ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Заголовок (російською): 
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Заголовок (англійською): 
SIMULATION LIFECYCLE MANAGEMENT TOURIST COMPLEX
Автор(и): 
Ліп’яніна Х.В.
Автор(и) (англ): 
Lipyanina Cristina
Ключові слова (укр): 
туристичне підприємство; замок; потік туристів; імітаційне моделювання; AnyLogic Personal Learning Edition
Ключові слова (рус): 
туристическое предприятие; замок; поток туристов; имитационное моделирование; AnyLogic Personal Learning Edition
Ключові слова (англ): 
travel company; castle; tourists; simulation; AnyLogic Personal Learning Edition.
Анотація (укр): 
З точки зору історіографії розглядаються наукові підходи щодо вивчення туризму як окремої галузі народного господарства та об’єкта наукових досліджень. Розвиток туризму означає ефективне управління всіма видами ресурсів, забезпечення задоволення економічних, спеціальних та естетичних потреб туристів за умов збереження культурної цілісності, екологічної безпеки, біологічного різноманіття та систем життєзабезпечення середовища відпочинку. Основною метою дослідження є розробка стратегічного планування діяльності підприємств туристичної галузі та розроблення на цій основі практичної реалізації за допомогою AnyLogic Personal Learning Edition 7.2.0 діяльності замку у м. Скалат Тернопільської області. Запропонований комплексний підхід дозволяє досліджувати замок в різних аспектах як соціально-економічної системи з рисами проекту, процесу, об’єкта та середовища.
Анотація (рус): 
С точки зрения историографии рассматриваются научные подходы к изучению туризма как отдельной отрасли народного хозяйства и объекта научных исследований. Высокое развитие туризма означает эффективное управление всеми видами ресурсов, обеспечение удовлетворения экономических, специальных и эстетических потребностей туристов при сохранении культурной целостности, экологической безопасности, биологического разнообразия и систем жизнеобеспечения отдыха среды. Основной целью исследования является разработка стратегического планирования деятельности предприятий туристической отрасли и разработка на этой основе практической реализации с помощью AnyLogic Personal Learning Edition 7.2.0 деятельности замка в м.Скалат Тернопольской области. Предложенный комплексный подход позволяет исследовать замок в различных аспектах как социально-экономической системы с чертами проекта, процесса, объекта и среды.
Анотація (англ): 
In terms of historiography considered scientific approaches to the study of tourism as a particular sector of the economy and the object of research. The high tourism development means effective management of all types of resources, meet the economic, special and aesthetic needs of tourists while preserving the cultural integrity, environmental safety, biological diversity and life support systems recreation environment. The main purpose of the study is to develop a strategic planning of enterprises and development of the tourism industry on this basis practical implementation using AnyLogic Personal Learning Edition 7.2.0 of the castle in m.Skalat Ternopil region. The proposed integrated approach allows us to explore the castle in various aspects of a socio-economic system with the features of the project, process, object and environment.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
11 Апрель 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль
Литература: 

 

1. Справочные руководства по библиотекам AnyLogic: Пешеходная библиотека [Електронний ресурс] // AnyLogic. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.anylogic.ru/anylogic/help/nav/3_1.

2. Концепція реставрації та пристосування замку. [Електронний ресурс] // Архітектурна майстерня Юрія Вербовецького. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://nzzt.com.ua/print.php?type=A&item_id=91.

3. Приложение. Java в AnyLogic: Основы Java для AnyLogic [Електронний ресурс] // AnyLogic. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.anylogic.ru/anylogic/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/code/Functions .html?resultof.

4. В’їзний туризм: навчальний посібник / Авторський колектив: Коваль П. Ф., Алєшугіна Н. О., Андрєєва Г. П. та інші. – Ніжин: Видавництво Лук’яненко В. В., 2010. – 304 с.

5. Бойко М. Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі [Текст] / М. Г. Бойко. – К.: КНТЕУ, 2010. – 524 с. – ISBN 978-966-629- 427-7. – С. 217.

