МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВЗАЄМОДІЇ ВНЗ ТА РИНКУ ПРАЦІ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И РЫНКА ТРУДА
Заголовок (англійською): 
MODEL OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS RESULTING IN INTERACTION BETWEEN HIGH SCHOOLS AND THE LABOR MARKET
Автор(и): 
Ярмолюк А.Т.
Автор(и) (англ): 
Yarmoliuk Alyona
Ключові слова (укр): 
освітній процес; вимоги; ринок праці; компетенції; компетентнісна модель; працевлаштування
Ключові слова (рус): 
образовательный процесс; требования; рынок труда; компетенции; компетентностная модель; трудоустройство
Ключові слова (англ): 
educational process; requirements; labor market; competence; competence model; employment
Анотація (укр): 
Розглянуто перспективи взаємодії системи вищої освіти та ринку праці для формування затребуваних компетенцій фахівців, що підвищує гарантії працевлаштування випускників ВНЗ і як наслідок – конкурентоспроможність навчального закладу. Побудовано компетентнісну модель фахівця, яка передбачає врахування професійних вимог організацій-роботодавців, відповідно до якої університет організовує навчання студентів. Спроектовано освітньо-професійні траєкторії навчання фахівців, які включають в себе взаємодію ВНЗ та підприємств-партнерів. Обґрунто ванонеобхідність формування у студентів затребуваних роботодавцями професійних компетенцій, що сприяє успішному працевлаштуванню.
Анотація (рус): 
Рассмотрены перспективы взаимодействия системы высшего образования и рынка труда для формирования востребованных компетенций специалистов, что повышает гарантии трудоустройства выпускников вузов и как следствие – конкурентоспособность учебного заведения. Построена компетентностная модель специалиста, которая предусматривает учет профессиональных требований организаций-работодателей, в соответствии с которой университет организовывает обучение студентов. Спроектированы образовательно-профессиональные траектории обучения специалистов, которые включают в себя взаимодействие вузов и предприятий-партнеров. Обосновывается необходимость формирования у студентов востребованных работодателями профессиональных компетенций, что способствует их успешному трудоустройству.
Анотація (англ): 
The article considers the prospects of cooperation between higher education and labor market, that's raises college graduates employment and as a result – the institution's competitiveness also rising. There is specialist competence model build, it provides accounting of employers organizations professional requirements. According the model University organizes students training. There are educational and professional learning path designed, they includes interaction between universities and enterprise partners. The necessity of students' professional competencies, which demanded by employers, totally confirmed. It’s contributes for successful employment.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 26, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
20 Апрель 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Хмельницький національний університет, Хмельницький
Литература: 

 

1. Носова О.В. Конкурентоспроможність підготовки фахівців вищими навчальними закладами відповідно до вимог ринку праці / О.В.Носова, О.С.Маковоз // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 9. – С. 99 – 104.

2. Товажнянський Л.Л. Діяльність вищого навчального закладу по підвищенню якості підготовки фахівців /
Л.Л. Товажнянський, С.І. Бухкало // Вісник НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ». 2012. – № 10. – С. 3 – 12

3. Захарчин Р. М. Гармонізація відносин вищої школи і ринку праці як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства / Р. М. Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 268 273. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_769_42.

4. Даньків Й. Я. Співпраця університетів і підприємств на сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин України / Й. Я. Даньків, М. С. Попович, Ю. Я. Волошина // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер : Економіка. – 2013. – Вип. 4. – С. 81 84. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_17.

5. Балуева Т.В.  Взаимодействие вуза с работодателями как фактор успешного трудоустройства выпускников / Т.В. Балуева // Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика. – 2014. – № 1. – С. 3 – 10.

6. Безвух, С.В. Соціальне партнерство науки бізнесу: форми взаємодії, проблеми [Текст] / С. В. Безвух, А. Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 3, т. 3. – С. 7 – 14.

7. Безтелесна Л. Механізми взаємодії роботодавців та вищих навчальних закладів в системі безперервної освіти / Л. Безтелесна // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 1.2. – С. 174 – 177. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1.

8. Ярмолюк А. Т. Проектування оптимальних адаптивних освітньо-виробничих траєкторій в освітньому середовищі / А. Т. Ярмолюк // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків, 2015. – Вип. 11 (136). – С. 224 229. – http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4261

9. Збродська О. В. Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та їхня кваліфікаційна відповідність вимогам ринку праці / О. В. Збродська, Є. В. Шахраюк-Онофрей // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. – 2014. – Вип. 27. – С. 303 310. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_27_48.

10. Калініна І.О. Врахування компетентності експертів у методах багатокритеріального аналізу в задачах раціонального вибору / І.О. Калініна, О.П. Гожий, Г.О. Мусенко // Наук. праці Чорномор. держ. універ. Комп’ютерні технології. – Вип. 179. – Том 191. – С. 116 – 123.

11. Грабовецький, Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія /
Б Є. Грабовецький. Вінниця : ВНТУ, 2010. — 171 с.

References: 

 

 1. Nosova, О.V. (2011). Competitiveness of training specialists by university in accordance with the requirements of the labor market / O.V. Nosova, O.S. Makovoz // Information technologies in education, 9, 99 104.
 2. Tovazhnyansky, L.L. (2012). Activities university to improve the quality of training / L.L Tovazhnyansky, S.I Buhkalo // News of NTU "KhPI", 10, 3 – 12.
 3. Zaharchyn, R.M. (2013). Harmonization of relations of higher education and the labor market as a prerequisite for innovation development of society // News of National University "Lviv Polytechnic", 769, 268 273. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_769_42.
 4. Dankiv, J. Ya. (2013). Cooperation of universities and enterprises at the present stage of socio-economic relations of Ukraine / J. Jа. Dankiv, M. S. Popovic, Yu. Ya Voloshina // News of the Uzhgorod University, 4, 81 – 84. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_17.
 5. Balueva, T.V. (2014). The interaction of the university and employers as a factor in the successful employment of graduates // International e-magazine. Sustainable Development: Science and Practice, 1, 3 – 10.
 6. Bezvuh, S. V. (2015). Social partnership of science and business: forms of cooperation, problems / S.V. Bezvuh, A.Yu Stopchak // News of Khmelnytskyi National University, 3, 3, 7 – 14.
 7. Beztelesna, L. (2013). Mechanisms of interaction between employers and universities in the system of lifelong learning // New pedagogical thought, 1.2, 174 – 177. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1.
 8. Yarmoliuk, А. T. (2015). Designing the optimal production of adaptive educational trajectories in an educational // Information processing systems, v. 11 (136), 224 – 229. Retrieved from http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4261.
 9. Zbrodska, O. V. (2014). Problems of employment of university graduates and their qualification with labor market requirements / О. V. Zbrodska, E. V. Shahrayuk-Onofrey / News of Bukovyna State Finance and Economics University, v. 27, 303 310. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_27_48.
 10. Kalininа, І. О. (2013). Taking into account the competence of experts in multi analysis methods in problems of rational choice / I.O. Kalinina, A.P Hozhyy, G.A Musenko // Scientific papers of Black Sea State University, v. 179, 191, 116 – 123.
 11. Grabovetskiy B. E., (2010) Methods of expert assessments: Theory, Methodology, Directions of use: monograph. Vinnitsa, Ukraine: Vinnitsia national technical university, 171.