Наука, 1997.  320 с.
 7. Глинский Б. А. Моделирование как метод научного исследования [Текст]/ Б.А. Глинский. – М., 1965.
 8. Хемди А. Таха. Глава 18. Имитационное моделирование [Текст]/ Хемди А. Таха. – М.: «Вильямс», 2007. С. 697-737
 9. Строгалев В. П. Имитационное моделирование [Текст]/ В.П. Строгалев, И.О. Толкачева // МГТУ им. Баумана, 2008. С. 697-737.
 10. Сайт «Имитационное моделирование (метод Монте-Карло)» [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://economy-ru.com/investirovanie-biznes/imitatsionnoe-modelirovanie-metod-monte.html.
 11. Балашов В.Г. Механизмы управления организационными проектами [Текст] / В.Г. Балашов, А.Ю. Заложнев, А.А. Иващенко, Д.А. Новиков. – М.: ИПУРАН, 2003. – 84 с.
 12. Бурков В.Н. Как управлять организациями [Текст] / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М.: Синтез, 2004. – 400 с.
 13. Бурков В.Н. Как управлять проектами [Текст] / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 1997. – 188 с.
 14. Воронин А.А. Оптимальные иерархические структуры [Текст] / А.А. Воронин, С.П. Мишин. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 210 с.
 15. Губко М.В. Управление организационными системами с коалиционным взаимодействием участников [Текст]/ М.В. Губко. – М.: ИПУ РАН, 2003. 140 с.
 16. Ермаков С.М. Метод Монте-Карло в вычислительной математике: Вводный курс [Текст] / С.М. Ермаков. – СПб.: Невский Диалект.
References: 

 

 1. Teslia, Y.N. (2012). Product systems project planning/ Y.N. Teslia, A.V. Iegorchenkov, N.Y. Yehorchenkova // Project management and development of production. Lugansk, Ukraine: 1, 13-19.
 2. Teslia, Y.N. (2012). Project Management system of aircraft building company / Y.N. Teslia, A.V. Iegorchenkov, D.S. Kataiev, N.A. Chorna // Management of development of complex systems. Kyiv, Ukraine: 8, 55-60.
 3. Teslia, Y.M. Project Resources Planning (PRP) – novyi klas ERP system v matrychnykh informatsiinykh tekhnolohiiakh upravlinnia pidpryiemstvamy & proektamy [Project Resources Planning (PRP) a new class of ERP systems in matrix information technology & management enterprises Project]. Proceedings from UPRS’07: 3 Mizhnarodna naukovo-praktichna konferentsiia «Upravlinnia proektami u rozvitku spilstva» The International Scientific and Practokal Conference “Project management in social development”. Kyiv: KNUCA [in Ukrainian]
 4. Khaidarov, K.A. (2010). Fundamentals of computer modeling: Deutsch-Kassachische Universität
 5. Aristov, A.O. (2014). The theory of quasi cellular networks. Moskow, Russia: MISiS.
 6. Samarsky, A.A. & Mykhailov, A.P (1997). Math modeling. Ideas. Methods. Examples. Moskow, Russia: Science.
 7. Hlynskyi, V.A. (1965). Simulation as a method of scientific research/ Moskow, Russia.
 8. Khemdy, A. Takha (2007). Chapter 18. Simulation modeling. Moskow, Russia: Williams.
 9. Strohalev, V.P. & Tolkacheva, Y.O. (2008). Simulation modeling. Moskow, Russia: MSTU. Bauman.
 10. Simulation modeling (Monte Carlo method). http://economy-ru.com Retrieved from http://economy-ru.com/investirovanie-biznes/imitatsionnoe-modelirovanie-metod-monte.html [in Russian].
 11. Balashov, V.H. Zalozhnev, A.Y., Ivashchenko, A.A. & Novikov, D.A. The mechanisms of organizational project management (2003). Moskow, Russia: ISP RAS, 84.
 12. Burkov, V.N. & Novikov, D.A. (2004). How to manage organizations. Moskow, Russia: Sinteg, 400.
 13. Burkov, V.N. & Novikov, D.A. (1997). How to manage projects. Moskow, Russia: Sinteg, 188.
 14. Voronin, A.A. & Mishin, S.P. (2003). Optimal hierarchical structure. Moskow, Russia: ISP RAS, 210.
 15. Gubko, M.V. (2003). Organizational systems management interaction with the coalition parties. Moskow, Russia: ISP RAS, 140.
 16. Ermakov, S.M. The Monte Carlo method in computational mathematics: Introductory course. Saint Petersburg, Russia: Nevsky Dialect, 312.