6. Монтехано Монтанер Х. Структура туристического рынка. – Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. – 230 с.

7. Забалдіна Ю. Б., Ліщинський О. Л. Дві адаптивні моделі короткострокового прогнозування туристичних потоків / Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2006. – №1. – С. 406 410.

8. Михайліченко Г. І. Інноваційні зміни у розвитку світового туристичного ринку / Бізнес Інформ, № 6. – 2011.
 – С. 4952.

9. Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. – ISBN 978-611-01-0280-3.

10. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Управлінська книга», 2003. – С.278. – ISBN 966-680-080-2.

11. Тищенко Т. І. Складові інноваційного потенціалу підприємства / Тищенко Т. І. // Инновации в создании и управлении бизнесом: Мат.-ли між-ї наук. онлайн-конф. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський Національний гірничий університет, 2010. – С. 118 122.

12. Близнюк Т. П. Инновационная деятельность предприятия и ее составляющие // Бизнес Информ. – 2007. – № 9 (1). – С. 71 74.

13. Липьянина, К. В. Имитационная модель транспортного маршрута к туристическим объектам в регионе. / К.В. Липьянина // Системные технологии. – 2015. – №3. – С. 8 21.

14. Гайна Г. А. Концепція багатомодельного підходу до розробки інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у містобудівництві / Г.А. Гайна. // Управління розвитком складних систем. – 2010. – С. 28 34.

References: 

 

 1. Reference for AnyLogic libraries management: Pedestrian library. (2014). Retrieved from: AnyLogic: http://www.anylogic.ru/anylogic/help/nav/3_1
 2. Kontseptsіya restavratsії that pristosuvannya castle. (2012). Retrieved from: Arhіtekturna Maisternia Yurіya Verbovetskogo.: http://nzzt.com.ua/print.php?type=A&item_id=91.
 3. Application. Java in AnyLogic: Fundamentals of Java for AnyLogic. (2014). Retrieved from: AnyLogic: http://www.anylogic.ru/anylogic/help/topic/com.xj.anylogic.help/html/code/Functions .html? Resultof =% 22% d1 of% 84% d1 of% 83% d0% bd% d0% ba% d1% 8
 4. Koval, P.F. (2010). Inbound tourism: Tutorial. Nіzhin: Luk'yanenko VV, 304.
 5. Boyko, M.G. (2010). Value-oriented management in tourism [Text]. Kiev: KNTEU.
 6. Montaner, H. (1997). The structure of the tourist market. Smolensk: Publishing House of the SGU.
 7. Zabaldіna, Y.B., Lischinskii, L.O. (2006). Two adaptive model of short-term forecasting of tourist flows. Strategy of Ukraine (economics, sociology, law):1, 406-410.
 8. Muhaylichenko, G. (2011). Innovative changes in the development of world tourism market.Business Inform, 6, 49-52.
 9. Zaharchenko, V. (2012). Innovation Management: Theory and Practice in the economic transformation. Teach. guidances: Center of educational literature.
 10. Ilyasenko S. (2003). Management of innovation development: challenges, concepts, methods: Manual. Sumi: SED "Upravlіnska book."
 11. Tushchenko, T. (2010). Components of innovative potential of enterprise. Innovation in the creation and management of busi- Som: Proc. of intrn. online Conf. (118-122). Dnipropetrovs'k: Dnіpropetrovsky Natsіonalny gіrnichy University.
 12. Bluznyuk, T. (2007). The innovative activity of the enterprise and its components. Business Inform, 9 (1), 71-74.
 13. Lipyanina, K. (2015). Simulation model of the transport route to the tourist sites in the region. System Technology, 8-21.
 14. Haina, G. (2011). The concept of multi-model approach to the development of intelligent decision support systems in town planning. Management of development of complex systems, Kyiv, Ukraine: KNUCA, 1, 28-34.