ФОРМУВАННЯ ДИСКРЕТНОЇ МОДЕЛІ ПРОСТОРОВОЇ ОБОЛОНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНХОІДАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ

Заголовок (російською): 
ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБОЛОЧКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНХОИДАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Заголовок (англійською): 
THE FORMATION OF THE DISCRETE MODEL OF SPATIAL SHELL WITH USING CONCHOIDAL TRANSFORMATION
Автор(и): 
Ботвіновська С.І.
Автор(и) (англ): 
Botvinovska S.
Ключові слова (укр): 
геометричне моделювання; архітектурне формоутворення; дискретний каркас; конхоідальне перетворення
Ключові слова (рус): 
геометрическое моделирование; архитектурное формообразование; дискретный каркас; конхоидальное преобразование
Ключові слова (англ): 
geometric modeling, architectural shaping, discrete frame, surface properties, the transformation conchoidal, static-geometric method
Анотація (укр): 
В роботі розглядається використання активного перетворення координат системи на основі конхоідального перетворення у просторі для геометричного моделювання дискретного каркасу поверхні на довільно заданому опорному контурі і за заданими композиційними властивостями. Наведено приклад формування дискретного каркасу поверхні, яка зберігає схожість форми, із заданою поверхнею-прообразом, а саме форму конхоідального циліндру. Подібний підхід можна використовувати у проектування криволінійних конструкцій в архітектурі.
Анотація (рус): 
В работе представлен новый способ формирования дискретных каркасов поверхностей с использованием активного преобразования координат. В качестве примера, для геометрического моделирования дискретного каркаса поверхности на произвольно заданном опорном контуре, с сохранением композиционных свойств заданной поверхности-прообраза рассматривается конхоидальное преобразование в пространстве. Представлен алгоритм моделирования дискретного каркаса поверхности, которая приближается по форме к поверхности конхоидального цилиндра. Описанный способ можно использовать в проектировании криволинейных конструкций в архитектуре.
Анотація (англ): 
The new method of forming of discrete frameworks of surfaces is in-process presented with the use of active transformation of coordinates. As an example, the geometrical design of discrete framework of surface on the arbitrarily initial contour. The surface is modeled with preservation of the composition properties if you specify the surface-prototype. Explore the transformation conchoidal in space. The algorithm of design of discrete framework of surface proposed, which is shaped like a conchoidal cylinder. The described method can be used in the design of curved structures in architecture. Again it is shown that the synthesis of static-geometric method and of various transformations (for example, a projective transformation, the quadratic transformation, of active transformation of coordinates) provides opportunities for modeling discrete surfaces based on the specific geometric shape. The proposed method of transferring the shape features of the surface-prototype to a modeled surface with given initial conditions allows the designer or architect to formally receive a curvilinear architectural surfaces.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
18 Апрель 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. Ковалев, С.Н. Формирование дискретных моделей поверхностей пространственных архитектурных конструкций: дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Ковалев Сергей Николаевич. – М.: МАИ, 1986. – 348 с.
 2. Ковальов, С.Н. Геометричне моделювання поверхонь із заданими властивостями в дизайні та архітектурі / С.Н. Ковальов, С.И. Ботвіновська, А.В. Золотова // Управління розвитком складних систем. – 2016. ‑ № 25. – С. 121-125.
 3. Ковальов, С.Н. Геометричне моделювання СГМ за допомогою інверсії / С.Н. Ковальов, С.И. Ботвіновська,
  А.В. Золотова // Сучасні проблеми моделювання. – 2016. ‑ № 5.
  – С. 47-57.
 4. Коротич, А.В. Новые архитектурные формы линейчатых квазимногогранников [Электронный ресурс] /
  А.В. Коротич //Архитектон: извест
  ия вузов. – 2015. –№ 2(50). URL:http://archvuz.ru/2015_2/3.
 5. Кащенко, А.В Моделирование направления развития биоформы [Текст] / А.В.Кащенко// Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2013. – № 92. – С. 44-51.
References: 

 

 1. Kovalev, S.N. (1986). The formation of discrete surface models spatial architectural structures / S.N. Kovalev // Extended abstract of Doctor’s thesis. Sumy: SumSU [Ukrainian].
 2. Kovalev, S.N. (2016). Geometric modeling of the surfaces with given properties in design and architecture /
  S.N. Kovalev, S.I. Botvinovska, A.V.Zolotova //
  Management of development of complex systems, 25,121-125.
 3. Kovalev, S.N. (2016). Geometric modeling of static-geometric method surfaces with inversion transformation /
  S.N. Kovalev, S.I. Botvinovska, A.V. Zolotova // Management of
  Modern problems of modeling, 5, 47-57.
 1. Korotich, A.V. (2015). New architectural forms bar quasi polyhedral/ А.V.Korotich [Electronic source]:URL:http://archvuz.ru/2015_2/3. –. № 2(50).
 1. Kashenko, A.V. (2013). Modeling of the bio-form development direction // The applied geometry and engineering graphics, (92), 44-51.