ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ В РАМКАХ ПРОГРАМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Заголовок (російською): 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ В РАМКАХ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Заголовок (англійською): 
INTEGRATED MANAGEMENT OF INVESTMENT-CONSTRUCTION PROJECTS IN THE FRAME OF REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Автор(и): 
Бугров О.В.
Бугрова О.О.
Автор(и) (англ): 
Bugrov Olexander
Bugrova Olena
Ключові слова (укр): 
інтегроване виконання проектів; програми регіонального розвитку; концепція кумулятивного управління цінністю; інформаційне моделювання будівництва
Ключові слова (рус): 
интегрированное выполнение проектов; программы регионального развития; концепция кумулятивного управления ценностью; информационное моделирование строительства
Ключові слова (англ): 
integrated project delivery; programs of regional development; concept of cumulative value management; building information modeling
Анотація (укр): 
Розглянуто сучасні науково-практичні підходи до управління інвестиційно-будівельними проектами та актуальні питання запровадження інтегрованого виконання проектів й інформаційного моделювання об’єктів будівництва в системі з кумулятивним управлінням цінністю. Ці підходи комплексно сприяють використанню в проектах самих передових технологій, зменшенню відходів, захисту навколишнього середовища, оптимізації ціноутворення в будівництві, раціоналізації витрат життєвого циклу, максимальному поліпшенню споживчих / функціональних характеристик об’єктів. Доведено, що злагоджене запровадження зазначених методологій є не просто модою («штучним орієнтиром» для менеджменту), а відповідає природним моделям доцільної бізнес-поведінки суб’єктів господарювання. Показано, що найкращий ефект від зазначених підходів може бути досягнутий в серіях проектів у складі програм регіонального розвитку.
Анотація (рус): 
Рассмотрены современные научно-практические подходы к управлению инвестиционно-строительными проектами и актуальные вопросы применения интегрированного выполнения проектов и информационного моделирования объектов строительства в системе с кумулятивным управлением ценностью. Эти подходы комплексно способствуют использованию в проектах самых передовых технологий, уменьшению отходов, защите окружающей среды, оптимизации ценообразования в строительстве, рационализации затрат жизненного цикла, максимальному улучшению потребительских / функциональных характеристик объектов. Доказано, что слаженное применение этих технологий является не просто модой («искусственным ориентиром» для менеджмента), а соответствует естественным моделям целесообразного бизнес поведения субъектов хозяйствования. В результате исследования показано, что наилучший эффект от указанных подходов может быть достигнут в сериях проектов в составе программ регионального развития.
Анотація (англ): 
This article examines the modern scientific and practical approaches to construction project management. It embraces the actual topics on application of integrated project delivery (IPD) and building information modeling (BIM) in context of cumulative value management (CVM). The process of natural selection in economical evolution works at the level of the project group (owner – contractor – designer/architect – etc.) Selfish project participants have a better chance to benefit than project participants which have cooperative behaviour. But integrated project groups (teams) have much better chance to benefit than project groups of selfish participants. It is for this reason that regional societies that adopt cooperative behaviour and techniques (IPD, BIM, CVM) are likely to be on a better competitive edge than those where it is every company for itself. Thus the regional development programs can be considered as useful environment for adoption of cumulative and integrated project approaches. As a result, a conceptual analytical grid (projects – series of projects – projects within programs – series of projects within programs) was developed. This “box model” visually shows that the highest economic effect from application of IPD, BIM and CVM can be achieved in series of projects within programs.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 27, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 27, 2016
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Июль 2016
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

 

 1. P2M (Project & Program Management for Enterprise Innovation) Guidebook (2008). – Project Management Association of Japan.
 2. Бугров О.В. Управління цінністю у проектах «під ключ» [Текст]/ Бугров О.В., Бугрова О.О. // Управління розвитком складних систем: Збірник наукових праць – 2015. – №22 (1) – С.26–32. dx.dol.org\10.13140/RG.2.1.4703.4324
 3. Integrated project delivery: a guide. – AIA, 2007. – 62 р.
 4. Ніколаєв В.П. Сучасна система знань з економіки та управління будівельними об’єктами / В.П. Ніколаєв, Т.В. Ніколаєва // Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник – К.: НДІБВ, 2014. – № 56. – С. 89-92.
 5.  Ніколаєв В.П. Інформаційне моделювання будівель: імперативи оптимізації будівельно-експлуатаційного процесу / В.П. Ніколаєв, Т.В. Ніколаєва // Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник – К.: НДІБВ, 2015. – №59. – С.16-24 .
 6.  Барабаш М.С. Нова концепція автоматизації проектування об'єктів будівництва на основі цифрової моделі / М. С. Барабаш, С. Д. Коба // Будівництво України. – 2004. – № 5. – С. 31-34.
 7. В.С. Судак. Управление проектами в комплексной автоматизированной системе «ПУСК» // Комп’ютерні технології в будівництві / Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференції «КОМТЕХБУД 2008»: Київ – Севастополь, 9-12 вересня 2008 р. – К.: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2008. – С.19-20.
 8. Модельний контракт МТП для великих проектів «під ключ». К.: Асоціація «ЗЕД», 2014. – 184 с.
 9. Amadae, S. (2016). 'Prisoner's Dilemma,' Prisoners of Reason. Cambridge University Press, NY, 24-61.
 10. Axelrod, Robert, 1981, “The Emergence of Cooperation Among Egoists,” The American Political Science Review, 75: 306–318.
References: 

 

 1. P2M (Project & Program Management for Enterprise Innovation) Guidebook (2008). Project Management Association of Japan.
 2. Bugrov, O.V. & Bugrova, O.O. (2015). Value management in turnkey projects. Management of Development of Complex Systems, 22 (1). 26–32. dx.dol.org\10.13140/RG.2.1.4703.4324
 3. Integrated project delivery: a guide. 2007). AIA, 62.
 4. Nikolayev, V.P. & Nikolayeva, T.V. (2014). Modern system of knowledge on economics and management of construction project. Construction Production, 56. 89–92. [in Ukrainian]
 5. Nikolayev, V.P. & Nikolayeva, T.V. (2015). Building information modeling: imperatives for optimization of construction & maintenance process. Construction Production, 59. 16–24. [in Ukrainian]
 6. Barabash, M.S. & Koba, S.D. (2004). New concept of automation of construction project design on the basis of information model. Construction of Ukraine, 5, 41–34. [in Ukrainian]
 7. Sudak, V.S. (2008). Project management in complex computer-aided system “PUSK”. Computer Technologies in Construction. Materials of the VI International Scientific-Technical Conference “KOMTEKHBUD”, 19–20. [in Russian]
 8. ICC Model Turnkey Contract for Major Projects (2014). Kyiv: Association “ZED”, 184 [in Ukrainian and English]
 9. Amadae, S. (2016). 'Prisoner's Dilemma,' Prisoners of Reason. Cambridge University Press, NY, 24-61.
 10. Axelrod, Robert. (1981). The Emergence of Cooperation Among Egoists. The American Political Science Review, 75: 306–318.